ബാഷ്പാഞ്ജലി - പരാജയം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


പരാജയം
å സംസാരചക്രത്തിരിച്ചിലില്‍ തേമാനം
സംഭവിച്ചീടാത്ത സൌരയൂഥം;
ചേതസ്സമാകര്‍ഷകങ്ങളായ് മിന്നിടും
ജ്യോതിമ്മര്‍യങ്ങളാം ഗാളജാലം;
ആദിയുമന്തവുമില്ലാതപാരമാ-
യാവിര്‍ഭവിക്കുമൊരന്തരീക്ഷം;-
ഇത്രമേലത്ഭുതമൊന്നിക്കും ബ്രഹ്മാണ്ഡ-
മെത്ര സഹസ്രങ്ങളുണ്ടിനിയും!
കോടാനുകോടികളായവയേതൊരു
വാടാവിളക്കിന്‍സ്ഫുലിംഗകങ്ങള്‍?
å ഇന്നത്തെ ശ്ശാസ്ത്രത്തെപ്പോലും പൊടുന്നനെ-
സ്സംഭ്രമിപ്പിച്ചോരജ്ഞാതസത്യം-
എത്ര പരീക്ഷണപാടവംകൊണ്ടുമൊ-
രെത്തുംപിടിയും ലഭിച്ചിടാതെ,
മര്‍ത്ത്യനെപ്പേര്‍ത്തും ദയനീയസംശയ-
ഗസ്തനായ് മാറ്റും മഹാരഹസ്യം-
ഏത,തിന്‍ നിത്യപ്രകാശസരിത്തിലെന്‍-
ചേതനേ, ചെന്നു ലയിക്കുകനീ!
ആയതിന്‍ സൌന്ദര്യബോധലഹരിയി-
ലാനന്ദഗാനമുതിര്‍ക്കുക നീ!
എന്തുപരാജയ,മെന്തു ദയനീയം!
ബന്ധിതമയേ്യാ, പുരോഗമനം!
å "സംഭവ്യതതന്‍തിരകളില്‍" നിന്നൊട്ടും
മുന്‍പോട്ടു പോകാത്ത ശാസ്ത്രമേ, നീ,
വിശ്വം ജയിച്ചെന്നഭിമാനകാഹള-
മിത്രയും കാലം മുഴക്കിയില്ലേ;
ഒന്നിനുമൊട്ടുംവഴങ്ങാതെ പാഞ്ഞതാം
നിന്നഹങ്കാരമിന്നെങ്ങു പോയി?
സാതപമിന്നു നീ തൂകുമിഗ്ഗത്ഗദം
ഭാരതം പണ്ടേ പൊഴിച്ചതല്ലേ?
അന്നതുകേട്ടിട്ടവഗണിച്ചെന്തിനോ
മുന്നോട്ടുനീ, ഹാ, കുതിച്ചു പാഞ്ഞു.
ഇന്നതുനന്നായറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ നീ
നിന്നിതാ പിന്നെയും സംഭ്രമിപ്പൂ.
തത്ത്വചിന്താബ്ധിതന്‍ താഴത്തെത്തട്ടില്‍നി-
ന്നുത്തമരത്നങ്ങള്‍ വാരി, വാരി,
അന്നാപ്പിതാമഹര്‍ തന്നിരുന്നില്ലെങ്കി-
ലിന്നയേ്യാ, പട്ടിണിതന്നെ നമ്മള്‍!
മാനസത്തിന്റെ വിശപ്പിനുമാത്രമാ
മാമുനിശ്രേഷ്ഠന്മാര്‍ പിച്ചതെണ്ടി.
അന്നൊരു തത്തയുംകൂടിയൊരദ്ഭുത-
ബ്രാഹ്മാണ്ഡഗീതമെടുത്തു പാടി.
ആയതിന്‍ മാറ്റൊലിയല്ലല്ലീ നമ്മളില്‍
പായുന്നതോരോഞെരമ്പുതോറും?
എന്നിട്ടും, കഷ്ടം ,പരിഷ്കാരഭാവത്തില്‍
നിന്ദിക്കയാണതു നമ്മളിന്നും!!
åå *åå *åå *
കാലദേശാദിയറ്റുണ്ടെല്ലാറ്റിന്നു,മൊ-
രാലംബകേന്ദ്രമാം ശക്തിയേതോ!
സത്യമതല്ലെങ്കില്ലര്‍ക്കനൊരിക്കലൊ-
ന്നുത്തരദിക്കിലുദിച്ചുകൂടേ?
കാണാത്തതൊക്കെക്കളവല്ല, കണ്മുന്‍പില്‍
കാണുന്നതെല്ലാം ശരിയുമല്ല.
കല്‍പാവതന്മുമ്പില്‍ കൈകൂപ്പി നില്‍ക്കുവാ-
നുല്‍ബോധിപ്പിക്കുവോനല്ലയീ ഞാന്‍.
നിന്ദ്യ പുരോഹിതന്‍ നിര്‍മ്മിക്കും ദൈവത്തെ
വന്ദിക്കാനല്ലെന്‍ നവോപദേശം.
ഏതൊ നിരഘനിയമപരിധിയി-
ലേകാന്തയാത്ര തുടരുവോര്‍ നാം-
നശ്വരജീവികള്‍ നമ്മള്‍ക്കതീതമായ്
വിശ്വത്തിലുണ്ടൊരു നിത്യസത്യം.
ആ നിരഘാത്മീയ ശക്തിതന്മുന്നിലി-
ന്നാനതമൌലികളാക നമ്മള്‍!!
ഏതോവെളിച്ചത്തിലെന്തിനോവേണ്ടി വ
ന്നാവിര്‍ഭവിക്കും നിഴലുകള്‍ നാം-
നമ്മള്‍ക്കെഴും മാംസദൃഷ്ടികള്‍ക്കപ്പുറം
ചിന്മയജ്യോതിസ്സൊന്നുജ്വലിപ്പു.
ആ നിത്യസത്യത്തിന്‍ മുന്നിലാത്താദര-
മാനതമൌലികളാക നമ്മള്‍!!
ആ നിര്‍മ്മലാത്മീയജ്യോതിസ്സിന്മുന്നിലി-
ന്നഞ്ജലിബദ്ധന്മാരാക നമ്മള്‍!!
എന്തിനണഞ്ഞു നാ,മെന്തിനു മാഞ്ഞു നാ,-
മെന്തിനീ ലോകത്തിലൊത്തുകൂടി?
എങ്ങുനിന്നീവിധമിങ്ങു വന്നെത്തിനാ-
മെങ്ങോട്ടു പോകയാണെങ്ങു ചെല്ലും?
അജ്ഞാതം! അജ്ഞാതം!- അയേ്യാ! ജഗത്തിതി-
നുത്തരമെന്നിനിച്ചൊല്ലുമാവോ!!åå 19-2-1110