ഗുണഗണങ്ങള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

കെട്ടിവയ്ക്കുവിനറുത്തു നല്‍ ഗുണഗണങ്ങ-
               ളാം കൃഷിഫലങ്ങളെ,-
ക്കട്ടിടില്ലതുകള്‍ തസ്കരന്‍, നൃപതി കണ്ടു-
               കെട്ടുകയുമില്ലതാന്‍;
ഒട്ടിനിന്ന മുതലും സുഖങ്ങളുമുയര്‍ന്ന
               മേന്മയുമകന്നുപോം,
വിട്ടിടില്ലതുകള്‍ പോകിലും വിമലകാന്തി-
              യാര്‍ന്ന ഗുണമാരെയും.

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍