രാഗപരാഗം - സംതൃപ്തി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

  സംതൃപ്തി

അനുപമോജ്ജ്വലയുവതയാലല-
മനുഗഹീതമാം, തവ കളേബരം-
മദപരവശവിശാലപേശലം-
മദംഗരംഗകമലങ്കരിക്കവേ;
ഹൃദയരഞ്ജനേ, പരിണതാനന്ദ-
മൃദുലസംഗീതം കിളര്‍ന്നിടുന്നു മേ!
കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു മദീയമാനസം
കവനസാന്ദ്രമാം വികാരവീചികള്‍.
നവനവോല്ലാസം തളിര്‍ത്തു നിന്നിടും
ഭുവനസൌഭാഗ്യകനകശൃംഗത്തില്‍
പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായ്ക്കഴിഞ്ഞു, മത്സുഖ-
പ്രതാപജീവിതജയപതാകകള്‍!
പ്രണയശീതളത്തണലി, ലുന്മദ-
പ്രസന്നചിന്തകള്‍ക്കഭയമേകി, നീ!

തെളിഞ്ഞ താരകള്‍നിറഞ്ഞ നിര്‍മ്മല-
ലളിത നീലവിണ്‍കുഞ്ജകത്തില്‍, നാം
ഇതുവിധം മേലും കഴിഞ്ഞുകൂടിയാല്‍
മതി;-മറ്റെന്തെങ്കിലും കൃതാര്‍ത്ഥനാണു, ഞാന്‍! . . .