പുഷ്പവാടി - ദീപാര്‍പ്പണം

ദീപാര്‍പ്പണം

ഭാവബന്ധമൊടു സത്യരൂപനാം,
ദേവ, നിന്മഹിമയാര്‍ന്ന കോവിലില്‍
പാവനപ്രഭയെഴും വിളക്കിതാ
സാവധാനമടിയന്‍ കൊളുത്തിനേന്‍.

അല്പമെങ്കിലുമതിന്‍ പ്രഭാങ്കുരം
സല്പതേ,യിരുള്‍ തുരന്നു മെല്ലവേ
ശില്പരമ്യപദപീഠഭൂവില്‍ നി-
ന്നുല്പതിച്ചു തിരുമെയ്യിലെത്തണേ!

സ്ഥേമയാര്‍ന്ന മണിഭൂഷണത്തിലും
തൂമനോജ്ഞമലര്‍മാലതന്നിലും
ഹേമവിഗ്രഹമരീചി തേടുമി-
ക്കോമളപ്രഭ തിളങ്ങണേ വിഭോ!

മാറ്റി നിന്മുഖരസം‌മറച്ചിതില്‍
പോറ്റി, പുല്‍കരുതു ധൂമരേഖകള്‍;
മാറ്റിയന്ന മണിവാതിലൂടെഴും
കാറ്റിലാടരുതിതിന്‍ ശിഖാഞ്ചലം.

ചീര്‍ത്തിതിന്നൊളി തെളിഞ്ഞു പൊങ്ങി നെയ്
വാര്‍ത്തിടായ്കിലുമെരിഞ്ഞു മേല്‍ക്കുമേല്‍
നേര്‍ത്തിതീശ, മിഴിയഞ്ചിടുന്ന നിന്‍-
മൂര്‍ത്തി മുന്‍പു നിഴല്‍ നീങ്ങി നില്ക്കണേ!

സെപ്തംബര്‍ 1919