ശ്രീതിലകം - പ്രാണനാഥന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പ്രാണനാഥന്‍

മരണമേ, നിന്‍ സമാഗമനോത്സവ-
മഹിതരംഗവും കാത്തുകാത്തക്ഷമം,
മരുവിയിട്ടെത്രനാളുകളായി ഞാന്‍
മമ വിജനമനോഹരമേടയില്‍?
വെളിയിലൊക്കെയുമന്ധകാരാവൃതം
തെളിവതില്ലൊരു വെള്ളിനക്ഷത്രവും.
കദനചിന്തകള്‍തിങ്ങും മനസ്സുപോല്‍
കരിമുകിലാലിരുണ്ടു നഭസ്ഥലം
ഭയദമാണീ നിശീഥമെന്നാകിലും
ഭവദനഘസുഖദര്‍ശനേച്ഛയാല്‍,
ഒരു മനോഹരമാല്യവുമായിതാ
മരുവിടുന്നു ഞാന്‍ മാമകശയ്യയില്‍!
മധുരമല്ലികാസൌരഭസാന്ദ്രമായ്
മഹിതകാന്തിതന്‍ നര്‍ത്തനരംഗമായ്,
മണിയറയിതു ലാലസിച്ചീടണം,
പ്രണയസര്‍വ്വമേ, നീ വരും വേളയില്‍!
അതുലകൌതുകമാര്‍ന്നു ഭവാനെ, ഞാന്‍
ഹൃദയപൂര്‍വ്വകം വന്നെതിരേല്‍ക്കുവാന്‍!
ഇവിടെനിന്നും പിരിയുന്ന വേളയില്‍-
ത്തവ പദങ്ങളിലെന്നെയര്‍പ്പിച്ചു ഞാന്‍,
മമജനിതന്‍ പ്രിപൂര്‍ണ്ണതയി,ലാ
മധുരമൂര്‍ച്ഛയി,ലാപതിച്ചീടുവന്‍!
നിരഘനിര്‍വ്വാണപീയൂഷനിര്‍ഝരം
നിയതമെന്നില്‍ തളിക്കുന്ന നിന്‍ കരം,
പരസഹസ്രകമാലിംഗനങ്ങളാല്‍
പരിചരിച്ചീടുമെന്നെയെല്ലായ്പ്പൊഴും!
മരണമേ, മമ ജീവിതപൂര്‍ത്തിയാം
മരണമേ, മല്‍പ്രണയസങ്കേതമേ,
വരിക, കൈക്കൊള്‍ക, ഞാനായിടുന്നൊരീ-
പ്പരമമാകുമെന്നന്ത്യോപഹാരവും!

                               -ജൂണ്‍ 1937