നിര്‍വ്വാണമണ്ഡലം - സഹതപിക്കുന്നു ഞാന്‍!
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അത്യന്തമോഹനമാണെന്നിരിക്കിലു-
മെത്രനാള്‍ നില്‍ക്കുമിസ്സ്വപ്നോത്സവം, സഖീ?
കഷ്ടമെന്നെങ്കിലും, യാത്രോക്തിയും ചൊല്ലി
വിട്ടുപോകേണ്ടവരല്ലി നാമോമലേ?
അന്യോന്യമിത്രയ്ക്കടുത്ത നാംതന്നെയാ-
ണന്യരായ് നാളേക്കകന്നു നില്‍ക്കേണ്ടവര്‍.
ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിടുന്തോറുമ-
ത്തീക്കനലെന്നുള്ളിലാളുന്നു മേല്‍ക്കുമേല്‍!

വേനലില്‍ ചൂടില്‍ വരണ്ടിരണ്ടോടുന്നു
കാനനച്ചാര്‍ത്തിന്‍ മരതകശോഭകള്‍.
വര്‍ഷമോര്‍മ്മിപ്പീല വാസന്തകോകിലം
ഹര്‍ഷപുളകം വിതച്ചകളകളം!
ഞെട്ടറ്റു പാഴിലുതിരുന്നു മണ്ണിലാ
മൊട്ടിട്ട വല്ലിതന്‍ ജീവിതസിദ്ധികള്‍.
സര്‍വ്വവും സ്വപ്നം-ജഗത്തേ തവോല്‍ക്കട-
ഗര്‍വത്തിലേറ്റം സഹതപിക്കുന്നു ഞാന്‍!