കേരളവര്‍മ്മതിരുനാള്‍ മംഗളം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

സ്വയമുത്സുകം സ്വജനമൊക്കെയെങ്കിലും
ദയനീയമിന്നു തിരുനാള്‍മഹാമഹം
അയി മംഗളം തടവിയഗ്രജവ്യഥാ-
വ്യയിതാത്മധൈര്യനിധി വാഴ്ക തമ്പുരാന്‍!

പറയാം മഹാമഹിമയാര്‍ന്നവര്‍ക്കെഴാ
കുറവൊട്ടു ദേവ, ഭുവനാന്തരത്തിലും
നിറയും തമസ്സഥ നമുക്കു കാട്ടുവാന്‍
മറയട്ടെ നീതദിവസന്‍ ദിവാ‍കരന്‍.

ജനമാര്‍ത്തിപൂണ്ടിതു, ഭവാദൃശര്‍ക്കെഴാ
നിനവോര്‍ക്കിലീയുടലില്‍, നിത്യമോഹിനി
അനുഗീയമാന അമരീജനങ്ങളാല്‍
തനു, ദേവ! നിങ്ങടെ വശം യശോമയി.

തിരുമേനിയെങ്കിലുമതീവ സൌഖ്യമായ്
തിരുനാളസംഖ്യമിനിയും നയിച്ചുടന്‍
മരുവീടുമായതിനു കേരളക്ഷമാ-
പുരൂഹൂത, നിത്യമരുളും ശിവം ശിവന്‍.

ഉപഹാരമിന്നമിതവാങ്മയം സ്വയം
പ്രപദത്തില്‍‌വച്ചു തൊഴുതേന്‍ യഥാപുരം
അപഖേദമങ്ങു കവിമൌലിരത്നമേ!
കൃപയാല്‍ വളര്‍ത്തിയ കിടാവു ‘വര്‍ദ്ധിനി’.
                                                         - 1912

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍