ഭാഷാമനീഷാപഞ്ചകം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

        അവതാരിക

ശങ്കരാചാര്യരൊരുനാള്‍
ശാശ്വതാനന്ദമേകിടും
വാരാണസിക്ഷേത്രമതില്‍
വരും വഴിയില്‍ വേടനായ്,

പോന്നാന്‍ ശ്രീപാര്‍വ്വതിജാനി
"പോ! പോ!"യെന്നാന്‍ ദ്വിജോത്തമന്‍
ഉടനാചാര്യരോടേവം
സ്ഫുടമാ വേടനോതിനാന്‍

ദേഹം ദേഹത്തെ വേര്‍പെട്ടോ,
ദേഹി വേര്‍പെട്ടു ദേഹിയോ
ആഹാ പോകേണ്ടു? ഹാ വിപ്രാ!
മോഹിക്കുന്നെന്തുരയ്ക്ക നീ?

വ്യത്യാസം ഗംഗയാട്ടേ, പറയനുടെ പഴ-
     ഞ്ചോലയാട്ടേ വരുന്നോ
മിത്രച്ഛായയ്ക്കു, മണ്‍പൊന്‍കുടമിവയിലെഴും
    വിണ്ണിനുണ്ടോ വികല്പം
പ്രത്യക്കാം നിസ്തരംഗോദയനിഭൃതനിജാ-
     നന്ദബോധാര്‍ണ്ണവത്തില്‍
പ്രത്യേകം വിപ്രനാരാരിഹ പറയനഹോ-
     യെന്തു വന്‍ഭ്രാന്തിയെല്ലാം!

            പഞ്ചകം

ജാഗ്രന്നിദ്രാസുഷുപ്തിത്രയമതിലൊരുപോല്‍
     ജാഗരിക്കും വിളക്കായ്
വായ്ക്കുന്നല്ലോ വിധാതാവുടെയുടലിലൂറു-
    മ്പുള്ളിലും വിശ്വസാക്ഷി;
ആര്‍ക്കുണ്ടാബോധമേ ഞാന്‍ സുദൃഢമപരമ-
    ല്ലെന്ന ധീ വിപ്രനാവാ-
മോര്‍ക്കില്‍ച്ചണ്ഡാളനാവാമവനിഹ ഗുരുവാ-
    മമ്മതം സമ്മതം മേ.

ബ്രഹ്മം ഞാനിപ്രപഞ്ചം സകലവുമിഹ ചിന്‍-
     മാത്രമത്രേ നിനച്ചാല്‍
നിര്‍മ്മിച്ചീടുന്നതും ഞാന്‍ ത്രിഗുണശബളയാം
     മായയാലായതെല്ലം
ഇമ്മട്ടാര്‍ക്കാണുറപ്പാസ്ഥിരപരമപദ-
     ത്തില്‍ സ്വയം വിപ്രനാവാം
ചെമ്മേ ചണ്ഡാളനാവാ-മഹനിഹ ഗുരുവാ-
     മമ്മതം സമ്മതം മേ.

നേരേയീവിശ്വമെല്ലാം ഗുരുവചനബലാല്‍
     നിത്യമല്ലെന്നുറച്ചും
പാരം ബ്രഹ്മത്തെയോര്‍ത്തും സ്ഥിരതയതില്‍ മുതിര്‍-
     ന്നന്തരാ ശാന്തനായും
പാരാതാഗാമിഭൂതക്രിയകളെ നിജബോ-
    ധാഗ്നിയില്‍ ചുട്ടുമംഗം
പ്രാരബ്ധത്തിന്നു വിട്ടും മരുവുമിഹ മഹാ-
    നിമ്മതം സമ്മതം മേ.

ഓര്‍ക്കുന്നേതുള്ളിലെന്നും പശുനരസുരവൃ-
     ന്ദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഞാനതെന്നായ്
പാര്‍ക്കുന്നീ യക്ഷദേവാദികള്‍ ജഡത വെടി-
     ഞ്ഞേതിനാല്‍ ചേതനം‌പോല്‍.
ഉള്‍ക്കാമ്പില്‍ ഭക്തിയാര്‍ന്നാനിജവിഷയഘനാ-
     ച്ഛന്നബോധാര്‍ക്കനേക്ക-
ണ്ടുല്‍ക്കൂലാനന്ദമേലും യതിഗുരുവരനാ-
     ണമ്മതം സമ്മതം മേ.

ഏതാനന്ദാംശലേശം തടവിയിഹ സുഖി-
     ക്കുന്നു വൃന്ദാരകന്മാ-
രേതാശാന്താന്തരാത്മാവതിലിയലുകയാല്‍
     യോഗിമാര്‍ നിര്വൃതന്മാര്‍
ഏതാനന്ദാര്‍ണ്ണവത്തില്‍ ഗളിതമതി പര-
     ബ്രഹ്മമാം ബ്രഹ്മവിത്ത-
ല്ലേതാളായാലുമിന്ദ്രാര്‍ച്ചിതപദനവനാ-
     മിമ്മതം സമ്മതം മേ.
                                              - 1906

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍