ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍കാണപ്പെട്ടുള്ള കൃത്യസ്‌ഖലനമതിനൊരാ-

ണ്ടാര്‍ന്നു കാന്താവിയോഗം

ക്ഷീണശ്രീയാകുമാറദ്ധനദനുടെ കടും

ശിക്ഷയാല്‍ യക്ഷനേകന്‍

വാണാന്‍ വൈദേഹി നീരാടിയ മഹിമയെഴും

വാരിയും ഭൂരിവൃക്ഷ-

ശ്രേണീച്ഛായാഭിരാമാങ്കണനിരയുമെഴും

രാമഗിര്യാശ്രമത്തില്‍.


യോഷാരത്നത്തെ വേര്‍പെട്ടതിലഥ ചില മാ-

സം കഴിച്ചാമുഴങ്കൈ

ശോഷിച്ചൂരിത്തെറിച്ചങ്ങനെ വളകള്‍ വെടി-

ഞ്ഞീടുമാക്കാമി കണ്ടാന്‍

ആഷാഢത്തിന്റെയൊന്നാം‌ദിനമതിലൊരു മേ-

ഘം തടംപുക്കു മന്ദ്രാ-

ഘോഷം കുത്തിക്കളിക്കും കരിയൊടുകിടയാം

കാന്തിപൂണ്ടന്തികത്തില്‍.


ഒട്ടേറെക്‌ഖേദമുണ്ടെങ്കിലുമതികുതുകം

ചേര്‍ക്കയാല്‍ യക്ഷനുള്ളില്‍-

ക്കെട്ടിസ്തംഭിച്ച കണ്ണീരൊടുമതിനെ നെടും

ചിന്തയാല്‍ നോക്കിനിന്നാന്‍

തിട്ടം സംഭോഗികള്‍ക്കും തരളത കരളി-

ന്നേകുമാമേഘമാക്കൈ

കെട്ടിപ്പുല്‍കാന്‍ കൊതിക്കും കമനിയകലെയാം

കാന്തനെന്തായിരിക്കും.


വന്നെത്തീടും നഭസ്സില്‍ പ്രണയിനിയവള്‍ വാ-

ണീടണം പ്രാണനാര്‍ന്നി-

ട്ടെന്നിച്ഛിച്ചംബുജത്തിന്‍വഴി നിജസുഖവൃ-

ത്താന്തമെത്തിക്കുവാനായ്

ഉന്നിച്ചെന്നാശു പുത്തന്‍ കുടജമലരതും

തൂകിയാവന്ന മേഘം-

തന്നെപ്പൂജിച്ചു തുഷ്ട്യാ കുശലവുമനുമോ-

ദിച്ചു ചോദിച്ചു യക്ഷന്‍.

തീ വെള്ളം കാറ്റു മുറ്റും പുകയിവ തിരളും

തുച്ഛമാം മേഘമിന്നെ-

ങ്ങാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കലര്‍ന്നുള്ളൊരുവനിഹ വഹി-

ക്കേണ്ട ദൂതെങ്ങു പാര്‍ത്താല്‍

ഏവം തെല്ലും നിനയ്ക്കാതവനതിനൊടുമു-

ല്‍ക്കണ്ഠയാലന്നിരന്നാന്‍

പോവില്ലേ ചേതനാചേതനമിവയൊടുമര്‍-

ത്ഥിച്ചു കാമാതുരന്മാര്‍?

പേരാളും പുഷ്കരാവര്‍ത്തകനിരയുടെ വംശത്തിലുദ്‌ഭൂതനിച്ഛാ-

ചാരന്‍ വിണ്ണോര്‍വരന്‍ തന്നുടെയനുചരനാണങ്ങു ഞാനിങ്ങറിഞ്ഞേന്‍

ദൂരസ്ഥന്‍ ദൈവയോഗാലിവനിവിടെയിരക്കുന്നു വേണ്ടീലയിഷ്ടം

പൂരിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥന വലിയവരോടല്പരേകുന്നതേക്കാള്‍.

[അപൂര്‍ണ്ണം]