കളകണ്ഠഗീതം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

ഇമ്പം തരുമീ മധുയൌവനവും
സമ്പത്തുമനിത്യമെടോ സകലം
ശംഭുസ്തുതി ചെയ്യുക ചൂതമര-
ക്കൊമ്പില്‍ക്കൂടിയാര്‍ന്ന കരുങ്കുയിലേ.

വാടുന്നിത, വീണഴിയുന്നു, മണം
തേടുമ്മലരിമ്മലര്‍വാടികളില്‍,
വാടാതവയില്ല ശിവങ്കുഴലാ-
മേടാര്‍മലരെന്നിയിളംകുയിലേ.

കണ്ടൊ കമനീയതയാര്‍ന്നു മദം
പണ്ടേറെയിയന്നൊരു പൂങ്കുഴലി
തെണ്ടുന്നിത നിന്ദിതയായ് ജരയാ-
ലുണ്ടോ നിലയൊന്നിനുമെന്‍‌കുയിലേ.

രംഭോരു രതിക്കു സമാനയെടോ
കുംഭസ്തനി കോമളമേനിയിവള്‍,
ശംഭോ, ശിവ, ജര്‍ജ്ജരയായഴിയും
പൈമ്പാല്‍മൊഴി പാടിവരുങ്കുയിലേ

അയ്യോ!യിതു കാലമതാം കനല്‍കൈ
ചെയ്യും ചിതയും ചുടുകാടുമെടോ
നിയ്യാഴരുതിന്നിതിലുണ്ടു ശിവന്‍
കയ്യാളുമവന്‍ കരുമാം‌കുയിലേ.

കാണ്മാനുമുമാരമണന്‍ കഴല്‍ നീ
പൂണ്മാനുമിയറ്റുക മോഹമെടോ
താമ്രാധരിയില്‍ കൊതി കുത്സിതമാ-
മാമ്രാടവിയാര്‍ന്നെഴുമാണ്‍‌കുയിലേ.

ആരാലുമമേയനഖണ്ഡസുഖാ-
കാരന്‍, കരുണാമൃതമേനി ശിവന്‍
ആരായുകിലാശ്രയമാമവനില്‍-
ച്ചേരാത നരന്‍ നരനോ കുയിലോ?

പാരാദു പുരന്ദരജാലമിതില്‍
നേരായതു നിര്‍മ്മലബോധമെടോ
ഓരാതിദമൂഴിയിലുള്ളവനി-
ന്നാരാകിലുമല്പനവന്‍ കുയിലേ.

ആഹാരവിഹാരമിവറ്റിലെഴും
മോഹാദി മൃഗത്തിനുമൊപ്പമെടോ
ദേഹാദികള്‍ ഭൌതികമാണതിലെ-
ന്താഹാ! പറകന്തരമെന്‍ കുയിലേ.

തെല്ലേറെ വിവേകികള്‍ മാനവരാം
നല്ലോരതില്‍ നല്ല വിവേകികളാം
എല്ലായറിവും ശിവനേകനെടോ
മല്ലീലത ചൂടിയ മാം‌കുയിലേ.

ഏതില്‍ത്തടയും നിജബോധമതാ-
ണോതീടുകില്‍ ജീവിതമായതെടോ
ചേതസ്സു ശിവങ്കലമര്‍ത്തുകിലീ
നീതാനവനാ നറുമാങ്കുയിലേ.

ഓരോന്നിലുമിന്ദ്രിയഗോചരമാ-
യോരുന്നവയല്ല യഥാര്‍ത്ഥമെടോ
നേരല്ല നഭസ്സിനു നീലിമ നല്‍-
ത്താരേറിയ തൈമധുമാങ്കുയിലേ.

കാണുന്നവ തത്ത്വവിവേചനയില്‍
കാണാതണുവായണുവായഴിയും
ഏണാങ്കുധരന്‍ കഴല്‍ നില്‍ക്കുമെടോ
വാണീജിതവൈണികമാം കുയിലേ.

ബോധത്തിലഴിഞ്ഞവബോധമതാം
ബോധിപ്പവനാ‍മവനേ ശിവനാം
ഏതും ചലിയാതെയിരിക്കയിളം
വാതാവിലവാര്‍വനമാം കുയിലേ

ഭേദങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു പടര്‍ന്നുവരും
വാദങ്ങള്‍ വരുത്തുമനര്‍ത്ഥമെടോ
വേദങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞറിയാവടിവിന്‍
പാദം‌പ്രതി ചാടുക നീ കുയിലേ.

ബോധത്തിലഴിഞ്ഞവബോധമതാം
ബോധിപ്പവനാ‍മവനേ ശിവനാം
ഏതും ചലിയാതെയിരിക്കയിളം
വാതാവിലവാര്‍വനമാം കുയിലേ.

ഭേദങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു പടര്‍ന്നുവരും
വാദങ്ങള്‍ വരുത്തുമനര്‍ത്ഥമെടോ
വേദങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞറിയാവടിവിന്‍
പാദം‌പ്രദി പാടുക നീ കുയിലേ.

ബോധം വിഷയം‌പ്രതി നില്ക്കുകയാ-
ലേതിന്നുമെഴും പ്രതിപക്ഷമെടോ
വാദങ്ങളൊഴിഞ്ഞതു വാസ്തവമാ-
മാധുതവനാളിയിളംകുയിലേ.

ശേഷിപ്പതു ബോധമയന്‍ ശിവനാം
ശേഷങ്ങളവന്റെ വിഭൂതികളാം
ശേഷിക്കയുമില്ലവ ചിന്മയനില്‍
ഭാഷാജിതപൂമധുവാം കുയിലേ.

ദോഷാകരനും നിജദീധിതിയും
ദോഷേതരമോര്‍ക്കുകിലേകമെടോ
ശേഷിപ്പൊരു ചിത്ദ്യുതിയും ശിവനാം
യോഷാവചനാരവമാം കുയിലേ.

ഇല്ലതവിശേഷമൊഴിഞ്ഞിടുമാ-
റെല്ലാം സ്വയമസ്ഥിതമാകുമെടോ
കല്ലോലമടങ്ങിയ വന്‍‌കടല്‍പോ-
ലെല്ലാം സുഖമാകുമെടോ കുയിലേ.

ഈ തത്ത്വമറിഞ്ഞിഹ പാടുകില്‍ നിന്‍
ഗീതത്തിനു മാധുരി കൂടുമെടോ
ആതങ്കമകന്നനപായരസം
ചേതസ്സെ ഹരിക്കുമെടോ കുയിലേ!

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍