പുഷ്പവാടി - കൊച്ചുകിളി

കൊച്ചുകിളി

ചൊല്ലുകെന്തു ചെറുപക്ഷി നീ കളി-
ച്ചുല്ലസിപ്പതിതുപോലെയെപ്പൊഴും
അല്ലല്‍ നീയറികയില്ലയോ? നിന-
ക്കില്ലയോ പറകെഴുത്തുപള്ളിയും?

കൊച്ചുശാഖകളിലാഞ്ഞിരിപ്പതും
പിച്ചിയന്നപടി പാടിടുന്നതും
ഇച്ഛപോലുയരെ നീ പറപ്പതും
മെച്ചമിന്നിവയെനിക്കു കൂടുമോ?

കാലുയര്‍ത്തിയയി, കാറ്റിലാടുമൂ-
ഞ്ഞാലില്‍ മേവി രസമേലുമെത്ര ഞാന്‍!
നീലവിണ്‍‌വഴി പറന്നെഴും സുഖം
ലോലമെയ്യിതില്‍ നിനക്കൊതുങ്ങുമോ?

ചിത്രമിങ്ങു, പുഴ കുന്നിവറ്റ തെ-
ല്ലത്തലെന്നി കിളി, നീ കടപ്പതും
എത്തി വന്മുതലമേലുമാനതന്‍-
മസ്തകത്തിലുമിരുന്നിടുന്നതും!

ചേണിയന്ന ചിറകാര്‍ന്നൊരോമന-
പ്രാണി, നിന്‍തടവകന്ന ലീലകള്‍
കാണുകില്‍ക്കൊതിവരും—പഠിക്കുവാന്‍
പോണു—കൊച്ചുകിളിയായതില്ല ഞാന്‍ !

ഏപ്രില്‍ 1910