നിജാനന്ദാനുഭൂതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍നിജാനന്ദാനുഭൂതിബ്രഹ്മാദിക്കുമമന്ദസുന്ദരപരാ-

നന്ദൈകസന്ദായിനീ!

ബ്രഹ്മശ്രീ ബഹുവേദവിസ്തരധുരാ-

ലംബേ! ശിവാലംബികേ!

കര്‍മ്മാകര്‍മ്മവികര്‍മ്മവിഭ്രമവിവാ-

ദാമൂലവിധ്വംസിനീ!

ബ്രഹ്മധ്യാനകലേ! സമാധികുശലേ!

ബാലേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


ജന്മാപായജയോപയോഗപദവീ-

ജിജ്ഞാസുവിജ്‌ജ്ഞാപികേ!

ജിഹ്മാതീതപഥാന്ധപാന്ഥപരിഷ-

ത്സ്വാധേയപാഥേയമേ!

ബ്രഹ്മാനന്ദരസപ്രമാണകലനാ-

കുംഭായമാനേ! മഹാ-

നിമ്നദ്ധ്യാനകലേ! നിതാന്തസുഖദേ!

നിത്യേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


കന്ദര്‍പ്പാദിപിശാച നീചപടല-

പ്രോച്ചാടനോങ്കാരിണീ!

സന്ദിഗ്‌ദ്ധാന്തസംസ്തസംസൃതിരുജാ-

സഞ്ജാതസഞ്ജീവനീ!

സന്ദര്‍ഭോദയസാരമൗനസരസാ-

ലാപേ! സദാ സച്ചിദാ-

നന്ദദ്ധ്യാനകലേ! സമാധികുശലേ!

ബാലേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


അക്ഷാദിപ്രസൃദാത്മബോധകലികാ-

സന്ദോഹചന്ദ്രാത്മികേ!

വിക്ഷേപോദ്ഭവവിശ്വവൃദ്ധികലികാ-

മന്ദാരകന്ദാത്മികേ!

"അക്ഷാതീതചിദന്തരീക്ഷവിഹര-

ന്നിഷ്പക്ഷപക്ഷീ മഹാ-

വിക്ഷേപക്ഷയസൂക്ഷ്മസാക്ഷി"ന പരോ-

ക്ഷാക്ഷീ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


സംസാരമയഘോരസാഗരതരീ-

ഭൂതേ! സമസ്തേശ്വരീ!

ഹിംസാപതേഹിരണ്യഗര്‍ഭദയിതേ!

ഹീരോപലോദ്യല്‍പ്രഭേ!

ഹംസാരാധിതഹംസവാഹനസുതേ!

ഹംസാത്മികേ! ഹംസികേ!

ഹംസധ്യാനകലേ! ഹരാംഗനിലയേ!

അമ്മേ കടാക്ഷിക്ക നീ.


പ്രേമസ്രവണപ്രസന്നവദന-

പ്രേക്ഷാപരോക്ഷപ്രദേ!

കാമക്രോധവിഘാതഗാധഹൃദയാ-

ക്രാന്താന്ധകാരോല്‍കരേ!

നേമിപ്രായഭവഭ്രമപ്രതിഭട-

പ്രൗഢേ! ദൃഢേ! നിത്യനി-

ഷ്കാമദ്ധ്യാനകലാകലാപകലഭേ!

കാന്തേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


വേദാഭിജ്ഞരസജ്ഞവിജ്ഞവദനാം-

ഭോജാതജാതാമൃതേ!

വാദാപേതവിധാവിതര്‍ക്കജനിജ-

പ്രജ്ഞാനവിജ്ഞാപിതേ!

നാദാതീതപരേ! നിരങ്കുശനിരാ-

ലംബാത്മനിര്‍വ്വാണനിര്‍-

ഭേദധ്യാനകലാധുരന്ധരകലേ!

കാലേ കടാക്ഷിക്ക നീ.


ശല്യാഘാതശതാധികക്ഷതരുജാ-

ഹൃദ്വേദനാനോദനാ

തുല്യാമോദതുഷാരതുന്ദിലദയാ-

പിയൂഷധാരാദരേ!

കല്യാണാലയകാലയാപനഘനാ-

സക്തേ! വിരക്തേംബ! കൈ-

വല്യാധ്യാനകലാവിലാസകലിതാ‌-

നന്ദേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


മായാമാര്‍ഗ്ഗനിസര്‍ഗ്ഗനിര്‍ഗ്ഗളദഘൗ-

ഘാസാരദുര്‍ഗ്ഗാമുഖം

മേയാതെന്നെയെടുത്തു മൗനമണിസൗ-

ധത്തില്‍ക്കടത്തംബികേ!

നീയെന്യേ ഗതിയില്ലഞാനൊരു നിരാ-

ലംബന്‍ നിരാലംബധൗ-

രേയധ്യാനകലേ ധരാധരകര-

സ്ഥൈര്യേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


കൈവല്യാദ്രിമഹാവിഹാരകമനീ-

യോന്നീതചേത:പ്രിയേ!

ദൈവാഭോഗവിഭോഗദൈത്യദലനേ!

ദേവീ! ദയാവാരിധേ!

നൈവന്നൈവമിതിപ്രവൃത്തനടനേ

നാഥേ! നമസ്തേ നമ-

ശ്ശൈവധ്യാനകലേ! ശശാങ്കവിമലേ!

ശാന്തേ! കടാക്ഷിക്ക നീ.


നാരായണായ ഗുരവേ നരകാന്തകായ
നാദാന്തയോഗനഗരാന്തരനായകായ
നാകാവനീസുരനിരസ്തനിജാഭിലാഷ-
നാമാംകുരായ ഭവതേ! നതിരസ്തു നിത്യം.