ബാഷ്പാഞ്ജലി - രാഗിണി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

രാഗിണി
അന്ധകാരത്തിന്റെ പിന്നിലൊളിച്ചുനി-
ന്നന്തരാത്മാവിനെപ്പുല്‍കും വെളിച്ചമേ!
എങ്ങു നീ യെങ്ങു നീ?- നിന്‍മൌനമംഗള-
സംഗീതമെപ്പൊഴും കേള്‍ക്കുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍.
വാടുവാനുള്ളൊരിജ്ജീവിതപ്പൂവിലും
പാടലച്ഛായ നീ വീശുന്നതെന്തിനോ?
താവകാലിംഗനമേകുന്നു നിത്യമെന്‍-
ജീവനാളത്തിനും രോമാഞ്ച കഞ്ചുകം.
അല്‍പപ്രഭയില്‍നിന്നെന്നെ ക്ഷണത്തിലോ-
രത്ഭുതചൈതന്യമാക്കിച്ചമച്ചു നീ!
åå *åå *åå *
å ഈ ലോകഗാളമിമ്മട്ടമ്മാനമാടുന്ന
കാലത്തിനോടിന്നസൂയാലുവല്ല ഞാന്‍.
നിന്‍ മുഖദര്‍ശന ധ്യാനലഹരിയാല്‍
നിര്‍മ്മലരാഗപരവശയാകവെ;
മല്‍പ്രാണനായക, മാമകചിത്തത്തില്‍
മറ്റൊരുചിന്തയ്ക്കിടമില്ലൊരിക്കലും.
വിണ്ണിന്‍ വെളിച്ചമേ, വ്യര്‍ത്ഥമായുള്ളൊരി
കണ്ണുനീരിന്നു നീ മാപ്പു നല്‍കേണമേ!
åå *åå *åå *
å ആരാലണഞ്ഞു നീ നിന്നിടും നേര, മൊ-
രാനന്ദമൂര്‍ച്ഛയില്‍ ഞാനടിഞ്ഞെങ്കിലോ!
നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളല്ലാതെ
മന്നില്‍മറ്റൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും
ആരോമല്‍ നിന്മുഖം കാണുമ്പോളൊറ്റ വാ-
ക്കോതുവാന്‍പോലുമശക്തയാണിന്നിവള്‍!
åå *åå *åå *
തഞ്ചും മധുരരസം വാര്‍ന്നവസാന, മി-
ത്തങ്കച്ചഷകം തകര്‍ന്നുപോമെങ്കിലും,
സത്യപ്രകാശമേ, നിന്മടിത്തട്ടിലെന്‍-
നിത്യസുഷുപ്തി ലയിക്കാതിരിക്കുമോ?ååå 9-9-1108

ഓരോരോ സന്ദേശമേകുന്നതുണ്ടെനി-
ക്കോരോ ലതയിലെപ്പൂങ്കുലയും!åååå 14-6-1106