ഉദിക്കുന്ന നക്ഷത്രം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

പൂമൊട്ടിന്‍ പുടഭേദമൊത്തു വിരവില്‍
പൂര്‍വ്വാന്തരീക്ഷത്തിലി-
ന്നോമല്‍ത്തൂങ്കിരണങ്ങള്‍ നീട്ടിയുദയം
ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമേ,
ക്ഷേമം വായ്ക്ക നിനക്കിരുട്ടിലുഴറി
ക്ഷീണിച്ച ഞങ്ങള്‍ക്കഹോ
ശ്രീമത്തായ വെളിച്ചമാണു വഴികാ-
ട്ടീടുന്ന കൈയാണ് നീ

ഭംഗം വിട്ടയി നീ നിയാമകമണേ,
പൊങ്ങി ദ്രുതം വിണ്ണുതന്‍
ശൃംഗം പുക്കവിടെച്ചിരം ദ്യുതി ചൊരി-
ഞ്ഞീടുന്ന കോടീരമായ്
മംഗല്യാവലിയാര്‍ന്നു വാഴ്ക തലമേല്‍
നീ നിന്നു തൂവുന്നൊര-
ത്തുംഗാഭിഖ്യകളാരചിക്ക കനകോ-
ഷ്ണീഷങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുമേ.

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍