ഒരു യാത്രാമംഗളം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

വഞ്ചിവല്ലഭന്റെ ഘനമേലും ശാസനയും മുപ്പ-
ത്തഞ്ചുലക്ഷം പ്രജയുടെ രക്ഷാഭാരവും

തഞ്ചമോടൊരാറുകൊല്ലം ചുമന്നു തലയുമഹോ!
തഞ്ചുമലും തളര്‍ന്നൊരീ മന്ത്രിസത്തമന്‍

സ്ഫുടം വിശ്രമം കൊതിച്ചു പൂരവേലതീര്‍ന്നു തിരു-
നടയിലെത്തും നല്ലാനത്തലവന്‍‌പോലെ

വടിവില്‍ ശ്രീവഞ്ചിലക്ഷ്മീഭഗവതിയെത്തൊഴുതൂ
വിടവാങ്ങും ഭംഗി കാണ്മിന്‍ സഹജന്മാരെ!

ഇമയ്ക്കാതെ നോക്കീടുവിനിതാ നമ്മെ വെടിയുവാന്‍
ശ്രമിക്കുന്നു ഗുണഗണനിധിയീ ശ്രീമാന്‍

നമുക്കന്‍പോലുമിദ്ദിവാന്‍, നമ്മെയിതാ വെടിയുന്നു
നമസ്കരിക്കുവിന്‍, നിങ്ങള്‍ നമസ്കരിപ്പിന്‍!

സമസ്നേഹമാര്‍ന്നു സര്‍വ്വപ്രജകളില്‍ വര്‍ത്തിച്ചതും
സമര്‍ത്ഥതയോടു പാരം വിദ്യയ്ക്കു നാട്ടില്‍

സമൃചേര്‍ത്തതുമെല്ലാം-അയ്യോ! മഹാന്‍ പോയീടുന്നു
സമയമില്ലോതാന്‍ ഉള്ളം സംഭ്രമിക്കുന്നു

ക്ഷണവിശ്രമാനന്തരം ചിതശക്തിയായിജ്ജന-
പ്രണയിമഹാനുയര്‍ന്ന പദവിനേടാന്‍

തുണചെയ്ക ദൈവം, പക്ഷേ, തനിയേ വരും ഗുണങ്ങള്‍
ഗുണവാന്മാര്‍ക്കെന്തിനു വേറനുഗ്രഹങ്ങള്‍!

ഉഴറിയന്യദേശങ്ങളണയും ഭവാന്‍ ഞങ്ങടെ
പഴയ സ്നേഹം മഹാത്മന്‍ മറന്നീടല്ലേ.

കുഴങ്ങുന്നു മനം കണ്ണീരൊഴുക്കി മൊഴിയിടറി
വഴങ്ങുന്നു യാത്ര ഞങ്ങള്‍ വല്ലവാറുമേ!

ജയിക്ക മൂലഭൂപാലസചിവോത്തമനായ് നാട്ടില്‍
ജയശ്രീ പരത്തിപോമിജ്ജനവത്സലന്‍

ജയിക്ക സദ്ഗുണനിധി! ജയിക്ക കുശാഗ്രബുദ്ധി!
ജയിക്ക ‘ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍‌നായര്‍ ദിവാന്‍ ബഹദൂര്‍!‘
                                                            - ജൂലൈ 1920

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍