പുഷ്പവാടി - തോട്ടത്തിലെ എട്ടുകാലി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍പുഷ്പവാടി എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

(നവംബര്‍ 1910-ല്‍ എഴുതിയത്‌)

1

തളിര്‍ത്തുലഞ്ഞു നിന്നിടും തരുക്കള്‍തന്റെ ശാഖയില്‍
കൊളുത്തിനീണ്ട നൂലു രശ്മിപോലെ നാലു ഭാഗവും
കുളത്തിനുള്ളു കാണുമര്‍ക്കബിംബമൊത്തു കാറ്റിലീ-
വെളുത്ത കണ്ണിവച്ചെഴും വിചിത്രരൂപനാരിവന്‍?

2

അടുത്തിടുന്നൊരീച്ച പാറ്റയാദിയായ ജീവിയെ-
പ്പിടിപ്പതിന്നു കണ്ണിവച്ചൊളിച്ചിരുന്നുകൊള്ളുവാന്‍
പഠിച്ച കള്ളനാരു നീ പ്രഗല്‍ഭനായ മുക്കുവ-
ക്കിടാത്തനോ? കടുത്ത കാട്ടിലുള്ള കൊച്ചുവേടനോ?

3

മിനുത്തു നേര്‍ത്ത നൂലിതെങ്ങുനിന്നു? മോടികൂടുമീ-
യനര്‍ഘമാം നെയിത്തുതന്നെയഭ്യസിച്ചതെങ്ങു നീ?
നിനയ്ക്ക നിന്റെ തുന്നല്‍ കാഴ്ചവേലതന്നിലെത്തിയാല്‍
നിനക്കു തങ്കമുദ്ര കിട്ടുമെട്ടുകാലി നിശ്ചയം!

പുഷ്പവാടി എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍