തളിത്തൊത്തുകള്‍ - നീ മൗനം ഭജിച്ചാലോ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നീ മൌനം ഭജിച്ചാലോ

വിസ്തൃതം കാലത്തിന്റെ ഹൃദയം, കവേ, തെല്ലും
വിഹ്വാനാകായ്ക നീയിന്നത്തെക്കൊടുങ്കാറ്റില്‍.
നിന്‍ നാമം ലോകാഹ്ലാദത്തൈമുല്ലത്തലപ്പിന്മേല്‍
നിന്നുകൊള്ളട്ടെ മുഗ്ദ്ധകോരകമായിത്തന്നെ.
അറിയേണ്ടതില്‍ത്തിങ്ങും സൌരഭത്തിനെപ്പറ്റി-
ക്കരിതേക്കുവാന്‍ മാത്രം കഴിയും നിശീഥങ്ങള്‍
നിന്‍ നിഴല്‍ച്ചിലന്തിനൂല്‍ക്കെട്ടു നീങ്ങിയാലാദ്യം
നിര്‍മ്മലനീഹാരാഭമഴവില്‍പ്പൊടി വീശി,
ഇതളോരോന്നായ് മെല്ലെ വിടര്‍ത്തും-മൃദുമന്ദ-
സ്മിതധാരയിലതുപൊതിയും പ്രപഞ്ചത്തെ.
അന്നതിന്‍ സൌരഭ്യത്തിലലിയും നവലോക-
സ്പന്ദനം-ശതാബ്ദങ്ങള്‍ മുരളും ചുറ്റും ചുറ്റി.
ആ വാടാമലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചൊല്ലും കാലം;
"ആവസിച്ചു നീയെന്നിലജ്ഞാതാനായി
ഇന്നു നിന്‍ മൂടുപടം നീക്കി ഞാ, നിനി നിന്റെ
മന്ദഹാസത്തിന്‍ നേര്‍ക്കു കൂപ്പുകൈയുയര്‍ന്നോളും...."
മീട്ടുക കവേ, വീണ്ടും നിന്‍ മണിവീണക്കമ്പി
മീട്ടുക, നൈരാശ്യത്തില്‍ നീ മൌനം ഭജിച്ചാലോ!....

                        -22-8-1936