നീറുന്ന തീച്ചൂള - നീറുന്ന തീച്ചൂള
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ത് ചങ്ങമ്പുഴ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ എഴുതിയ കവിത. 'നന്ദിയും സ്നേഹവും" എന്ന പേരിലാണു ഈ കവിത ആദ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്.

യുരാരോഗ്യങ്ങളാശീര്‍വദിച്ചുകൊ-
ണ്ടായിരമായിരമെത്തുന്നു കത്തുകള്‍
ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളജ്ഞാതര്‍ കൂടിയു-
മീരോഗശയ്യയിലെത്തിപ്പൂ സംഖ്യകള്‍.
ആബദ്ധ സൌഹൃദമാഗമിപ്പൂ കനി-

ഞ്ഞാബാലവൃദ്ധമെന്നഭ്യുദയാര്‍ത്ഥികള്‍.
തിങ്ങിത്തുടിപ്പൂ വികാരങ്ങളെന്‍ ഹൃത്തി
ലെങ്ങനെ നിങ്ങളോടോതേണ്ടു നന്ദി ഞാന്‍?
ഏതൌഷധത്തിനേക്കാളുമാശ്വാസദം
ചേതസ്സില്‍ വീഴുമിസ്സാന്തനാര്‍ദ്രാമൃതം
എത്രയ്ക്കധമനാണെങ്കിലു മെന്നെയെന്‍
മിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ വെടിഞ്ഞീലൊരിക്കലും
ശത്രുവേക്കൂടിയും ബന്ധിപ്പൂ മൈത്രിയാല്‍
ശപ്തമെന്‍ രോഗം; ചാരിതാര്‍ത്ഥനാണു ഞാന്‍.

നാനാരസാകുലം നാളെ മജ്ജീവിത-
നാടകത്തിങ്കല്‍ തിരശ്ശീല വീഴ് കിലും
അസ്വസ്ഥ ചിത്തനായ് ദോഷൈകദൃഷ്ടിയാ-
യസ്തമിച്ചീടാനിടയാക്കിയില്ല നീ
വീര്‍പ്പിട്ടു കണ്ണീരില്‍ മുങ്ങിനിന്നിന്നിതാ
മാപ്പു ചോദിപ്പൂ ഞാന്‍ നിന്നോടു ലോകമേ!
 
ഒപ്പം തമസ്സും പ്രകാശവുമുള്‍ച്ചേര്‍ന്നൊ-
രപ്രമേയാത്ഭുതം തന്നെ നിന്‍ ഹൃത്തടം!
ചെമ്പനീര്‍പ്പൂക്കള്‍ വിടരുമതില്‍ത്തന്നെ
വെമ്പിപ്പുളയ്ക്കുന്നു തേളും പുഴുക്കളും.
പുല്ലാം കുഴലിനും തോക്കിനും മദ്ധ്യത്തി-
ലുല്ലസിപ്പൂ നീ സഗര്‍വനായ് സൌമ്യനായ്
നിന്നെയെമ്മട്ടിലപഗഥിക്കും കഷ്ട-
മെന്നിലുള്ളെന്നെശ്ശരിക്കറിയാത്ത ഞാന്‍?
നന്മനേരുന്നു നിനക്കുഞാന്‍ നീയെന്റെ
നന്ദിയും സ്നേഹവും സ്വീകരിക്കേണമേ.