തളിത്തൊത്തുകള്‍ - കാത്തിരുന്നിട്ട്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

   കാത്തിരുന്നിട്ട്

കാനനച്ഛായയില്‍ നിന്നെയും കാ, ത്തെന്റെ
വേണുവുമായ് ഞാനിരുന്നിരുന്നു.
മാധുര്യസാരമേ, മാമകഹൃത്തില്‍ നീ
രാധയായ് നിര്‍വൃതി പെയ്തിരുന്നു.
സുന്ദരസങ്കല്‍പകാന്തിയിലാ വനം
വൃന്ദാവനം തന്നെയായിരുന്നു.
ഹാ, നീ നുകരുവാനൊന്നല്ലൊരായിരം
ഗാനമെന്നാത്മാവിലൂറിനിന്നു.
ചുംബനധാരകളോരോനിമിഷമെന്‍
ചുണ്ടില്‍ തുളുമ്പിത്തരിച്ചിരുന്നു.
ദന്തസമ്മര്‍ദ്ദത്താല്‍ഞാനവയെ സ്വയം
നൊന്തിടുവോളം ഞെരിച്ചിരുന്നു.
അല്ലണിവേണിയില്‍ ചൂടാന്‍ നിനക്കൊരു
മുല്ലപ്പൂമാല ഞാന്‍ തീര്‍ത്തിരുന്നു.
മുല്ലത്തണലില്‍ നിനക്കു ഞാന്‍ നല്ലൊരു
പല്ലവതല്‍പം വിരിച്ചിരുന്നു.
നിന്‍ മംഗളോമല്‍പ്രതീക്ഷയി-
ലെന്മനം കോരിത്തരിച്ചിരുന്നു.
എന്നരികത്തു നീയെത്തുമെന്നോര്‍ത്തു ഞാ-
നെന്നെയുംകൂടി മറന്നിരുന്നു.-
ഏവ, മൊരോമല്‍പ്രതീക്ഷതന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍
താവി, മദ്ധ്യാഹ്നം ദിനാന്തമായി
മായികേ, നീ വന്നണയുകില്ലിന്നിനി
മാമകാത്മാവിന്നു പാട്ടുപാടാന്‍
മുറ്റുമിരുളിലിപ്പാതയിലൂടിദ-
മൊറ്റയ്ക്കിനി ഞാന്‍ മടങ്ങിടട്ടേ
ഏകാന്തമീവനം ചെല്ലക്കിടാങ്ങളേ,
പോകുവിന്‍ വേഗമെന്നാടുകളേ! ...

                        -2-12-1932