അഭിപ്രായ പദ്യങ്ങള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

നഷ്ടപ്രായരതിശ്ചിരായ വിദൂഷാം
     നാട്യപ്രബന്ധാദ്യതിര്‍-
ഗ്ഗുംഫോയം ഗുണമോഹനശ്ച സുഹൃദാ-
     രബ്ധസ്തു കിം ബ്രൂമഹേ?
കാലശ്ചംക്രമതേ വിവൃദ്ധിമയതേ
     പ്രജ്ഞാ രുചിര്‍ഭിദ്യതേ
യത്ന:സ്ഥാനകൃതോ നവായമഥവാ
     സര്‍വ്വസ്യ സര്‍വ്വോ രസ:.

മുന്നിട്ടാന്‍ ഹന്ത മുലൂര്‍ക്കവി കഥകളിയില്‍
     ഗാഥചെയ്യാനുമിപ്പോള്‍
തന്നേ പ്രേരിക്കയാലോ പരനഥ തനിയേ
     കൌതുകം വായ്ക്കയാലോ
അന്യന്മാരേ സ്വകാലാതിഗകവനകലാ0
     ധാടിയാലോ ജയിച്ചാ-
നന്നത്തില്‍ക്കേളിയാടുന്നവളുടെ കരുണാ-
     പാംഗസംഗത്തിനാലോ?

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍