മംഗളാശംസകള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

താനേ പോയ് വര്‍ഷമിപ്പോള്‍ ധരണി സുഭഗ-
     സസ്യാഢ്യയായ് വിണ്ണിലെങ്ങും
വാനോര്യാനത്തില്‍ വെള്ളക്കൊടിനിരകള്‍
     കണക്കായ് പറക്കുന്നു മേഘം,
നൂനം വഞ്ചിഭൂവാസവനു തിരു-
     വയസ്സമ്പതും നാലുമായെ-
ന്നാനന്ദം ദ്യോവിലും ഭൂവിലുമിയലു-
     കയാം ചേതനാചേതനങ്ങള്‍.
                                             - സെപ്തംബര്‍ 1911

പുരുകൃപയൊടു നമ്മെപ്പോറ്റുമിപ്പൊന്നുമൂലം
തിരുവടിയവതാരംചെയ്തൊരന്നാള്‍ തുടങ്ങി
ഉരുസുകൃതമുയര്‍ന്നോരൂഴിയില്‍ ചെയ്തു ചുറ്റീ-
ട്ടരുണനൂഴറിയന്‍പത്തെട്ടു തീര്‍ത്ഥാടനങ്ങള്‍.

നാലക്ഷരം തിരിയുവോര്‍ നലമോടുപാടു-
മാലക്ഷമാര്യഗുണമഞ്ജരിയാര്‍ന്നു നിത്യം
കാലക്ഷയം തടവിടാതിഹ കല്പകം‌പോല്‍
മൂലക്ഷമാരാമണ, നിന്തിരുമേനി വാഴ്ക!

സമ്പത്തും സുഖവും സമസ്തഗുണവും
     സല്‍കീര്‍ത്തിയും സാന്ദ്രമാ-
യമ്പത്തെട്ടു ശര‍ത്തു ധന്യതരമാ-
     തീര്‍ന്നു ഭവത്സേവയാല്‍
മുമ്പത്തേയവ വെല്ലുമാറണിനിര-
     ന്നെത്തും ശുഭബ്ദങ്ങള്‍ മേ-
ലന്‍പത്യന്തമെഴുന്ന വഞ്ചിനൃപതേ,
     തൃക്കാല്‍മെതിക്കമിനി.
                                        - ഏപ്രില്‍ 1916
ഛിദ്രംവിട്ട ഗുണങ്ങള്‍ തിങ്ങി വിലസും
     ശ്രീമൂലഭൂപാലകോ-
ന്നിദ്രശ്രീയുതഭാഗ്യവാന്‍ കടലിനെ-
     പ്പൊക്കാന്‍ ചൊരിക്കും സദാ
സദ്രക്ഷാനിപുണങ്ങളാം മൃദുകടാ-
     ക്ഷത്തിന്‍ തരംഗങ്ങളാല്‍
ഭദ്രം പാല്‍ക്കടല്‍മേല്‍ ശയിച്ചു പരിശോ-
     ഭിക്കും കൃപത്തേന്‍‌കടല്‍/
ഇന്നല്ലോ സുദിനം ചിരം ധരയില്‍ നാ-
     മാശിച്ച ലോകോത്സവം
വന്നല്ലോ കരുണാപയോധി മഹിത-
     ശ്രീവഞ്ചിഭൂവാസവന്‍
ചെന്നര്‍ക്കാമലകാന്തി പൂണ്ടു കയറു-
     ന്നല്ലോ ശുഭാവസമായ്
നിന്നമ്പും പുരുഷായുഷാംബരലസ-
     ന്മദ്ധ്യത്തില്‍ നിത്യോജ്ജ്വലന്‍

ശ്രീയുക്തം നിജഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തിമഹമീ-
     ശ്രീമൂലഭൂപന്‍ നയി-
ച്ചായുസ്സിന്നപരാര്‍ദ്ധമായനിതര-
     ക്ഷേമത്തൊടെത്തീടുവാന്‍
വായുപ്രേരിതപത്മമൊത്തു രമത-
     ന്മേലിലും ഭജിപ്പോരിലും
ചായും കണ്‍‌മുന നീട്ടിടട്ടെ ഭഗവാന്‍
     ശ്രീ പത്മനാഭന്‍ സദാ.

ശ്ലഥരസത വിടാതെ സല്പ്രബന്ധ-
ഗ്രഥനമനോജ്ഞ ചരിത്രഭൂതിയാര്‍ന്നും
വ്യഥ സകലമെഴാതെയും ശതാബ്ദം
പ്രഥയൊടു വാഴുക വഞ്ചിമൂലഭൂപന്‍!

വടിവില്‍ വലിയ വഞ്ചിവംശകീര്‍ത്തി-
ക്കൊടിമരമായ കൃപാലു മൂലഭൂപന്‍
നെടിയ ഹരികടാക്ഷമാം കയറ്റിന്‍-
പിടിയൊറു നില്‍ക്ക നിവര്‍ന്നു നീണ്ടകാലം.
                                                  - സെപ്തംബര്‍ 1918

വിലതടവിയ വഞ്ചിമന്ദിരത്തിന്‍-
വിലയമെഴാത്ത വിളക്കു മൂലഭൂപന്‍
വിലസുക ഫണിശായിതൃക്കടക്കണ്‍
വിലസിതമാം നവതൈലവീചിയാലെ.
                                                - ഒക്ടോബര്‍ 1918

നല്ലതേകുക കനിഞ്ഞു നിത്യമീ-
യല്ലല്‍തീര്‍ത്തു നൃപജന്മതാരകം
കൊല്ലവര്‍ഷശിശുവിന്‍ കഴുത്തില്‍ ഞാ-
ന്നുല്ലസിക്കൊമൊരു ദിവ്യഭൂഷണം.

ജാതിക്കൊക്കെയുമതുപോലെയിമ്മതങ്ങള്‍-
ക്കേതിന്നും സമനിലതേടിയെന്നുമാര്‍ക്കും
ഭൂതിക്കായ് വിലസണമുന്നതപ്രഭാവന്‍
ജ്യോതിസ്സഞ്ചയപതിപോലെ മൂലഭൂപന്‍.
                                                     - 1922

ഹാ! മൂലദിവാകരനാവിര്‍ഭൂതനായോര-
ശ്രീമെത്തും ശുഭകാലം പിന്നെയും വരുന്നല്ലോ

താമരകള്‍ക്കുമാത്രം താങ്ങലാം താനെന്നായി
സ്വാമിയെച്ചൊല്ലുന്നതു സത്യമല്ലഹോ പാര്‍ത്താല്‍.

ഇക്കുപ്പച്ചെടിയേയുമവനംചെയ്യുന്നല്ലോ
പൊല്ക്കരം നീട്ടിദ്ദേവനാകയാല്‍ കൃതജ്ഞമായ്

ഉല്‍ക്കടഭക്തിയോടുമുള്‍ക്കാമ്പു തുറന്നിനി
പുല്ക്കൊടിപ്പൂവേ, നീയും പാടുക മംഗളങ്ങള്‍.
                                                        - 1923

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍