രാഗപരാഗം - തപ്തരാഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

  തപ്തരാഗം

മഞ്ജുസായന്തനാഭയില്‍ സ്വയം
മുങ്ങി മുങ്ങിയപ്പൂവനം
എത്തിടുകയാണിപ്പൊഴും മമ
തപ്തരാഗ സ്മരണയില്‍
കണ്ണുനീരിന്റെ ഭാഷയിലതിന്‍
വര്‍ണ്ണനങ്ങളെഴുതുവാന്‍
എന്തിനോ വൃഥാ വെമ്പുകയാണെന്‍
വെന്തുനീറുന്ന ചിന്തകള്‍.
ജൃംഭിതോദ്വേഗവീചികള്‍ വീശും
സംഭ്രമങ്ങള്‍ക്കിടയിലായ്
സന്തതം നുരിയിട്ടു പൊങ്ങുന്നു
ഹന്ത മല്‍പ്രാണ ഗദ്ഗദം.
ശബ്ദഹീനമാ ദീനരോദന-
ബുദ്ബുദങ്ങളിലൊക്കെയും
തിങ്ങിവിങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലുമൊരു
സംഗീതസ്മിതകന്ദളം.
മൂകമാകിലുമൂഢമാകിലും
ശോകസങ്കുലമാകിലും
ശുദ്ധരാഗത്തിനുണ്ടൊരുതരം
മുഗ്ദ്ധമന്ദസ്മിതാങ്കുരം.
ആഗതാശ്രുകണങ്ങളെക്കൊണ്ടു-
മാകയില്ലതു മായ്ക്കുവാന്‍.
മൃത്യുവാലതിരിട്ടതാകു, മീ
മര്‍ത്യജീവിതസൈകതം.
വെച്ചുപൂജിക്കുമെന്നുമായതിന്‍
കൊച്ചുകാലടിപ്പാടുകള്‍
സുന്ദരസ്മൃതി വന്നവകളെ-
യെന്നുമെന്നും പുതുക്കിടും.

പൂത്തിലഞ്ഞികള്‍ പൂത്തുനില്‍ക്കുമീ
പ്പുഷ്പവാടികയിപ്പൊഴും
ഓമനസ്മിതം തൂകുന്നു, കഷ്ടം
മാമകാഗമവേളയില്‍.
എന്തറിഞ്ഞു നീയെന്‍ കഥകളെന്‍
സുന്ദരാരാമരംഗമേ?
ഇന്നിതാ പൂത്തുപൂത്തു നില്‍ക്കയാ-
ണന്നവള്‍ നട്ട മുല്ലകള്‍.
സദ്രസമിവകാട്ടിടുന്നെതോ
സ്വപ്നലോകമെന്‍ മുന്നിലായ്.
മന്മനം തുടിക്കുന്നു; കണ്ണു നീര്‍
വന്നിടുന്നീ മിഴികളില്‍.
ഫുല്ലയൌവനലോര്‍ണ്ണമായവ-
ളുല്ലസിച്ചു നികുഞ്ജകം.
അങ്ങതാ കാണ്മൂ പൈങ്കിളിപോയ
പഞ്ജരത്തിന്റെ മാതിരി
ജീവചൈതന്യകേന്ദ്രമായന്നി-
പ്പൂവനത്തണലൊക്കെയും.
മല്‍പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കുന്മദോത്സവ-
മര്‍പ്പണം ചെയ്തകാരണം.
അന്നൊരുലേശമോര്‍ത്തതില്ല ഞാ-
നിന്നിലയ്ക്കുള്ളൊരന്തരം
എന്തുചെയ്യും?-വിധിക്കു കീഴ്പ്പെടാ-
തെന്തുചെയ്തിടും മാനുഷന്‍?
അര്‍ത്ഥശൂന്യമാണശ്രു, വെങ്കിലു-
മത്തലിന്‍ ഘോരമുഷ്ടിയില്‍,
എത്രനേരമടങ്ങിനില്‍ക്കുമൊ-
രത്യവശമാം മാനസം!
പ്രേമജന്യമെന്‍ ദീനരോദന-
മോമനേ, നീ പൊറുക്കണേ!