മയൂഖമാല - ഓമന
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

(ഒരു ലാറ്റിന്‍കവിത --കാറ്റല്ലസ്)


നര്‍മ്മസല്ലാപത്തിലുത്സുകയാ,-
യെന്മനോനായിക മന്ദമന്ദം
മന്ദഹസിതമനോജ്ഞയായി-
സ്സന്തതമെത്തുന്നിതെന്നരികില്‍!
എന്തെല്ലാമായാലും, മോമലാള്‍ത-
ന്നന്തരംഗം ഞാന്‍ കവര്‍ന്നുപോയി!
തീരെ പ്രതികൂലം ഭാവിച്ചാലും
താരൊളിമെയ്യതു മാമകീനം.
ഞാനു, മിന്നേറെപ്പരുഷഭാവം
സൂനാംഗീയാളൊടു കാട്ടിയാലും,
എത്രയും ഗാഢമായ് സ്നേഹിപ്പൂ ഞാ-
നുത്തമയാകുമവളെ മാത്രം!...

-- ഒക്ടോബര്‍ 1931

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B2/%E0%B4%93%E0%B4%AE%E0%B4%A8" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്