തളിത്തൊത്തുകള്‍ - ഓമലിനോട്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 ഓമലിനോട്

അന്യൂനരാഗത്താല്‍
മൊന്നിച്ചുചേര്‍ന്നിരുന്നില്ലയെങ്കില്‍,
ജീവസര്‍വ്വസ്വമേ, നിന്റെ മുന്‍പില്‍
കേവലം ഞാനുമൊരന്യനല്ലേ?
എന്നാലിന്നേവം നിന്‍ കണ്‍മുനയാ-
ലെന്നെത്തഴുകീടുമായിരുന്നോ?
മന്ദസ്മിതങ്ങളാലെന്മനസ്സില്‍
മിന്നലിളക്കീടുമായിരുന്നോ?
കഷ്ടമീ മംഗളരംഗമെങ്കി-
ലെത്ര വിരസമായ് മാറിയേനേ!
കണ്ടുമുട്ടീടും നാം വല്ലനാളും
മിണ്ടാതെതമ്മില്‍ പിരിഞ്ഞകലും.
നമ്മുടെയാത്മരഹസ്യമെല്ലാം
നമ്മളില്‍ത്തന്നെ ലയിച്ചടിയും
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങ-
ളങ്ങിങ്ങിരുന്നു ചിതല്‍ പിടിക്കും.
അന്യോന്യസ്നേഹത്താല്‍ നമ്മളേവ-
മൊന്നായിച്ചേര്‍ന്നതുകൊണ്ടു, നോക്കൂ,
ഇന്നവ പൊന്നൊളിവാരിവീശി
മിന്നിമിന്നിത്തെളിഞ്ഞുല്ലസിപ്പൂ!
മങ്ങാതെ നിത്യമസ്സുപ്രകാശം
പൊങ്ങിപ്പരക്കട്ടെ വാനിലോളം! ...

                        -25-10-1932.