നമ്മുടെ മൂടുപടം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്


ഹാ! വന്ദിക്കുക നാം മഹേശനെ മനോ-
     ജ്ഞാകാരമാം മൂടല്‍മ-
ഞ്ഞീവണ്ണം വിരചിച്ചു ദൃഷ്ടികള്‍ മറ-
     ച്ചീടുന്നുവല്ലോ ശിവന്‍
ഭൂവില്‍ തല്‍കൃപയായ മൂടുപടമാ-
     ണല്ലോ പരം ലോലമാ-
യേവം നമ്മുടെ ഭാവിമേലവിരതം
     മൂടിക്കിടക്കുന്നത്.

ഓരോന്നായ് ദിവസങ്ങള്‍തോറുമുളവാ-
     കും കൃത്യഭാരങ്ങളി-
ന്നോരാതൊത്തൊരു ദര്‍ശനത്തിലിഹ നാം
    കാണുന്നുവെന്നാകിലോ
പാരം ബുദ്ധി മടുത്തു ഭാരമഖിലം
     ചിന്തിച്ചു ചിത്താശയും
തീരെദ്ധീരതയും വെടിഞ്ഞിവിടെ നാ-
    മെങ്ങും കുഴങ്ങിയല്ലയോ?

നേരയാ വ്യസനം നിറഞ്ഞ ദിനവും
    നക്ഷത്രമില്ലാത്തൊരാ
ഘോരാകാരതയാര്‍ന്ന രാവുമഥ ക-
    ണ്ടംഗം ഞടുങ്ങില്ലയോ?
പാരം മാര്‍ഗ്ഗമതില്‍ത്തളര്‍ന്നു പരലോ-
     കത്തിന്റെ പൊക്കത്തെയോര്‍-
ത്തേറും കാല്‍കരവും കുഴഞ്ഞുമിഹ നാം
    പേടിച്ചുപോവില്ലയോ?

എന്നാലിപ്പൊഴുതെത്ര ദുര്‍ഘടവഴി-
    ക്കാകട്ടെ പോകേണ്ടതി-
ങ്ങെന്നാലും പുതുയാത്രപോലെ വിരവില്‍-
     പ്പോകുന്നു നാം നാള്‍ക്കുനാള്‍
ഇന്നീ നമ്മുടെ മുമ്പെഴും പെരുവഴി-
    ക്കുള്ളോരു ദൂരത്തെയും
നന്നായ് കാണുകയില്ല നാം നലമൊടെ-
     ന്നും തെല്ലുതെല്ലെന്നിയേ.

                                      - ഏപ്രില്‍ 1904

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍