ലീലാങ്കണം - സ്വപ്നവിഹാരി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

(വഞ്ചിപ്പാട്ട്)

ചരമാര്‍ക്കന്നവസാന മരീചിയും മറയവേ
വരരണംസമാപ്തിയിട്ടൊഴിഞ്ഞൂ യോധര്‍!

ചുടുനിണക്കളംതന്നില്‍പ്പിടച്ചീടും കബന്ധങ്ങള്‍
ചുടലയിലേക്കു ചുമന്നെടുത്ത നേരം.

പകലാകെപ്പടപൊരുതുടലാകെ മുറിപ്പെട്ടു
സ്വകതനു തളര്‍ന്നൊരു യുവസുഭഗന്‍,

മടങ്ങിത്തന്‍കുടീരത്തിന്‍ പുറത്തുള്ള മനോജ്ഞമാം
മടുമലര്‍ക്കാവില്‍വന്നു മയങ്ങിവീണു

മലയമരുത്തും, ശീതംനിറഞ്ഞ ചന്ദ്രികച്ചാര്‍ത്തു-
മലമവനരുളിനാന്‍ സുഷുപ്തിസൌഖ്യം!

മിഴിയിണകളില്‍ വന്നു മിളിതരസേന പുല്‍കീ
വഴിയേ നിദ്രാദേവിയാം നിലിമ്പനാരീ!

ആ മധുരദര്‍ശിനിതന്‍ മടിത്തട്ടില്‍ കിടന്നുകൊ-
ണ്ടമന്ദസൌഖ്യംകൊള്‍കയായവന്‍ ക്ഷണത്തില്‍.

"അടര്‍ തീര്‍ന്നു; പിരിയുവാനനുമതി ലഭിച്ചു; തന്‍
പടകുടീരവും, വെടിഞ്ഞുടന്‍ തിരിച്ചൂ

അകലെയാം നിജനാട്ടിലരഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളി-
ലകമലര്‍ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടണഞ്ഞൂ യോധന്‍!

നുരയിട്ടു തിരതല്ലുമരുവിച്ചാട്ടവു,മതി-
ന്നരികിലെ വനപ്പച്ചപ്പടര്‍പ്പുകളും,

അതിനുള്ളില്‍ പൈങ്കിളികള്‍ പൊഴിച്ചീടും ഗാനങ്ങളും
പുതുപൂക്കള്‍ പരത്തീടും പരിമളവും,

നിജചിത്തം കുളുര്‍പ്പിച്ചു; നിരവധി നിരന്നുക-
ണ്ടജങ്ങളുമറിവുറ്റോരിടയന്മാരും,

അവരോടിയടുത്തെത്തിപ്പിരിഞ്ഞതുതൊട്ടതുവരെ-
യവനുടെ വൃത്താന്തങ്ങള്‍ തിരക്കുകയായ്.

പരമസന്തുഷ്ടിപൂണ്ടു പലതുമവരോടോതി-
പ്പിരിഞ്ഞൂ, തല്‍ഗൃഹത്തിന്റെ നടക്കാവായീ!

ഇരുവശത്തണിചേര്‍ന്നു വിളഞ്ഞനെല്‍പ്പാടങ്ങളെ-
പ്പുരുകുതുകേന നോക്കി മനംകുളിര്‍ത്തു!

പലമട്ടില്‍പ്പാട്ടുപാടിപ്പരിചൊടപ്പാടംതന്നില്‍
ചില ചെറുമികള്‍ കൊയ്ത കതിര്‍ക്കറ്റകള്‍

വരമ്പില്‍ കുന്നുപോല്‍ കാണായ്: കമലപ്പെണ്‍കൊടിയാള്‍തന്‍
വരഹേമസമകുചകലശംപോലേ!

അവ കൊത്തിവച്ചിറകടിച്ചവിടത്തില്‍ പറന്നീടും
വിവിധ വര്‍ണ്ണത്തിലുള്ള കിളിക്കൂലവും,

കുയില്‍വിളിച്ചുണര്‍ത്തിവിട്ടിളകിപ്പൊന്നണിയിള
വെയിലില്‍ക്കളിക്കും ചിത്രശലഭങ്ങളും,

അകതാരിലതിമോദം വളരുമാറണഞ്ഞു; തന്‍
പുകള്‍പെറും സദനത്തിന്‍ പടിപ്പുരയില്‍.

ശിഥിലകുന്തളത്തൊടും മധുരസുസ്മിതത്തൊടും
വ്യഥയറ്റു നിജപുത്രി വിലസീടുന്നൂ!

അരികില്‍ ചെന്നതിവേഗാല്‍ ഗളംകുനിച്ചെടുക്കയാ-
യരുമക്കുഞ്ഞിനെ, മെയ്യില്‍പ്പുളകം ചാര്‍ത്തി.

അകത്തുനിന്നണഞ്ഞൂ തന്നകമലര്‍മണിദീപം-
പികമൊഴി-പ്രിയപത്നി-പ്രണയമൂര്‍ത്തി!-

നറുനിലാവൊളിയിളംഹസിതലേശത്തിനാലും
മറിമാനും മടുപ്പൊരു കടാക്ഷത്താലും,

കുതുകാല്‍ സ്വാഗതംചൊല്ലും കുവലയമിഴിയെത്താ-
നതുലരാഗത്തോടെത്തിയെതിരേല്ക്കയായ്.

വിരഹമേ,യൊടുവില്‍ നിന്‍ വിജയത്തില്‍ സുഖിപ്പതില്‍-
പരമിനിയുണ്ടോ ഭാഗ്യം പ്രണയികളില്‍!

പരമസംതൃപ്തയായിപ്പരിചരിച്ചിരിക്കും തന്‍
പരഭൃതമൊഴിയാളാം പ്രിയതമയും

അരികിലായ് കൊഞ്ചിനില്ക്കും നിജ ഭാഗ്യലതികതന്‍
പരിമളാഞ്ചിതവിരിമധുമലരും

ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നൂ,"..."ഉണരുക, വേഗം, നോക്കൂ-
കരുണോദയമായ്,മതിയുറക,മേല്‍ക്ക"

ഇതുവിധം നിജമേനി കുലുക്കിവിളിച്ചുണര്‍ത്തു-
ന്നതിലളവറ്റെഴുന്ന നീരസത്തോടെ,

നയനങ്ങള്‍ ചിമ്മി ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നിതു സാധു നിജ-
പ്രിയ, പുത്രി, സദനവും മറഞ്ഞുപോയീ!

ആരോമല്‍പ്പുത്രിയാള്‍ തൂകീനിന്ന കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ യുദ്ധ-
ഘോര'ഘണ്ടാ' നിനദത്തില്‍ ലയിച്ചുപോയീ!

‌‌‌‌‌‌__________

*From English, a free translation