പുഷ്പവാടി - കുട്ടിയും തള്ളയും

കുട്ടിയും തള്ളയും

ഈ വല്ലിയില്‍ നിന്നു ചെമ്മേ—പൂക്കള്‍
പോവുന്നിതാ പറന്നമ്മേ!
തെറ്റീ! നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം—നല്‍പ്പൂ-
മ്പാറ്റകളല്ലേയിതെല്ലാം.
മേല്‍ക്കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങീ—വിണ്ണില്‍
നോക്കമ്മേ,യെന്തൊരു ഭംഗി!
അയ്യോ! പോയ്ക്കൂടിക്കളിപ്പാന്‍—അമ്മേ!
വയ്യേയെനിക്കു പറപ്പാന്‍!
ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണീ—ചുമ്മാ
മാഴ്കൊല്ലായെന്നോമലുണ്ണീ!
പിച്ചനടന്നു കളിപ്പൂ—നീയി-
പ്പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പൂ?
അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാല്‍? ഞാനൊ-
രുമ്മതരാമമ്മ ചൊന്നാല്‍.
നാമിങ്ങറിയുവതല്പം—എല്ലാ-
മോമനേ, ദേവസങ്കല്പം.

ഏപ്രില്‍ 1931