പള്ളിക്കെട്ടു മംഗളാശംസ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

ഉന്നിദ്രം കാലചക്രം തിരിയുമളവു പൊ-
     ങ്ങി സ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍പോലി-
ങ്ങന്യൂനം മായുമോരോ ദെനമതിലമിതാ-
     നന്ദമിന്നുള്ളഹസ്സേ!
ധന്യം നീ, നിന്നിലല്ലോ സുമുഖിയിളയരാ-
     ജ്ഞിക്കു തൃത്താലിചാര്‍ത്താന്‍
മിന്നുന്നോര്‍ത്താല്‍ മുഹൂര്‍ത്തം മഹിതമരിയപൊന്‍-
     നൂലിലത്താലിപോലെ.

ഹാ! രമ്യം ബാല്യമിപ്പോള്‍ ചിരസഖിഭവതി-
     ക്കോതുമേ യാത്ര കേഴാ-
യ്കാരോമല്‍ത്തമ്പുരാട്ടീ ദശകളറിക മര്‍
     ത്ത്യര്‍ക്കു നിത്യങ്ങളല്ലാ
ധീരത്വം പൂണ്ടു കൃത്യങ്ങളില്‍ മരുവുക,
     ധന്യന്‍ വിധാതാവു കാലേ
വീരുത്തേ ശാഖിമേലും വനിതയെ വര-
     ഹസ്തത്തിലും ചേര്‍ത്തിടട്ടെ!

ഓരാതുല്ലാസവും ഭീതിയുമുരുസുഖവും
     ദു:ഖവും നിന്നു നിത്യം
പോരാടും ജീവിതത്തില്‍ വലിയ പടനിലം
     യൌവനം ഭവ്യശീലേ,
പേരും ധര്‍മ്മത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ജയ,മപജയമാം
     തെറ്റിയാലോര്‍ക്ക ദീര്‍ഘം
പാരില്‍ പ്രാപിക്ക രാജ്ഞി, തിരുവടി സുഖദാ-
     മ്പത്യമാദ്യന്തഹൃദ്യം.

പ്രാപിച്ചു ഭാഗ്യമാര്യേ ഭവതിയെ രവിവര്‍-
     മ്മാഖ്യനാം ചിത്രകൃത്താം
ഭൂപാലന്‍ തന്റെ ബീ.ഏ.പദവിജയി മഹാ-
     ഭാഗനാം ഭാഗിനേയന്‍
ശോഭിച്ചു ദ്വന്ദമേറ്റം പ്രജകള്‍ കൃതികളായ്
     നിങ്ങളില്‍ സാമ്പ്രതം നി-
ക്ഷേപിക്കുന്നാശ വഞ്ചിക്ഷിതിപകുലമതിന്‍
     വമ്പെഴും പൊന്‍പതാകെ.

പൃഥ്വിശാലംബരല്ലോ പ്രജകള്‍, ഭവതി
     ദൃഷ്ടാന്തമായ് കാന്തമാര്‍ക്കും
വര്‍ത്തിക്കും രാജ്ഞിമാര്‍ക്കും ചിരമിവിടെ വധൂ-
     ജാതി വിഖ്യാതിയേലും
പ്രത്യേകിച്ചിന്നിവയ്ക്കും വരമരുളുമജന്‍
     പാര്‍വ്വതീഭായിരജ്ഞീ-
പുത്രന്മാരെന്ന പേരാര്‍ന്നിനിയവനിപര്‍
     വേണാടു വാണീടുവാനും.
                                                         - 1907

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍