ഓണപ്പൂക്കള്‍ - വൃത്തം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നല്ല കാലമന്നര്‍പ്പണം ചെയ്തതെ-
ന്താനന്ദരംഗങ്ങളായിരുന്നൂ, സഖി!
മാരിവില്‍ മാതിരി പെട്ടെന്നവയൊക്കെ
മായുമെന്നാരറിഞ്ഞിരുന്നു, സതി!
കഷ്ടം, ജലാര്‍ദ്രമായ്ത്തീരുന്നു കണ്‍കളാ-
നഷ്ടോത്സവത്തിന്‍ സ്മൃതികളിലിപ്പൊഴും!

ആവര്‍ത്തനത്തിനുമാവാതെ കാലമാ-
മാവര്‍ത്ത, മയ്യോ, വിഴുങ്ങുന്നു സര്‍വ്വവും!
മാറിമറയുമവയെ നാം നിഷ്ഫലം
മാടിവിളിപ്പൂ മമതയാല്‍പ്പിന്നെയും.
എത്തായ്കി, ലെല്ലാം നശിച്ചുപോയെന്നോര്‍ത്തു
ചിത്തം തകര്‍ന്നുടന്‍ കണ്ണീര്‍ പൊഴിപ്പു നാം.
വസ്തുസ്ഥിതികള്‍തന്നാന്തരയാഥാര്‍ത്ഥ്യ-
മെത്തിപ്പിടിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കായ്കകാരണം,
എപ്പൊഴും ദു:ഖത്തിനല്ലാതെ മാര്‍ഗ്ഗമി-
ല്ലിപ്പാരിലെന്നോര്‍ത്തടിയുന്നിതല്ലില്‍ നാം!

ഒന്നിനൊന്നായൊക്കെ മാഞ്ഞുപോ, മെങ്കിലു-
മൊന്നും ജഗത്തില്‍ നശിയ്ക്കില്ലൊരിയ്ക്കലും.
ഹാ, പരിണാമവിധിയ്ക്കു വിധേയമായ്
രൂപാന്തരങ്ങളെ പ്രാപിപ്പതെന്നിയേ,
എന്തുണ്ടുലകില്‍ നശിപ്പതെന്നേയ്ക്കുമാ-
യെന്തിനു പിന്നെപ്പരിതപിയ്ക്കുന്നു നാം?
കാലസ്രവന്തിതന്‍ ദുര്‍വ്വാരകല്ലോല-
മാലയില്‍ത്തങ്ങിത്തളര്‍ന്നലഞ്ഞങ്ങനെ,
പ്രജ്ഞയ്ക്കിരുട്ടെന്നു തോന്നുന്നതാകുമൊ-
രജ്ഞാതരംഗത്തിലെത്തുന്നതെന്നിയേ,
എന്തുണ്ടു നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നേയ്ക്കുമാ,-
യെന്തിനു പിന്നെപ്പരിഭ്രമിക്കുന്നു നാം?

ജീവിതവ്യാസം പുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി, യ-
ക്കേവലത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുവാന്‍,
കര്‍മ്മമല്ലാതില്ല മാര്‍ഗ്ഗ, മിന്നാകയാല്‍-
ക്കര്‍മ്മത്തെയാദ്യം പവിത്രീകരിയ്ക്ക നാം.
മൃണ്‍മയമാകുമിക്കോവിലില്‍, ഭക്തിയാര്‍-
ന്നുണ്‍മയില്‍ച്ചിന്മയ്ദ്ധ്യാനനിര്‍ല്ലീനയായ്,
ആവസിപ്പൂ ജീവയോഗിനി, വെണ്‍മല-
രാവട്ടെ കര്‍മ്മങ്ങ, ളര്‍ച്ചനയ്ക്കെപ്പൊഴും;
എങ്കില്‍, ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലസ്വപ്നങ്ങള്‍
സങ്കടമേകുകി, ല്ലാശ്വസിയ്ക്കൂ, സഖി!
ജന്മാന്തരങ്ങളില്‍പ്പണ്ടുമിതുവിധം
നമ്മളൊരുമിച്ചിരുന്നൊരാ വേളയില്‍,
അന്നു നാം കണ്ടൊരപ്പൊന്നിന്‍ കിനാക്കള-
ല്ലിന്നുമണഞ്ഞതെന്നാരറിഞ്ഞൂ, സതി!
ഇന്നവമാഞ്ഞുമറഞ്ഞതുകണ്ടിട്ടു
ഖിന്നയാകായ്കവ, വന്നിടും പിന്നെയും!
വര്‍ത്തമാനം ഭൂതമായ് സ്വയം മാറുന്നു
വര്‍ത്തമാനത്തിലണയുന്നു ഭാവിയും.
ഭൂതങ്ങള്‍ ഭാവിയായ് മാറുന്നി, താബ്ഭാവി
ഭൂതമായ്ത്തീരുന്നു വര്‍ത്തമാനംവഴി
വൃത്തമാണേവം സമസ്തവും;-പോയവ
യെത്തും, മറഞ്ഞുപോം നില്‍പവയൊക്കെയും!

രാവും പകലും, യഥാര്‍ത്ഥത്തി, ലൊന്നുപോ-
ലാവശ്യമാണിജ്ജഗത്തിനെന്നോര്‍ക്ക നീ.
വേണമിരുട്ടും വെളിച്ചവും-ജീവിത-
മാണെങ്കില്‍, വേണം ചിരിയും കരച്ചിലും!
ഇല്ല നിയതീയ്ക്കു പക്ഷപാതം, പാഴി-
ലല്ലല്‍പ്പെടുന്നതെന്തി, ന്നാശ്വസിയ്ക്കു നീ!
നീ വിശ്വസിയ്ക്കൂ നിയതിയില്‍-നിശ്ചയം
നീറും ഹൃദയം ചിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും! ...
                        4-10-1119

       11

വിവിധനവവിഭവശതസമ്പന്നമല്ല, മല്‍-
ക്കവനമയസാഹിതീപാദപൂജോത്സവം.
കരള്‍കവരുമതിരുചിരരത്നമൊന്നെങ്കിലും
കരതളിരിലില്ല മേ കാഴ്ചവെച്ചീടുവാന്‍.
നവലളിതസുമതതിയുമില്ലെനി, യ്ക്കംബികേ,
ഭവതിയുടെ കണ്ഠത്തില്‍ മാല ചാര്‍ത്തീടുവാന്‍-
ഒരു ചെറിയ കൂപ്പുകൈമൊട്ടുനായ്, ലജ്ജിച്ചു!
പുറകി, ലൊരു മുക്കില്‍, പ്പതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍!
                        12-3-1114

       12

മൃദുലതന്ത്രികള്‍ മുറുകെ മീട്ടി, യെന്‍
ഹൃദയവല്ലകി ശിഥിലമായ്!
                        1-10-1932