കലാകേളി - ഒടുവില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

വിരസത കലരുമിപ്പരിഭവം മൂലം
വെറുതെ നീ, യെന്തിനെന്‍ പരിസരം മൂടി?
തുടുതുടെക്കുതുകങ്ങള്‍ തളിരിട്ടിന്നോള-
മിടവിടാതതിലെത്ര കതിരുതിര്‍ന്നാടി?
ഇനിയില്ല, തുനിയില്ലക്കമനീയകാലം
കനകപ്പൂഞ്ചിറകടിച്ചരികില്‍ വന്നെത്താന്‍!
മണിയോടക്കുഴലൂതിക്കരപുടം കോര്‍ത്താ-
പ്രണയപ്പൂവനികയില്‍ വിഹരിച്ച നമ്മള്‍-
ഉടല്‍ രണ്ടായ് പിരികിലും ഹൃദയമൊന്നായി-
ട്ടിടമില്ലാതിതുവരെ മരുവിയ നമ്മള്‍
അവിരളസുഖമയസുരഭിലസ്വര്‍ഗ്ഗ-
മവനിയിലണച്ചമര്‍ന്നരുളിയ നമ്മള്‍-
ഒടുവിലീ മിഴിനീരും നെടുവീര്‍പ്പുമായി-
ട്ടിടയായതിതുവിധം പിരിയാനോ തോഴീ?