ലീലാങ്കണം - ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


കൊടുമിരവു കഴിഞ്ഞു; കണ്‍തുറന്നൂ; കിഴക്കന്‍
കൊടുമുടികളിലെല്ലാം കുങ്കുമച്ചാര്‍ത്തുതിര്‍ന്നൂ,
തുടുതുടെ ദലജാലാലോലനേത്രം തുറന്നാ-
മടുമലര്‍നിരയെല്ലാം മന്ദമന്ദം വിരിഞ്ഞൂ!

പകലവ വിലയത്താല്‍ പങ്കജം സങ്കടത്താ-
ലകമുഴറിവസിച്ചോരല്ലിനന്ത്യം ഭവിക്കെ,
സ്വകവരകരപൂരാലിംഗനാമോദഭാര-
പ്രകടവശഗയായിക്കണ്ണു മെല്ലെത്തുറന്നൂ!

വനപവനകിശോരന്‍ വന്നലഞ്ഞോരു നേരം
വനജനിര വിരിഞ്ഞും വഞ്ചുളക്കെട്ടലഞ്ഞും,
കനകകരമിളക്കിക്കണ്‍കുളുര്‍ക്കും കണക്കി-
ദ്ദിനമണിയണിയും പൂങ്കാവനേകം ലസിപ്പൂ!

മധുമധുരമുദാരം പാടിയെത്തുന്ന നാനാ
മധുകരനികരത്തിന്‍ പ്രേമഗാനങ്ങള്‍കേള്‍ക്കേ,
വിധുരതയിയലാതുള്ളോരു പുഷ്പങ്ങള്‍ മോദാല്‍
മധുരതരമരന്ദം തൂകിയാടുന്നു മന്ദം!

അലസഗമനയായോരാറ്റിലാലോലമോലു-
ന്നലകളി,ലലര്‍ വീഴ്ത്തും കൂലവല്ലീസമൂഹം,
മലയജമണമേന്തും മന്ദവാതത്തൊടെന്തോ
ചില കഥ പറയുന്നൂ മര്‍മ്മരവ്യാജഭാവാല്‍!

പുലരിവനിതയെത്തുംവേളയില്‍ സ്വാഗതം ചൊ-
ന്നലഘുതരമമന്ദോന്മേഷമോടേല്ക്കുവാനായ്,
പല പറവകള്‍ പാടും പാട്ടുകേട്ടാത്തഹര്‍ഷാ-
ലുലകിതു പുളകം ചാര്‍ത്തുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം!

കളകളകുളിര്‍കേളീകാകളീകോമളം കേ-
ട്ടിളകിന ശലഭാളീമേളനം ചേര്‍ന്നവാടി
പുളകിതതരുവോടും, പുഷ്പഹാസങ്ങളോടും
വളരൊളി തിരളുംമാറൊട്ടനേകം ലസിപ്പൂ!

ഈ രമ്യമയമാം പ്രഭാതസമയം പാഴാക്കിടാതേല്ക്ക; നിന്‍
താരഞ്ചും തരളാഭമാം മിഴിതുറന്നീടെന്റെ പൂമ്പൈതലേ!
ആരക്കണ്ണിനു ജീവനേകി, യവനല്ലാതര്‍ഹനാരാണതിന്‍
സ്ഫാരശ്രീ തിരിയേ,യെടുപ്പതിനവന്‍ തല്‍കൃത്യവും ചെയ്തുപോല്‍.

ആകട്ടേ; അതിനെന്ത്? വീണ മലരും മങ്ങീടുമാ ദീപവും
പോകട്ടേ;-പുതുതായി വീണ്ടുമതു വന്നെത്തീടുമെന്നെങ്കിലും
'വേകട്ടേ സതതം മനം തവ'-യിതാകാമെന്‍ശിരോലേഖനം
പൂകട്ടേ, സുരലോകമെന്‍ സുതനെഴുന്നോരാത്മവാതം, ശുഭം.