ബാഷ്പാഞ്ജലി - നിര്‍വ്വാണരംഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നിര്‍വ്വാണരംഗം
å എന്നിലുള്ളേതോ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഞാന്‍
പിന്നിട്ടുപോയി, ചലിക്കും ജഗത്തിനെ.
അന്ധകാരത്തിന്‍ മടിക്കുത്തില്‍നിന്നൊരു
പൊന്‍താരകപ്പൂ വഴിഞ്ഞുന്നര്‍ മാതിരി,
ക്ഷിപ്രപ്രയാണകമാണെന്നിരിക്കിലും
മല്‍പ്രേമ സാമ്രാജ്യമെത്ര തേജോമയം!
അദ്ഭുതജ്യോതിസ്സുയര്‍ന്നു പരന്നലം
തല്‍പം വിരിക്കുമാ വൈകുണ്ഠമണ്ഡലം
കണ്ണീര്‍ തളിച്ചു വിശുദ്ധീകരിച്ചൊര-
ക്കല്യാണകേന്ദ്രം, വസന്തോത്സവാകരം.
ആ മമ സങ്കേതമന്ദാരകുഞ്ജത്തി-
ലോമലാളെന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കയാം.
എത്ര സല്ലാപങ്ങ,ളെത്ര പുളകങ്ങ-
ളൊത്തുചേര്‍ന്നുള്ളതാണാ നൃത്തമണ്ഡപം!
അങ്ങോട്ടു പോരാനമാന്തിക്കയല്ല, ഞാ-
നെന്നെയൊന്നാദ്യം മറന്നോട്ടെ, യോമലേ!
കണ്മുമ്പില്‍ വന്നിട്ടൊളിച്ചു കളിക്കുന്ന
വിണ്ണിന്‍വെളിച്ചത്തെ നോക്കി നോക്കി സ്വയം
അജ്ഞാതഗാനങ്ങളോരോന്നുരുവിട്ടു
മജ്ജീവനെന്തോ ഭജിക്കയാണെപ്പൊഴും!
സംസാരചക്രം കടന്നതിന്‍ ഗദ്ഗദം
സായൂജ്യസീമയ്ക്കുമപ്പുറമെത്തവെ,
അത്ഭുതമില്ലെനിക്കാരോമലേ, നിന്റെ
ചിത്തം തുടിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
യത്നങ്ങള്‍കൊണ്ടുമഴിയാത്തൊരായിരം
സ്വപ്നബന്ധത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഞാന്‍,
സന്തതം ചിന്താശകലങ്ങളാലൊരു
സങ്കല്‍പ ചിത്രം രചിക്കയാണെന്തിനോ!
അക്ഷിക്കമൃതം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുന്ന
നക്ഷത്രരത്നം പതിച്ച നഭ:സ്ഥലം,
നാമിരുവര്‍ക്കും വിഹരിക്കുവാനുള്ള
കോമളോദ്യാനമായ് മാറുന്നതെങ്ങിനി?
എന്മനസ്പന്ദനമന്ധകാരത്തിലും
ദിവ്യസംഗീതമേ, നിന്നെത്തിരകയാം.
കര്‍മ്മപ്രപഞ്ചം പകര്‍ന്നു സമ്മാനിച്ച
ചെമ്മുന്തിരിച്ചാറശിച്ചു മദിച്ച ഞാന്‍
തെല്ലിട നിന്നെ മറന്നെങ്കിലെന്‍പിഴ-
യെല്ലാം പൊറുത്തു നീ മാപ്പു നല്‍കേണമേ!
ഇന്നിതാവീണ്ടുമനുശയാധീരനായ്
നിന്മുന്നില്‍ നില്‍പു ഞാന്‍, പ്രേമസര്‍വ്വസ്വമേ!å 21-2-1110