ദേവഗീത
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

(ജയദേവകൃതമായ ഗീതഗാവിന്ദത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)
1945
കവിതകള്‍

 • സര്‍ഗ്ഗം ഒന്ന് -സാമോദദാമോദരം
 • സര്‍ഗം രണ്ട് -അക്ലേശകേശവം
 • സര്‍ഗ്ഗം മൂന്ന് -മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
 • സര്‍ഗ്ഗം നാല് -സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
 • സര്‍ഗ്ഗം അഞ്ച -സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം
 • സര്‍ഗ്ഗം ആറ് -സോല്‍ക്കണ്ഠവൈകുണ്ഠം
 • സര്‍ഗ്ഗം ഏഴ് -നാഗരീകനാരായണം
 • സര്‍ഗ്ഗം എട്ട് -സകോംക്ഷപുണ്ട്ഡരീകാക്ഷം
 • സര്‍ഗ്ഗം ഒമ്പത് -അമന്ദഗാവിന്ദം
 • സര്‍ഗ്ഗം പത്ത് -ചതുരചതുര്‍ഭുജം
 • സര്‍ഗ്ഗം പതിനൊന്ന് -സാനന്ദഗാവിന്ദം
 • സര്‍ഗ്ഗം പന്ത്രണ്ട് -സാമോദദാമോദരം • ഒന്നാം സര്‍ഗ്ഗം

സാമോദദാമോദരം

കോടക്കാറിടതൂര്‍ന്നതാണു ഗഗനം,
രാധേ, തമാലാപ്തമീ-
ക്കാടൊട്ടുക്കിരുളാര്‍ന്നതാണു, നിശയാ-
യോര്‍ത്താലിവന്‍ ഭീരുവും;
വീടെത്തിച്ചിടുകാകയാലിവനെ നീ-
താ,നെന്ന നന്ദോക്തിയാല്‍
കൂടിച്ചേര്‍ന്നു ഗമിച്ചു മാധവനുമ-
ന്നുള്‍പ്രീതമായ് രാധയും!

യമുനയുടെ തടത്തില്‍ മാര്‍ഗ്ഗമദ്ധ്യേ
സുമിതസുരമ്യനികുഞ്ജങ്ങള്‍തോറും
അമലരവര്‍ യഥേച്ഛമാസ്വദിച്ചോ-
രലര്‍ശരകേളികളന്വഹം ജയിപ്പൂ!

വാണീപാദപവിത്രചിത്രവിലസല്‍-
ചേതോനികേതന്‍, നിജ-
പ്രാണാധീശ്വരി പത്മതന്‍ നിരഘമാം
നൃത്തത്തിനുത്തേജകന്‍
വേണുംപോല്‍ ജയദേവനാം കവിയിതാ
വര്‍ണ്ണിപ്പിതാത്താദരം
ചേണഞ്ചും വസുദേവനന്ദനരതി-
ക്രീഡാവിലാസോത്സവം.

ചിത്തം ശ്രീവിശ്വനാഥസ്മരണയിലനുര-
ഞ്ജിക്കിലാക,ട്ടെതല്ലാ
മെത്തും ശൃംഗാരസാന്ദ്രോജ്ജ്വലകലകളിലാ-
ണിഷ്ടമെന്നാലതാട്ടേ;
എത്തിക്കേട്ടാസ്വദിക്കൂ സരളപദസമാ-
ലംകൃതോദ്യല്‍പ്രസാദ-
സ്നിഗ്ദ്ധസ്ഫീതാഭമാമീ മധുമയജയദേ-
വോക്തി,യെന്‍ ലോകമേ നീ!

ശബ്ദാഡംബരനാണുമാപതിധരന്‍,
സംശ്ലാഘ്യനാണെങ്കിലും
ശബ്ദത്തിങ്കല്‍ ദുരൂഹ്യതയ്ക്കിടകൊടു-
ത്തീടുന്നു, ഹാ,ചാരണന്‍.
സ്പര്‍ദ്ധിപ്പൂ കവിവര്യനാം ശ്രുതിധരന്‍
ഗാവര്‍ദ്ധനാചാര്യരോ-
ടിദ്ധഖ്യാതിവഹിപ്പതില്ലനുപമ-
ശൃംഗാരകാവ്യാപ്തിയില്‍!

കവികുലനൃവരന്‍ ധോയി-
ക്കവികലമല്ല യശസ്സു ലവലേശം
സുവിശദശബ്ദാവലിത-
ന്നവസരശുദ്ധിയറിവോന്‍ ജയദേവന്‍!

    ഗീതം ഒന്ന്

         1

ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗമായ് മുക്തിയിങ്കലേ-
ക്കാനയിക്കുമാ വേദങ്ങള്‍,
ഉല്‍ക്കടപ്രളയാബ്ധിയിങ്കല്‍നി-
ന്നുദ്ധരിച്ചു വഹിപ്പു നീ!
ജയ, ധൃതമകരശരീര, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         2

നിത്യഭൂധാരണത്തിനാല്‍,ത്തഴ-
മ്പൊത്തു ചുറ്റും, ഗരിഷ്ഠമായ്,
വിസ്തൃതമാം നിന്‍ പൃഷ്ഠവേദിയില്‍
വര്‍ത്തിപ്പൂ വിശ്വമണ്ഡലം!
ജയ, ധൃതമഠകരൂപ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         3

ഉഗമായ നിന്‍ ദംഷ്ട്രിയില്‍ച്ചേര്‍ന്നു
പറ്റി, വിട്ടിടാതങ്ങനെ,
ഉല്ലസിപ്പിതിക്ഷോണി, ചന്ദ്രനി-
ലുള്ളൊരാപ്പങ്കരേഖപോല്‍!
ജയ, ധൃതസ്രൂകരരൂപ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         4

ആ ഹിരണ്യകശിപുതന്‍ ലൂന-
ദേഹമാം മത്തഭൃംഗകം,
തങ്ങിനില്‍ക്കും നഖങ്ങള്‍ മേളിക്കു-
മങ്ങതന്‍ പാണിപങ്കജം
അപ്രതിമമതുല്ലസിക്കുന്നി-
തദ്ഭുതോദ്രമായന്വഹം!
ജയ, ധൃതനരഹരിരൂപ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         5

ലോകവിസ്മയകാരികള്‍ക്കഴ-
ലേകുമത്ഭുതവിക്രമ!
ത്വച്ചരണനഖോദകം പാപ-
മുക്തിദം, ശുദ്ധിദായകം.
പാതമേകുന്നു, ഹാ ബലിക്കങ്ങു
പാദവിക്ഷേപശക്തിയാല്‍!
ജയ, ധൃതപടുവടുരൂപ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         6

ക്ഷോണിയെ സ്വയം ക്ഷത്രിയകുല-
ശോണിതമയഗംഗയില്‍,
മുക്കിടുന്നു നീ ഭഞ്ജിതപാപം
നിഷ്ക്രമിതഭവാതപം!
ജയ, ജയ, ഭൃഗുകുലതിലക, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         7

ആശകള്‍ക്കധിനായകര്‍ക്കുള്ളി-
ലാശചേര്‍ത്തു ചേര്‍ത്തന്വഹം,
മിന്നിടും ദശഗീവകോടീര-
ധന്യമാം ബലി, യുദ്രസം,
ചിത്തരമ്യമായ് ക്ഷേപണംചെയ്വൂ
പത്തുദിക്കിലും, ഹാ, ഭവാന്‍!
ജയ, രഘുവര, ജയ, രാമ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         8

ശ്വേതരമ്യവപുസ്സതില്‍, ഹല-
പാതഭീതിയാലാദരാല്‍,
ത്വല്‍പദാശ്രയം തേടിയെത്തിയോ-
രപ്പവിത്രയമുനപോല്‍,
അംബുരാഭം പരിലസിപ്പു നി-
ന്നംബരം, ഹാ, മനോഹരം!
ജയ, ഹലധര, ബലരാമ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         9

ത്യാഗമൂര്‍ത്തിയായെത്തിയ ഭവാന്‍
യാഗകര്‍മ്മവിധികളില്‍,
ഹാ, ഹസിപ്പൂ നിഷിദ്ധമായുള്ള
ഗാഹനനക്രിയാദികള്‍!
ജയ, കരുണാമയ, ബുദ്ധ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         10

സ്വേച്ഛയാ, പാപപങ്കിലരായ
മ്ളേച്ഛരെക്കൊന്നൊടുക്കുവാന്‍
ധൂമകേതുവെപ്പോല്‍ കരാളമാം
ഭീമഖഡ്ഗം ധരിപ്പൂ നീ!
ജയ, ധൃതകല്‍ക്കിശരീര, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

         11

അത്യുദാരമായുത്സവദമാ-
യത്രമാത്രം ശുഭദമായ്,
ക്കല്‍മഷഹരമായ്, ജയദേവ-
നിര്‍മ്മിതമാമിഗ്ഗീതകം,
ഭക്തവത്സലനാം ഭവാന്‍, കനി-
ഞ്ഞുദ്രസം ശ്രവിക്കേണമേ!
ജയ, ധൃതദശവിധരൂപ, ഹരേ!
ജയ, കേശവ, ജഗദീശ, ഹരേ!

വേദോദ്ധാരകനായ്, ത്രിലോകവഹനാ-
യുദ്വിഭ്രഭൂചക്രനായ്,
ഹാ, ദൈത്യാന്തകനായ്, ബലിപ്രണതനാ-
യക്ഷത്രിയദ്വേഷിയായ്
വൈദേഹിക്കഴല്‍ചേര്‍ത്ത രാവണനിടി-
ത്തീയായ്, ഹലാശസ്ത്രനാ-
യൌദാര്യാകരമായ് ഖലപ്രമഥനാം-
വിഷ്ണോ, നമിക്കുന്നു ഞാന്‍.

    ഗീതം രണ്ട്

ശ്രീതകമലാകുചോജ്ജ്വലമണ്ഡല,
ധൃതമകരമനോഹരകുണ്ഡല,
കലിതകല്‍പകമാലികോരസ്ഥല,
ജയ, ഹരേ, ജയ, ദേവ, സുനിര്‍മ്മല!

         2

ജയ, ദിനമണിമണ്ഡലമണ്ഡന,
ജയ, നിയതഭവഭയഖണ്ഡന!
മുനിമാര്‍മാനസഹംസ, ജനാര്‍ദ്ദന,
ജയ, ഹരേ, ജയ, ഹേ, മധുസൂദന!

         3

ഗരളഗര്‍വ്വിതകാളിയഭഞ്ജന,
ഗരുഡവാഹന, ലോകാനുരഞ്ജന,
യദുകുലാബ്ജദിവാകര, മൊഃഅന,
ജയ, ഹരേ, ജയ, ദേവാരിനാശന!

         4

അധു-മുര-നരകാദിവിദ്ധ്വംസന,
മധുരദര്‍ശന, മംഗളകാരണ,
സുരസമൂഹപ്രസാദപരായണ,
ജയ, ഹരേ, ജയ, ദേവ, നാരായണ!

         5

അമലപദ്മദളോജ്ജ്വലലോചന,
അസഹനീയഭവഭയമോചന,
അഖിലലോകനിധാന, നിരഞ്ജന,
ജയ, ഹരേ, ജയ, ദേവ, ജനാര്‍ഡ്ഡന!

         6

ജനകജാകൃതമംഗളഭൂഷണ,
ജയ, ജയ, ഹരേ, ഹേ, ജിതഭൂഷണ!
ജയ, സമരശമിതദശാനന,
ജയ, ഹരേ, ദേവ, ഹേ, രഘുനന്ദന!

         7

നവലളിതജലധരസുന്ദര,
നളിനജാസ്യ വിധുചകോര, വര,
ജയ, ജയ, ദേവ, സായൂജ്യമന്ദ്ര,
ജയ, ജയ, ഹരേ, ദേവ, ഹേ, ധൃതമന്ദര!

         8

പരിലസിപ്പൂ ജയദേവനിര്‍മ്മിതം
പരമാനന്ദതം ഗീതാമൃതമിദം
ജയ, ജയ, ഹരേ, ശൌരേ, ജനാര്‍ദ്ദനാ,
ജയ, ജയ, ദേവ, ഹേ, മധുസൂദന!

അന്തസ്ഥോജ്ജ്വലരാഗദീപ്തി വെളിവായ്
കാണും വിധം പത്മതനു
പന്തൊക്കുന്ന പയോധരങ്ങള്‍ പകരും
കാശ്മീരമാര്‍ന്നങ്ങനെ;
ചെന്താര്‍ബാണശരാര്‍ത്തിമൂലമുതിരും
സ്വേദങ്ങളാല്‍ സൌഭഗം
ചിന്തിടും മധുവൈരിതന്‍ മഹിതമാം
മാര്‍ത്തട്ടു നല്‍കും ശുഭം!

പൂക്കാലം വന്നകാലം, പ്രണയവിവശയായ്
കൃഷ്ണനെത്തേടി, പിച്ചി-
പ്പൂക്കള്‍ക്കൊപ്പം മൃദുത്വം കലരുമവയവം
സര്‍വ്വവും താന്തമായി,
അക്കാന്താരാന്തരത്തില്‍, ത്വരയൊടു മദനാ-
വേശവൈവശ്യമുള്‍ച്ചേ-
ര്‍ന്നുള്‍ക്കാമ്പില്‍ ദീപ്തമാകും രതിയൊടുഴറുമാ
രാധയോടോതി തോഴി.

    ഗീതം മൂന്ന്

അവിടെയക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കു!-

ലളിതലവംഗലതകളാടി
കുളിര്‍മലയാനിലനൊത്തുകൂടി;
പരിചിലിന്ദിന്ദിരകോകിലങ്ങള്‍,
പകരുന്നഝങ്കാരപഞ്ചമങ്ങള്‍,
സതതം മൃദുലതരംഗകങ്ങള്‍
വിതറുമിക്കുഞ്ജകുടീരകങ്ങള്‍,
വികസദ്വസന്തയോഗാഞ്ചിതങ്ങള്‍
വിരഹിജനാത്മവിഭേദകങ്ങള്‍
നിറയുന്നൊരീ യമുനാതടത്തില്‍
നിരുപമശ്യാമവനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി;
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         2

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-
മലരമ്പനെയ്യുന്ന സായകങ്ങള്‍
മനതാരില്‍ കാമസ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍,
എരിയിക്കെ,പ്പാന്ഥവധൂജനങ്ങള്‍
ചൊരിയുമാശാകുലരോദനങ്ങള്‍,
വഴിയവേ, വാരിളം പൂങ്കുലകള്‍,
വരിവണ്ടിന്‍ ചേണുറ്റ മാലികകള്‍,
അകലുഷദീപ്തിയില്‍ചേര്‍ന്നു, ചിന്നി-
ബ്ബകുളകലാപമിണങ്ങി മിന്നി,
വിലസുന്നൊരീ യമുനാതടത്തില്‍
വിലുളിതശ്യാമവനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         3

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-

മൃഗമദസൌരഭശ്രീയിണങ്ങി
പ്രഗതപ്രവാളങ്ങള്‍ തിങ്ങിവിങ്ങി,
കരളും മിഴിയും കവര്‍ന്നു, ഭംഗി-
കലരും തമാലദ്രുമങ്ങള്‍തിങ്ങി,
വിരഹവിവശയുവാന്തരംഗ-
വിദലകാനംഗനഖാഭയേന്തി,
നിരനിരയായ് നില്‍ക്കും കിംശുകങ്ങള്‍
നിറയുമിശ്യാമവനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         4

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-

മദനമഹേശകനകദണ്ഡം
മഹിതാഭ വാരി വീശുന്നവണ്ണം,
വിമലസുരഭിലകുഡ്മളങ്ങള്‍
വികസിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന കേസരങ്ങള്‍;
സ്മരനെഴും തൂണീരമെന്നപോലെ
കരിവരിവണ്ടുകള്‍ ചേര്‍ന്നു, ചാലേ,
അനുപമസല്‍സുമസഞ്ചയങ്ങള്‍
അണിയിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന പാടലങ്ങള്‍;
വിലസുന്നൊരീ യമുനാതടത്തില്‍
വിലുളിതശ്യ്യാമവനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         5

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-

സ്മരശരദൂരിതലജ്ജരാകും
തരുണര്‍തന്‍ വിശ്വാവലോകനത്തില്‍,
പരിഹാസപ്പുഞ്ചിരിതൂകിത്തൂകി-
പ്പരിലസിച്ചീടും കുറുമൊഴികള്‍;
വിരഹിജനങ്ങളെ കുത്തുവാനായ്
വിരചിച്ച കുന്തമുഖങ്ങള്‍പോലെ-
തുടരെയെല്ലാടവും താണുപൊങ്ങി-
യിടതിങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന കേതകങ്ങള്‍,
നിറയുന്നൊരീ യമുനാതടത്തില്‍
നിരുപമശ്യ്യാമവനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         6

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-

കുളിര്‍പിച്ചിപ്പൂമണം വാര്‍ന്നൊഴുകി
കുറുമൊഴിമുല്ലകള്‍ പൂക്കള്‍ പാകി,
യമികള്‍തന്‍ മാനസത്തിന്നുപോലും
ഭ്രമമേകിടുംവിധം കാന്തികോലും,
യുവജനാഭീഷ്ടസാഫല്യമേകും
സവിലാസമാമീ വനോദരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         7

അവിടെക്കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ-
ണയി സഖി, രാധേ, നീയങ്ങു നോക്കൂ!-

പരിലസല്‍പ്പിച്ചകവല്ലരിതന്‍
പരിരംഭണം മെയ്യിലേല്‍ക്കയാലേ,
പുളകം പൊടിച്ചപോല്‍ മോഹനമായ്
പുതുതായി മൊട്ടിട്ട ചൂതജാലം,
അഴകില്‍നിരന്നു, പരിസരത്തി-
ലൊഴുകും യമുനതന്‍ സംഗമത്തില്‍,
ജലശീകരപരിപൂതമായി
വിലസുമീ വൃന്ദാവനാന്തരത്തില്‍,
കനകാംഗിമാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കലിതകൌതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപജോല്ലാസഭാവന്‍
വിഹരിച്ചിടുന്നു, ഹാ, വാസുദേവന്‍!

         8

മധുസൂദനസ്മൃതിസാരമായി
മധുമാസവര്‍ണ്ണനാസാന്ദ്രമായി.
ജനിതമദനവികാരമായി
ജയദേവന്‍ തൂകുമീ ദിവ്യഗീതം,
നുതിചെയ്വതാരെ,യാ വാസുദേവന്‍
കുതുകാല്‍ കനകാംഗിമാരുമായി,
വിവിധസല്ലാപപ്രസക്തനായി
വിഹരിപ്പൂ വൃന്ദാവനത്തില്‍!

കണ്ടാലും വിടരുന്ന മല്ലികകള്‍തന്‍
ചഞ്ചല്‍പ്പരാഗങ്ങളെ-
ക്കൊണ്ടാരമ്യസുഗന്ധചൂര്‍ണ്ണമൊരുപോല്‍-
ക്കാടാകെയര്‍ച്ചിച്ചിതാ,
തണ്ടാര്‍സായകജീവവായു വെളിയില്‍-
ത്തത്തുംവിധം കേതക-
ച്ചെണ്ടിന്‍ സൌരഭബന്ധുവായ പവനന്‍
ഭസ്മീകരിപ്പൂ മനം!

പൂന്തേനില്‍ കൊതിപൂണ്ടഴന്നു മുരളും
വണ്ടിണ്ടയാല്‍ത്തണ്ടല-
ഞ്ഞേന്തിത്തൊന്തിന മാന്തളിര്‍ക്കുലകളില്‍-
ത്തത്തും പീകശ്രേണികള്‍,
ചിന്തും കാകളി കര്‍ണ്ണശല്യമരുളും
പാന്ഥവ്രജം, പാടുപെ-
ട്ടുന്തിത്തള്ളി ദിനം കഴിപ്പൂ ദയിതാ-
സങ്കല്‍പസമ്പ്രാപ്തിയില്‍!

ആലിംഗനത്തിനുഴറും കളവാണിമാര്‍തന്‍
ലീലാവിലാസരുചി കണ്ടു മനം മയങ്ങി,
ചേലാര്‍ന്നു ദൂരെ വിലസുന്ന മുരാരിതന്‍ നേര്‍-
ക്കാലക്ഷ്യമാക്കി, യവള്‍ രാധയോടോതി വീണ്ടും.

    ഗീതം നാല്

         1

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

ചന്ദനചര്‍വ്വിതമാം നീലകളേബരത്തില്‍
സുന്ദരമാകും മഞ്ഞപ്പട്ടുചാര്‍ത്തി;
മാറില്‍കുളിരിളകുമ്മാതിരി മനോഹര-
മാരിവില്ലൊളിമലര്‍മാല മിന്നി;
കേളിയിലിളകുന്നൊരാ മണികുണ്ഡലങ്ങള്‍
ചേലില്‍പ്പൂങ്കവിള്‍ത്തട്ടിലാഭചിന്നി;
ആ രത്നശ്രീവിലാസ,മാ രമ്യമന്ദഹാസ-
ധാരയില്‍,പ്പതിന്മടങ്ങായി മാറി;
ഗാപികാവൃതനായി ക്രീഡാനിരതനായി-
ഗ്ഗോപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         2

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

കുന്നൊക്കും കുചങ്ങള്‍തന്‍ ഭാരത്താല്‍ത്തളര്‍ന്നതാ
കുന്ദബാണാര്‍ത്തയാമൊരുജ്ജ്വലാംഗി,
കണ്ണനെപ്രേമപൂര്‍വ്വം പുല്‍കിത്തന്‍ ഗാഅമനു-
വര്‍ണ്ണിപ്പിദുദഞ്ചിതപഞ്ചമത്തില്‍!
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃശലീലകളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         3

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

അന്യസുന്ദരി നന്ദനനന്ദനവിലോചന-
വിന്യാസവിലാസത്തിന്‍ വിഭ്രമത്തില്‍,
അത്രമേലാകൃഷ്ടയായംഗജശരമേറ്റേ-
റ്റക്ഷികളടച്ചിരുന്നാത്തരാഗം,
വേണുഗാപാലമുഖദ്ധ്യാനനിര്‍വൃതിയിങ്കല്‍
പ്രാണനലിഞ്ഞലിഞ്ഞു പരിലസിപ്പൂ!
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃശോത്സവങ്ങളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         4

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

സല്‍പൃഥുനിതംബിനിയാമന്യഗാപനാരി
സസ്പൃഹം രഹസ്യമൊന്നുച്ചരിക്കാന്‍,
അന്തികേചെന്നനേരം തല്‍ക്കവിള്‍ത്തടങ്ങളില്‍
ചിന്തിയപുളകങ്ങള്‍ കാണ്‍കയാലേ,
'എന്നിലുണ്ടനുരാഗം ധന്യനെ'ന്നോര്‍ത്തവയില്‍
ചിന്നിടുന്നനവധി ചുംബനങ്ങള്‍!-
ഗാപികാപരീതനായീദൃശകേളികളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         5

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

കാമജകേളികളില്‍, കോമളകലകളില്‍
കാമമുള്‍ച്ചേര്‍ന്നൊരന്യകോമളാംഗി,
യാമുനേ, കൂലേ, വനേ, മോഹനേ, വഞ്ചുളാപ്ത-
കാമദനിലയനേ പോകുകെന്നായ്,
ഓതിടുമ്മാതിരിയിലംഗജാര്‍ത്തയായ്, നിജ-
പീതാംബരാഞ്ചലം, ഹാ, പരിഗഹിപ്പൂ!
ഗാപികാപരീതനായീദൃശക്രീഡകളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         6

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

അങ്കിതോന്മദമന്യമങ്കതന്‍കരാങ്കുര-
കങ്കണശിഞ്ജിതങ്ങള്‍ സംക്രമിക്കേ,
കോടക്കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍ തൂകുമോടക്കുഴല്‍വിളിയും
പേടമാന്‍കണ്ണികള്‍തന്‍ നര്‍ത്തനവും
ഒപ്പമിണക്കി,യിലത്താളമടിച്ചടിച്ചി-
ങ്ങത്ഭുതരാസരസമുദ്ഭവിക്കെ;
മേളക്കൊഴുപ്പിനേകകാരണക്കാരിയാമ-
ന്നാളീകലോചനയെ സ്മരിപ്പു കൃഷ്ണന്‍!-
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃശലീലകളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         7

ശൃംഗാരലീലാലോലേ, മംഗളാപാംഗി, ബാലേ,
അങ്ങോട്ടു നോക്കുകൊന്നെന്‍ രാധികേ, നീ!-

ഉണ്മയില്‍ത്തഴുകുന്നിതേകയെക്കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണ-
നുമ്മവയ്ക്കുന്നിതന്യഗാപികയെ,
ഗാഢാനുരക്തയാകും മറ്റൊരുമോഹിനിയെ-
ഗ്ഗൂഢമായ് രമിപ്പിപ്പതൂഢമോദം.
മന്ദസ്മിതമധുരമംഗളകടാക്ഷത്താല്‍
സുന്ദരിയൊരുവളെസ്സല്‍ക്കരിപ്പൂ!
നന്നായനുനയത്താല്‍ വാമയാമപരയെ
നന്ദിപ്പിച്ചിണക്കുവാനനുഗമിപ്പൂ!-
ഗാപികാപരീതനായീദൃശകേളികളില്‍
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസിപ്പൂ!

         8

പാവിതം, ജയദേവനിര്‍മ്മിത, മിദം ഗീതം,
ഭാവുകപ്രദം, ഭാവസങ്കലിതം;
കേശവകേളീരഹസ്യാമലം, ഹര്‍ഷലോലം
പേശലം, യശസ്സിദ്ധിക്കേകമൂലം;
അര്‍ച്ചനമാവതാര്‍തന്‍ തൃച്ചേവടിത്തളിരി-
ലച്യുത, നബ്ഭഗവാന്‍, വിശ്വനാഥന്‍,
സുന്ദരഗാപകന്യാവൃന്ദസമാവൃതനായ്
വൃന്ദാവനാന്തരത്തിലുല്ലസിപ്പൂ!
ആനന്ദം ഭക്തലോകത്തിനു പരിചിലണ-
ച്ചുല്‍പലശ്യാമളശ്രീ-
യൂനംവിട്ടോലുമംഗാദ്ഗളിതസുഷമയാ-
ലുത്സവം കാമനേകി,
തേനഞ്ചും വാണിമാരാം വ്രജരമണികുലം
ചുറ്റിലും ചേര്‍ന്നുപുല്‍കി-
സ്സാനന്ദം ക്രീഡചെയ്വൂ ഹരി, മധുവിതി,ലു-
ന്മൂര്‍ത്തശൃംഗാരമായി!
മാലേയാമലമാരുതന്‍ പരിസര-
സ്ഥോഗാരഗാക്രാന്തനാ-
പ്രാലേയപ്ലവനേച്ഛയാ ഹിമനുഗം
ലക്ഷീകരിച്ചങ്ങനെ,
ചേലോടങ്ങുഗമിപ്പൂ, കൊകിലകുലം
ചഞ്ചദ്രസാലാങ്കുര-
ശ്രീലോദ്രേകസമീക്ഷജോന്മദഭരം
ഘോഷിപ്പൂ കൂകൂരവം.

ഉത്സിക്തദ്രാസലീലാരസഭരിതങ്ങളാ-
മുജ്ജ്വലാപാംഗിമാര്‍ത-
ന്നുത്സംഗ നീതയാമപ്രണയവിവശയാം
രാധയാലാത്തമോദം,
ഉത്സേധശ്രീയെഴുന്നോരുരസിജപരിരം-
ഭാനുപൂര്‍വ്വം, 'സുധാര്‍ദ്രം
ത്വത്സുനസ്നിഗ്ദ്ധമാസ്യം',നുതിയിദമരുളു-
പ്പെട്ട ശൌരേ, നമസ്തേ! ....

രണ്ടാം സര്‍ഗ്ഗം
അക്ലേശകേശവം

         
ഗാപനാരികളിലൊന്നുപോല്‍ പ്രണയ-
മംബുജേക്ഷണനു കാണ്‍കയാല്‍
കോപമാര്‍ന്നുടനുയര്‍ന്നക,ന്നകലെ
വന്ന രാഗവതി രാധിക
ക്ഷീബഭൃംഗശതഝംകൃതാകലിത-
കുഞ്ജമൊന്നില്‍, വിരഹവ്യഥാ-
വേപമോടൊളിവില്‍ വാണു തോഴിയോടു
ദീനദീനമിദമോതിനാള്‍.

    ഗീതം അഞ്ച്

         1

ഗാക്കളില്‍ ക്ഷീരസമൃദ്ധി, തന്‍ നിശ്വാസ-
മേല്‍ക്കേ, മേന്മേല്‍ സ്വയം സഞ്ജാതമാകുവാന്‍
ചെന്തളിര്‍ച്ചുണ്ടില്‍ത്തുളുമ്പും സുധാധാര
സന്തതം ചേര്‍ന്നു മധുരമായങ്ങനെ,
നിശ്ശേഷലോകാനുഭൂതിദഗീതികള്‍
നിര്‍ഗ്ഗളിപ്പിക്കുന്നൊരോടക്കുഴലുമായ്;
ചഞ്ചല്‍ദൃഗഞ്ചലശ്രീയൊടു, മാ നൃത്ത-
സഞ്ചാരമൊപ്പിച്ചിളകും ശിരസ്സൊടും
നീലോല്‍പലോജ്ജ്വലശ്യാമഗണ്ഡങ്ങളി-
ലാലോലകുണ്ഡലോദ്ഭിന്നതേജസ്സൊടും,
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്‍നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തൊടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         2

ചന്ദ്രരഞ്ജിതമായൂരപിന്‍ഛികാ-
സുന്ദരമണ്ഡലാലംകൃതകേശനായ്,
ഇന്ദ്രചാപാങ്കിതസ്നിഗ്ദ്ധാംബുദോപമ-
നന്ദനീയാകര്‍ഷകോജ്ജ്വലവേഷനായ്;
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തോടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         3

ഗാപനിതംബിനിമാര്‍തന്‍ മദഭര-
വേപിതാര്‍ദ്രാസ്യവികസ്വരാബ്ജങ്ങളില്‍,
ഉമ്മവെയ്ക്കാന്‍ കൊതിച്ചാമൃദുബന്ധൂക-
രമ്യാധരത്തില്‍ തുളുമ്പും സ്മിതവുമായ്,
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തോടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         4

കോരിത്തരിപ്പിലാ രോമങ്ങള്‍ ജൃംഭിച്ച
കോമളാജാനുകരപല്ലവങ്ങളാല്‍,
ആയിരമംഗനാവല്ലികളെസ്വയ-
മാലിംഗനാച്ഛാദിതാംഗികളാക്കിയും,
കാലിലും കൈയിലും മാറിലുമൊന്നുപോല്‍
ചേലഞ്ചിമിന്നും വിശിശ്ടരത്നാഭയാല്‍,
ബന്ധുരാകാരന്‍, നിജാന്തികമെപ്പൊഴു-
മന്ധകാരാവലിക്കപ്രാപ്യമാക്കിയും;
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തോടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         5

സഞ്ചരിച്ചീടും വലാഹകശ്രേണിയാല്‍
ചഞ്ചലത്തായ്ത്തോന്നുമച്ചന്ദ്രമണ്ഡലം,
നിന്ദിതമാംവിധം, സുന്ദരചന്ദന-
ബിന്ദുവാലങ്കിതമാം ലലാടത്തൊടും
കുന്നെതിര്‍ക്കൊങ്കകളെത്ര മര്‍ദ്ദിക്കിലും
കുന്നിക്കിളകാത്ത ഹൃല്‍ക്കവാടത്തൊടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         6

ഉന്നിദ്രശോഭം വിശിഷ്ടരത്നാഢ്യമായ്
മിന്നും മകരമനോഹരകുണ്ഡലം,
മന്ദേതരമായി മണ്ഡനംചെയ്യുന്നൊ-
രിന്ദീവരോജ്ജ്വലഗണ്ഡയുഗ്മത്തൊടും,
പാരമുദാരനായ്, പ്രേമപ്രസന്നനായ്,
ചാരുപീതാംബരാലംകൃതഗാത്രനായ്,
മാമുനിമുഖ്യരും വൃന്ദാരകാഢ്യരും
മാനവശ്രേഷ്ഠ,രസുരപ്രവരരും,
ഒന്നിച്ചു നന്ദിച്ചു വന്ദിച്ചു, ഹാ തന്നൊ-
ടൊന്നിച്ചെഴുന്നൊരാബ്ഭക്തസംഘത്തൊടും;
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തോടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         7

പൂവിട്ടുനില്‍ക്കും കദംബവൃക്ഷത്തിന്റെ
പൂരിതസൌരഭ്യശ്യാമളച്ഛായയില്‍,
സുസ്ഥിതനായി,ക്കലികുലുഷഭയ-
മസ്തമിപ്പിക്കുന്ന തേജസ്വരൂപിയായ്,
കാമജോദ്വേഗതരംഗതരളിത-
കോമളാലോലദൃഗഞ്ചലകേളിയാല്‍,
ആകര്‍ഷകമാം വപുസ്സിനാലെന്നെയും
രാഗാര്‍ദ്രമാമിസ്മൃതികളിലങ്കിലും,
ഉല്‍പന്നകൌതുകം സല്ലീലമിപ്പൊഴു-
മല്‍പമൊന്നാരമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാര്‍ദ്രനായ്;
രാസവിഹിതവിലാസത്തൊടും, പരി-
ഹാസമോടെന്നേര്‍ക്കുതിര്‍ത്ത ഹാസത്തോടും,
അങ്ങുല്ലസിക്കുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുന്നോര്‍ത്തോര്‍ത്തു വീര്‍പ്പിട്ടിടുന്നു ഞാന്‍!

         8

ശ്രീജയദേവകവിയാല്‍ ഭണിതമാ-
യാ ജഗന്നാഥസ്വരൂപചിത്രാഢ്യമായ്,
അക്കാരണത്താല്‍ തദീയപാദാബ്ജങ്ങ-
ളുള്‍ക്കാമ്പിലോര്‍ക്കാന്‍ തികച്ചനുരൂപമായ്,
വര്‍ണ്ണനാപൂര്‍ണ്ണമായുള്ളൊരിഗ്ഗീതകം,
പുണ്യവാന്മാര്‍ക്കെന്നുമേകട്ടെ മംഗളം!
ഏതേതു ദേവന്റെ തൃപ്പാദപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ ദേവനെ, ക്കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനെ,
ഭദ്രാനുരാഗിണി രാധതന്‍ നാഥേ
ഭക്തിപൂര്‍വ്വം സ്മരിച്ചഞ്ജലിചെയ്വു ഞാന്‍!
എന്നെക്കൂടാതെയന്യാംഗനകളുമൊരുമി-
ച്ചച്യുതന്‍ ക്രീഡയാടു-
ന്നെന്നിട്ടും തദ്ഗുണൌഘം മമ സഖി, മനസാ
കീര്‍ത്തനം ചെയ്കയാം ഞാന്‍
എന്നാത്മാവന്യമൊന്നില്‍ ഭ്രമമിയലുകിലും
സംക്രമിപ്പീല, തോഷാ-
ലൊന്നായ് ദോഷം ത്യജിച്ചാശയിലുഴറുകയാ-
ണെന്തിനിച്ചെയ്വൂ ഹാ, ഞാന്‍!

    ഗീതം ആറ്
         1
അല്ലിലൊരാളുമറിഞ്ഞിടാതീ മലര്‍-
വല്ലിക്കുടിലിലൊരുങ്ങിയെത്തി,
ആസന്നസദ്രതിക്രീഡാത്മകാവേശ-
ഫാസമാനോല്‍ഫുല്ലഹാസനായി,
പാരമുദാരനായ്, ശൃംഗാരസങ്കല്‍പ-
സാരവികാരസമേതനായി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
നിര്‍ജ്ജനകുഞ്ജകപ്രാപ്തയായ്,സംഭ്രമ-
നിര്‍ദ്ധൂതനീലവിലോചനയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         2

ഓരോ പദത്തിലും കോരിത്തരിച്ചുപോ-
മോരോരോ ചാടുവാക്കോതിയോതി,
അത്യനുകൂലനായ്, പ്രേമാര്‍ദ്രമെന്മന-
മല്‍പാല്‍പമായിക്കവര്‍ന്നൊടുവില്‍
ഞാനെന്നെത്തന്നെ മറക്കുമാ,റെന്നെയൊ-
രാനന്ദമൂര്‍ച്ഛയ്ക്കധീനയാക്കി,
അത്തവ്വി,ലത്രമേല്‍ തന്ത്രത്തി,ലെന്മടി-
ക്കുത്തഴിച്ചംശുകം സ്രസ്തമാക്കി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
ആദ്യസമാഗമലജ്ജിതയായ്,പ്രണ-
യോദ്യല്‍സ്മിതാര്‍ദ്രസുഭാഷിണിയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         3

അന്യഗാപാംഗനാചിന്തയേലാതെന്നി-
ലന്യൂനമാകുമാസക്തിയേന്തി,
തന്നധരങ്ങള്‍ ഞാന്‍ പുല്‍കി നുകര്‍ന്നുകൊ-
ണ്ടെന്നുരസ്സില്‍ ചിരം ചേര്‍ന്നുപറ്റി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
ഉല്ലാസലോലയാ,യുല്ലസല്‍പ്പല്ലവ-
തല്ലജതല്‍പകശായിതയായ്,
ആലിംഗനോദ്യല്‍പ്പുളകാങ്കിതാംഗിയാ,-
യാചുംബനോത്സവപ്രീണിതയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         4

കോമളശ്രീലകപോലതലങ്ങളില്‍
കോള്‍മയിര്‍ക്കൂമ്പുകള്‍ ചിന്നിമിന്നി,
ഉത്തമചിത്തജകല്‍പിതദര്‍പ്പത്താ-
ലുദ്ദീപ്തഭാവാര്‍ദ്രചിത്തനായി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
ആലസ്യദോന്മദസ്ഫൂര്‍ത്തിയാല്‍ത്തെല്ലൊന്നു
മീലിതമായ മിഴികളുമായ്,
ആരബ്ധമാന്മഥക്രീഡോദിതസ്വേദ-
പൂരിതസ്നിഗ്ദ്ധശരീരിണിയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         5

ചിന്തനാതീതസരസിജസായക-
തന്ത്രവിചാരവിചക്ഷണനായ്,
ചാമീകരാഭമെന്‍ പീനസ്തനങ്ങളില്‍
ചാരുനഖക്ഷതമാല ചാര്‍ത്തി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
മുഗ്ദ്ധകപോതപരഭൃതകൂജിത-
മൊത്തസീല്‍ക്കാരങ്ങളൊത്തിണങ്ങി,
പുഷ്പാംബുദോജ്ജ്വലവിശ്ലഥവേണിയില്‍
പുഷ്പങ്ങളങ്ങിങ്ങുതിര്‍ന്നു തങ്ങി,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         6

മൈഥുനക്രീഡാവിധികളൊന്നെങ്കിലും
ശൈഥില്യമേല്‍ക്കാതെ, പൂര്‍ത്തിയാക്കി,
എന്മുടിക്കെട്ടില്‍പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്‍ മുഖ-
ത്തുണ്മയോടുള്ളഴിഞ്ഞുമ്മയേകി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
മഞ്ജുമണിമയമഞ്ജീരസഞ്ജാത-
ശിഞ്ജിതരഞ്ജിതപാദയായി,
മെല്ലെക്കുലുങ്ങിക്കിലുങ്ങിയുലഞ്ഞൂര്‍ന്നൊ-
രുല്ലസല്‍പ്പൊന്നരഞ്ഞാളുമായി;
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         7

പ്രേമാനുരഞ്ജിതാത്മോത്സവമാകുമ-
ക്കാമലീലാപ്താനുഭൂതിയിങ്കല്‍,
സ്തോകമുകുളിതമോഹനലോചന-
സൂകസുരമ്യദളങ്ങളുമായ്,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാര്‍മുകില്വര്‍ണ്ണനെ,ക്കേശവനെ;
സംഭോഗസഞ്ജാതസന്തോഷസിദ്ധിയില്‍
സംഭരിതാലസ്യലാലസയായ്,
ക്ഷീണത്താലത്രമേല്‍ നിസ്സഹമായ്,വാടി-
വീണോരുടലലര്‍വല്ലിയോടെ,
ഭാവതരളയായ്, കാമമനോരഥ-
ഭാവിതയാമെന്നോടൊത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൌതുകമുള്‍ച്ചേരുമാറൊന്നു
നന്നായ് രമിപ്പിക്കൂ മല്‍സഖി, നീ!

         8

ഹാ, ജഗന്നായകക്രീഡോത്സവാര്‍ദ്രമി
ശ്രീജയദേവഭണിതഗീതം,
ഉല്‍ക്കണ്ഠയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നു വാഴുമാ രാധയാ-
ലുക്ത,മിതേകട്ടെ നിത്യസൌഖ്യം!
ആരുടെതൃക്കാല്‍ക്കലഞ്ജലിചെയ്വൂ ഞാ-
നീ രമ്യഗീത,മക്കേശവനെ,
കാമനുംകാമനെ,ക്കാരുണ്യപൂര്‍ണ്ണനെ,-
ക്കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനെ, ക്കൈതൊഴുന്നേന്‍!
എന്നെക്കാണ്‍കെ വനത്തില്‍, വേണു തനിയേ
തന്‍ കൈയില്‍നിന്നൂര്‍ന്നുവീ-
ണൊന്നായ്ച്ചില്ലി ചുളിച്ചു വല്ലവികളാ
നേര്‍ക്കുറ്റുനോക്കീടവേ;
സ്വിന്നശ്രീലകപോലനായ്, സ്മയമയ-
സ്മേരാമൃതാര്‍ദ്രാസ്യനായ്
നിന്നോരവ്രജകന്യകാവരിതനെ-
ദ്ദര്‍ശിപ്പു ഹര്‍ഷിപ്പു ഞാന്‍!
നോക്കിക്കാണാന്‍ ഞെരുങ്ങുംവടിവവിടവിടെ-
പ്പിഞ്ചിളം മൊട്ടുപൊട്ടി-
പ്പൂക്കും കങ്കേളി, പൊയ്കയ്ക്കരികിലരിയ പൂ-
ങ്കാവിലോലും സമീരന്‍,
വായ്ക്കും ഝങ്കാരപൂരസ്വരമൊടിളകിടും
ഭൃംഗികാരാശി പുല്‍കി-
പ്പൂക്കും തേന്മാ,വിതെല്ലാമയി സഖി, മമ ഹൃ-
ത്താരിലത്യാധി ചേര്‍പ്പൂ!
സാകൂതസ്മിതരായി വാര്‍മുടിയഴി-
ഞ്ഞാകുഞ്ചിതഭ്രൂക്കളയ്
രാകേശാര്‍ദ്ധനഖക്ഷതാവൃതലസ-
ദ്വിക്ഷുബ്ധക്ഷോജരായ്,
ആകമ്രച്ഛലപൂര്‍വ്വകം ഭുജലതാ-
മൂലാവലോകം തെളി-
ഞ്ഞേകം ഗാപികളായ് രമിച്ച ഭഗവാ-
നേകട്ടെ നിത്യം ശുഭം!

മൂന്നാം സര്‍ഗ്ഗം
മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം

കം സാരിയായിസ്സംസാര-
വാസനാബദ്ധനാം ഹരി,
സന്ത്യജിച്ചു രാധികയെ-
ച്ചിന്തി,ച്ചന്യവധുക്കളെ.
അനംഗപീഡാകുലനാനുശായിതന്‍
വനത്തിലങ്ങിങ്ങു തിരഞ്ഞു രാധയെ
ഇനാത്മജകൂലനികുഞ്ജമൊന്നില്‍വ-
ന്നണഞ്ഞു,കാണാഞ്ഞഴലാര്‍ന്നു മാധവന്‍.

    ഗീതം ഏഴ്
         1
മുഗ്ദ്ധഗാപവിലാസിനിമാര്‍തന്‍
മദ്ധ്യത്തിലെന്നെക്കാണ്‍കയാല്‍,
രുഷ്ടയാ,യപരാധിയാമെന്നെ
വിട്ടകന്നുപോയ് രാധിക.
ഹാ, തടുത്തില പോയിടായ്കെന്നു
ഭീതചിത്തനായ് നിന്നെ ഞാന്‍.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്വതിന്നു ഞാന്‍?

         2

കഷ്ടമയ്യോ, ചിരവിരഹത്താല്‍
കത്തുകയാണാമാനസം.
എന്തുചെയ്യുമോ ദീനയാമവ-
ളെന്തു വാക്കുകളോതുമോ?
എന്തുകാര്യം ധനജനസുഖ-
മന്ദിരാദികള്‍കൊണ്ടു മേ?
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്വതിന്നു ഞാന്‍?

         3

ചഞ്ചലനീലഭൃംഗരഞ്ജിത-
മഞ്ജുളാരുണാബ്ജോപമം,
കോപവക്രിതഭ്രൂലതാങ്കിത-
കോമളാസ്യമതോര്‍പ്പു ഞാന്‍.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്വതിന്നു ഞാന്‍?

         4

അന്തരംഗസ്ഥയാമവളെ ഞാന്‍
സന്തതം രമിപ്പിക്കവേ,
എന്തിനായ്ത്തിരക്കുന്നു പിന്നെ ഞാന്‍
ഹന്ത,യീ വനവീഥിയില്‍?
ചിന്തയില്‍ മനം നൊന്തുനൊന്തേവ-
മെന്തിനായ് വിലപിപ്പു ഞാന്‍?
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിയിന്നു ചെയ്വു ഞാന്‍?

         5

അന്തികത്തില്‍നിന്നെന്നെ വിട്ടേവ-
മെന്തിനോമനേ, പോയി നീ?
ഖിന്നമാണു വെറുമസൂയയാല്‍
സന്നതാംഗി, നിന്‍ മാനസം.
ആകയാല്‍ നിനക്കാകുകില്ലെനി-
യ്ക്കേകുവാനിന്നു സാന്ത്വനം.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്വതിന്നു ഞാന്‍?

         6

നിന്നെയോമനേ,കാണ്മൂ,ഹന്ത ഞാന്‍
മുന്നിലിങ്ങിതാ നില്‍പു നീ.
ഉണ്മയില്‍പ്പിന്നെയെന്തുകൊണ്ടണ-
ഞ്ഞുമ്മവെയ്പതില്ലെന്നെ നീ?
കാതരാക്ഷി, ഹാ, തെല്ലുമിന്നതിന്‍
കാരണമറിവീല ഞാന്‍.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്തിടേണ്ടു ഞാന്‍?

         7

മോഹിനി, മാപ്പലിഞ്ഞു നല്‍കുകെന്‍
സാഹസത്തിനെനിക്കു നീ.
ഇല്ലപരാധമീദൃശം മേലി-
ലില്ല ചെയ്യുകയില്ല ഞാന്‍.
മന്മഥാകുലനാണു ഞാന്‍, തരൂ
കണ്മണീ, തവ ദര്‍ശനം!
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാനജ്രുംഭിതകോപയായ്
ഹന്ത, വേര്‍പെട്ടു പോയിതോമലാ-
ളെന്തിനിച്ചെയ്വതിന്നു ഞാന്‍?

         8

അത്ര ഭക്തനായ് 'തിന്ദുവില്വ'മാ-
മബ്ധിയിങ്കല്‍നിന്നുത്ഥനായ്,
സോമകല്‍പകനായ്, ജയദേവ-
നാമനാകും കവിയിതാ,
യാതൊരു പദപങ്കജത്തിലി-
ഗ്ഗീതിയഞ്ജലിചെയ്വിതോ,
അപ്പവിത്രഹരിപദയുഗ-
മെപ്പൊഴുമേകും മംഗളം!
തണ്ടാര്‍സായക,മദ്ഗളത്തില്‍ ഗരള-
ശ്രീയല്ല, നീലോല്‍പല-
ച്ചെണ്ടാ,ണബ്ഭുജഗശന,ല്ലുദകജ-
ത്തണ്ടാണുരസ്സിങ്കല്‍ മേ,
കണ്ടീടുന്നതു ഭസ്മമല്ലുടലില്‍ മേ,
മാലേയമാ, ണെന്തിനായ്-
ക്കൊണ്ടെന്‍നേര്‍ക്കു വരുന്നു നീ, വിരഹി ഞാ-
നെയ്യാന്‍ ഹരഭ്രാന്തിയാല്‍?
ലോകം ലീലയില്‍ വെന്ന മന്മഥ, കുല-
ച്ചെന്‍നേര്‍ക്കു നിന്‍ വില്ലു, നീ
തൂകായ്കസ്ത്രശതങ്ങള്‍, മൂര്‍ച്ഛിതരെയെ-
ന്തര്‍ദ്ദിപ്പതില്‍ പൌരുഷം?
ഹാ, കഷ്ടം, ഹരിണാക്ഷിതന്‍ കടമിഴി-
ക്കോണെയ്ത കൂരമ്പുകൊ-
ണ്ടാകെച്ചിദ്രിതമെന്‍ ഹൃദന്ത,മതിനി-
ല്ലാശ്വാസമിന്നല്‍പവും!
ഹാ, മര്‍മ്മവ്യഥ ചില്ലിവില്ലില്‍ മിഴിയ-
മ്പേകട്ടെ, ചെയ്യട്ടതി-
ശ്യാമാത്മത്വമെഴുന്നൊരക്കുടിലമാം
വാര്‍കൂന്തല്‍ മാരോദ്യമം
വാമേ, മോഹമണച്ചിടട്ടിവനു നിന്‍
രാഗാര്‍ദ്രബിംബാധരം
ഭീമോഗവ്യഥ ചേര്‍ക്കിലോ മനസി നിന്‍
സദ്വൃത്തവക്ഷോരുഹം?
ഏതോമല്‍കരപത്മസംഗമസുഖം,
ചഞ്ചല്‍കടാക്ഷോത്സവം,
പൂതസ്യാംബുജസൌരഭം, സുധിതമാ-
മാവക്രസംഭാഷണം
ചേതസ്സാല്‍നുകരുന്നിതേതധരമാ-
ധുര്യം സതൃഷ്ണം സ്വയം
ജാതം കല്‍പനയിങ്കലൊക്കയുമ, താ-
ര്‍ക്കെങ്ങാ വിയോഗാതപം?...

ചേണഞ്ചിടുന്ന പുരികക്കൊടി വില്ലു, കൂര്‍ത്ത
ബാണങ്ങളായെഴുമപാംഗതരംഗജാലം;
ഞാണായ കര്‍ണ്ണ, മിവയൊത്തുലസിപ്പു, പുഷ്പ-
ബാണന്റെ ദിഗ്വിജയജംഗമദേവതേ, നീ!
താളത്തോടൊത്തു പീലിത്തിരുമുടിയിളകി,-
സ്സാന്ദ്രമാം വേണുഗാനം
മേളിക്കെത്തല്‍സ്സരിത്തില്‍ ഹൃദയമലിയുമാ-
മുഗ്ദ്ധന്മാര്‍ കണ്ടിടാതെ,
ഓളം രാധാകപോലങ്ങളിലിളകിയനു-
സ്യൂതമായാപതിക്കും
ലീലാഗാപാലനേത്രാഞ്ചലമനവരതം
നിങ്ങളെക്കാത്തിടട്ടേ!

നാലാം സര്‍ഗം
സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം

വാരാളും യമുനാതീരേ
വരവാനീരകുഞ്ജകേ,
വാടിവാഴും കൃഷ്ണനോടു
വദിച്ചൂ രാധികാസഖി:

    ഗീതം എട്ട്

         1

മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.
ചന്ദനച്ചാറവള്‍ നിന്ദിച്ചധീരയായ്
ചന്ദ്രികനോക്കിത്തപിപ്പൂ.
കാളസര്‍പ്പാശ്ലിഷ്ടമാലേയമാരുതന്‍
കാകോളമെന്നുതാനോര്‍പ്പൂ.

         2

തന്മലര്‍മെയ്യിലിടവിടാതേല്‍ക്കുമാ
മന്മഥാസ്ത്രങ്ങളില്‍നിന്നും,
ഉദ്രസമങ്ങയെപ്പാലനംചെയ്യുവാ-
നുദ്യമിക്കുന്നതുപോലേ,
അര്‍പ്പിതശീകരപൂരശിശിരമാ-
മബ്ജദളാവലിയാലേ.
വിശ്ശിഷ്ടകഞ്ചുകമാക്കുകയാണവള്‍
വിസ്തൃതോരസ്ഥലം ചാലേ!
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.

         3

വിഭ്രമശില്‍പവിലാസോജ്ജ്വലസുമ-
വിദ്രുമതല്‍പമൊരുക്കി,
ഹാ, ചിരം താവകാശ്ലേഷപ്രമോദാര്‍ത്ഥ-
മാചരിക്കും വ്രതമ്പോലേ,
തയ്യലതിലിന്നു പഞ്ചശരശര-
ശയ്യാശയനം വഹിപ്പൂ.
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.
         4

ഘോരനാം രാഹുവിന്‍ ദംശനമേല്‍പിക്കു-
മോരോ വടുക്കളില്‍നിന്നും,
വീതവിരാമം സുധാകണമിറ്റിറ്റു-
വീഴും വിധുവിനെപ്പോലെ,
ആരമ്യദര്‍ശനമാണശ്രുപൂര്‍ണ്ണമാ-
മാരോമലിന്‍ വദനാബ്ജം!
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.

         5

അന്മഥമന്മഥനായീടുമങ്ങതന്‍
മംഗളമഞ്ജുളരൂപം,
ഹാ, രഹസ്സിങ്കല്‍, മൃഗമദച്ചാറെടു-
ത്താരചിച്ചീടിനശേഷം,
ചേലില്‍മകരമത്സ്യത്തിനെക്കീഴിലാ-
യാലേഖനം, ചെയ്തൊടുവില്‍,
സാദരമര്‍പ്പിപ്പുപാണിയിത്സസ്മിതം
സായകമാ, നവചൂതം;
എന്നിട്ടു,കൈകൂപ്പിനിന്നവള്‍ താവക-
മുന്നില്‍പ്രണമിപ്പു പാവം!
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.

         6

"ദണ്ഡനമസ്കൃതി, മാധവ, ത്വല്‍പദ-
പുണ്ഡരീകത്തില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്വൂ.
ഇങ്ങെന്നിലയ്യോ, പരാങ്മുഖനായേവ-
മങ്ങിരിക്കുന്നതുമൂലം.
എന്‍ തനു മുറ്റും ദഹിപ്പിപ്പു പീയൂഷം
ചിന്തുമച്ചന്ദ്രാദിയെല്ലാം."
ഓതുകയാണവള്‍ സാതപമങ്ങയോ-
ടോരോനിമേഷവുമേവം.
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.

         7

ധ്യാനലയത്താല്‍, ദുരാപനാമങ്ങയെ
മാനസദൃഷ്ടിതന്‍ മുന്നില്‍
കല്‍പിച്ചുകേഴുന്നു, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
കഷ്ടം, തപിക്കുന്നു പാരം.
രോദനംചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്നടങ്ങുന്നു
ഖേദം ത്യജിക്കുന്നു, പാവം!
മാധവ, ഹാ, തവ വിപ്രയോഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതപോ-
ലങ്ങയെ ദ്ധ്യാനിച്ചിരിപ്പൂ.

         8

മാധവദര്‍ശനമാശിച്ചു കേഴുന്ന
രാധതന്‍, ധന്യയാം തോഴി
ഓതിയതേവം ജയദേവനാം കവി
ഗീതമാക്കീടുമീ വാക്യം-
ആടിനടിക്കാനുമുണ്ടിതില്‍ വൈശിഷ്യം
പാടിപ്പഠിക്കാനും പാരം.
ഏതേതുദേവന്റെ തൃച്ചേവടികളില്‍
ഗീതമിതഞ്ജലിചെയ്വൂ.
രാധയാമാധവദ്ധ്യാനനിമഗ്നയാ-
യാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നാവസിപ്പൂ!
ആവാസം വിപിനം, സഖീകുലമഹോ,
ജാലം, സനിശ്വാസമുള്‍-
ത്താവും താപമവള്‍ക്കു ദാവദഹന-
ജ്വാലാകലാപോപമം.
പാവം മത്സഖിപേടമാന്വടിവിലാ-
ണാഹന്ത, കന്ദര്‍പ്പനോ
ഭാവിച്ചന്തകതുല്യ, മാര്‍ന്നിടുകയാം
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം!

    ഗീതം ഒന്‍പത്
         1

ഹാ, കേശവ്, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.
മാലേറ്റമുള്‍ലില്‍ ജ്വലിച്ചു-കഷ്ടം
ലോലാംഗിതീരെച്ചടച്ചു.
മാറണിമഞ്ജുളഹാരം-പോലും
മാനിനിക്കിന്നുഗഭാരം.

         2

നല്ല പനിനീരില്‍മുക്കി-ത്തൂമെയ്-
വല്ലിയിങ്കല്‍, സ്നിഗ്ദ്ധമാക്കി,
പൂശുന്ന മാലേയപങ്കം-വിഷാ-
വേശമെന്നോര്‍പ്പൂ സശങ്കം.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         3

കഷ്ട,മസഹ്യമായ് പാരം-മനം
ചുട്ടെഴും നിശ്വാസപൂരം,
ഉദ്വഹിപ്പൂ മനസ്സാലേ-തന്വി-
യുഗകാമാഗ്നിയെപ്പോലേ.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         4

ജാതജലകണജാലം-സ്വയം
വീതനാളം ദൃക്കമലം,
ക്ഷേപണംചെയ്വൂ സതതം-ചുറ്റും
വേപവിക്ഷോഭസമേതം.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         5

തത്ത്വവിവേകപ്രഭാവം-ഹൃത്തി-
ലസ്തമിക്കായ്കിലും, പാവം,
ചിന്തിപ്പൂ പല്ലവതല്‍പം-കനല്‍
ചിന്തുമുഗാനലകല്‍പം.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         6

അമ്പിളിത്തെല്ലിനെച്ചാലേ-മിന്നു-
മന്തിമസന്ധ്യയെപ്പോലേ,
ഹസ്തവിന്യസ്തമലോലം-സാധ്വി
വിത്യജിപ്പീലക്കപോലം.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         7

തപ്തവിരഹത്തിനാലേ-കഷ്ടം
മൃത്യു സമീപിച്ചപോലേ,
ഉത്തേജിതോല്‍ക്കടകാമം-അവ-
ളുച്ചരിപ്പൂ ഹരിനാമം.
ഹാ, കേശവ, നിന്‍ വിയോഗം-രാധ-
യ്ക്കേകുന്നു ശോകജോദ്വേഗം.

         8

ദേവേശപാദോപനീതം-ജയ-
ദേവഭണിതമീ ഗീതം;
ശോകഹരം, പരിപൂതം-നിങ്ങള്‍-
ക്കേകട്ടെ നിത്യമാമോദം!
യാതൊരു ദേവേശപാദം-പുല്‍കി-
പ്പൂതമാകുന്നിതിഗ്ഗീതം,
അക്കേശവന്‍തന്‍ വിയോഗം രാധ-
യ്ക്കര്‍പ്പിപ്പു ശോകജോദ്വേഗം!
ത്വദംഗസംഗാമൃതമൊന്നിനാല
സ്മരാര്‍ത്തയാം രാധയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍,
അമര്‍ത്ത്യവൈദ്യാദൃത, നോക്കിടുന്നി-
ല്ലുപേന്ദ്രവജ്രാധികരൂക്ഷനാം നീ.
സീല്‍ക്കാരം, രോമഹര്‍ഷം, നിലവിളി, വിറ, യാ-
ലസ്യ, മെന്തോ, കുറച്ചൊ-
ന്നോര്‍ക്കും ഭാവം, പ്രയാനം, നയനമുകുളനം,
മോഹ, മുത്ഥാന, മേവം,
വായ്ക്കും ചേഷ്ടാവികാരോല്‍ബണതയൊടതനു-
ഭ്രാന്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചി-
ന്നാര്‍ക്കും ദൈന്യംജനിക്കുംവടിവിലിവള്‍ വിയോ-
ഗത്തിലയ്യോ, ദഹിപ്പൂ!
സ്വര്‍വൈദ്യപ്രതിമ, ഭവദ്രസൌഷധത്താല്‍
നിര്‍വ്വാദം വധുവിനു ജീവനം ലഭിക്കും.
ഗര്‍വ്വാലിന്നതിനു ഭവാനുപേക്ഷചെയ്താല്‍
ദുര്‍വ്വാരം-പരമിനിയെന്തു ഞാന്‍ കഥിപ്പൂ!
സൂനാസ്ത്രഭ്രാന്തിമൂലം മലയജരസമോ,
ചന്ദ്രനോ, സത്സരസ്സോ,
താനിപ്പോള്‍ തേടിടേണ്ടൂ മനസിയൊരു സമാ-
ശ്വാസസിദ്ധിക്കിവണ്ണം
താനേചിന്തിച്ചൊടുക്കം തരളഹൃദയയാ-
യോമലാള്‍ താന്തയായി-
ദ്ധ്യാനിപ്പൂ, ഹാ, രഹസ്സില്‍ ശിശിരശിശിരമാം
താവകം മൂര്‍ത്തിമാത്രം!
ശിവശിവ, മിഴിചിമ്മുമല്‍പനേരം
തവ വിരഹാര്‍ത്തി സഹിച്ചിടാതിരുന്നോള്‍,
അവള്‍ വിരഹിണി പുഷ്പിതാഗചൂത-
ച്ഛവിയിതിലെങ്ങനെ ജീവനോടിരിക്കും?
പാലിക്കാന്‍ ഗാകുലത്തെ,പ്പെരുമഴപൊഴികെ,
പ്രീതിയോ, ടുന്നതശ്രീ-
കോലും ഗാവര്‍ദ്ധനത്തെപ്പിഴുതു, കുടപിടി-
ച്ചേതുകൈലാലസിച്ചോ,
ചേലില്‍ ഗാപീസഹസ്രാധരവിനിഹിതസി-
ന്ദൂര, മന്തസ്ഥദര്‍പ്പം
മേലേലും പോലുലാവും ഹരികര, മതു, നി-
ങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കട്ടെ മോദം!

അഞ്ചാം സര്‍ഗ്ഗം
സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം

ഇവനിവിടെയിരുന്നിടുന്നു, നീ ചെ-
ന്നവളെ നയത്തില്‍ മദുക്തിയാല്‍ മയക്കി,
ഇവിടെ വടിവൊടാനയിക്കുകെന്നാ-
യവിധ ലഭിച്ചവള്‍ രാധയോടു ചൊല്ലി:-

    ഗീതം പത്ത്

         1

രാധികേ, സഖീ, നിന്‍ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുഴലുന്നു മാധവന്‍.
മന്മഥമദസ്ഫൂര്‍ത്തി ചേര്‍ന്നങ്ങനെ
മന്ദമാലേയമാരുതന്‍ വീശവേ;
ഹാ, വിയുക്തര്‍തന്നുള്ളു പൊള്ളിക്കുവാന്‍
പൂ വിരിഞ്ഞു ചിരിച്ചുല്ലസിക്കവേ;
രാധികേ, സഖി, നിന്‍ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുതളരുന്നു മാധവന്‍!

         2

ചന്ദ്രരശ്മികളേല്‍ക്കുന്ന വേളയില്‍
വെന്തുവെന്തു മരിക്കുന്നു സുന്ദരന്‍.
കാമബാണങ്ങള്‍ മെയ്യില്‍ത്തറയ്ക്കവേ
കാതരമായ്ക്കരയുന്നു കോമളന്‍.
എന്നുതന്നെയല്ലോരോ വികൃതിക-
ളൊന്നുമോര്‍ക്കാതെ ചെയ്വിതുന്മാദവാന്‍.
രാധികേ, സഖി, നിന്‍ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുഴലുന്നു മാധവന്‍!

         3

ഭൃംഗനാദം ശ്രവിക്കുന്നവേളയി-
ലംഗജോപമന്‍ പൊത്തുന്നു കാതുകള്‍.
അല്ലിലല്ലില്‍ വിരഹവിക്ഷുബ്ധമാ-
മല്ലലിലലതല്ലുന്നു തന്മനം.
രാധികേ, സഖി, നിന്‍ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുഴലുന്നു മാധവന്‍!

         4

കോട്ടമറ്റ വസതിവിട്ടക്കൊടും-
കാട്ടിലങ്ങിങ്ങുഴറുന്നു കേശവന്‍.
കേണുകേണു നിന്‍ പേരു, മണ്ണില്‍ സ്വയം
വീണുരുണ്ടു, വിളിപ്പൂ വിശ്വംഭരന്‍!
രാധികേ, സഖി, നിന്‍ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുഴലുന്നു മാധവന്‍!

         5

ശ്രീജയദേവകീര്‍ത്തനപ്രീതനായ്
ഹേ, ജഗന്നാഥ, രാധാപതേ, വിഭോ,
തന്നു താവകദര്‍ശനം, ഹാ, ഭവാ-
നെന്നെയിന്നൊന്നനുഗഹിക്കേണമേ!
ഏതു ദേവന്റെ തൃച്ചേവടിയിലി-
ഗ്ഗീതമാം പുഷ്പമര്‍ച്ചിച്ചിടുന്നു ഞാന്‍,
ആധിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നുഴലുന്നു ജീവനാം
രാധയെപ്പിരിഞ്ഞാ മധുസൂദനന്‍!

നീയൊത്തെങ്ങന്നൊരിക്കല്‍ പരമരതിരസം
മാധവന്‍ നേടി, യങ്ങാ-
ശ്രീയാളും കുഞ്ജകത്തില്‍, കുസുമശരവിഹാ-
രാപ്തതീര്‍ത്ഥാന്തരത്തില്‍,
നീയോതും പ്രേമസാന്ദ്രോക്തികളനവരതം
ഹാ, ജപിച്ചും തപിച്ചും,
മായാരൂപന്‍ ഭജിപ്പൂ, തവ കുചപരിരം-
ഭാമൃതത്തിന്നു, നിന്നെ!

    ഗീതം പതിനൊന്ന്

         1

ഗാപികമാരുടെ തടമുല തഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍
ഗാപാലന്‍ വനമാലാകലിത-
നുദാരനതിപ്രിയദന്‍;
മദനകുതൂഹലമരുളും സുലളിത
യമുനാതീരത്തില്‍
മദഭരിതാംഗികളഭിസരണത്തി-
ന്നണയും രംഗത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കു,
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍
മലരുകള്‍ ചിതറിപ്പരിമളമിളകും
വിജനനികുഞ്ജത്തില്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായി
സ്മരവിവശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ തവ ഹൃദയേശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         2

ഗതിജിതമദഗജമത്തമരാള-
വിലാസനിത്മ്ബിനി, നീ
ഗമനവിളംബനമരുതിനി, മമ സഖി,
പോവുക, പോവുക, നീ!
നാമസമേതം, പൂരിതമോദം,
സൂചിതസങ്കേതം,
നാളീകാക്ഷന്‍ പൊഴിവൂ മുരളിയില്‍
നിരുപമസംഗീതം.
തവ തനുലതയെത്തഴുകും തെന്നലി-
ലഴകിലുലാവീടും
തരളിതമലയജരേണുവുമായ്, നിജ
ബഹുമതി നേടീടും.
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         3

പറവകളിളകിപ്പരിചിനൊടുതിരും
ചിറകടികേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
പരിസരപരീധൃതവനമേഖലയില്‍
പച്ചിലയിളകുമ്പോള്‍,
നവസുമതല്‍പ നീ വരവായെ-
ന്നോര്‍ത്തു വിരിച്ചീടും,
നയനം ചകിതം നീ വരുമാ വഴി
നീളെയയച്ചീടും.
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         4

ഉപസദകേളികളില്‍ പരിലോല-
മധീര,മഹോ, മുഖരം,
രിപുവിനു സമമയി വെടിയുക മമ സഖി,
മണിമയമഞ്ജീരം!
തിമിരാവരണാകലിതനികുഞ്ജം
പൂകുക നീ ചാലേ.
തിറമൊടു നീലനിചോളമണിഞ്ഞു
തിരിക്കുക നീ ബാലേ!
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         5

തരളവലാകാവിലസിതമേചക-
മേഘത്തിന്‍ മേലേ
തരമൊടു മിന്നിയിണങ്ങിച്ചേര്‍ന്ന ത-
ടില്‍ക്കൊടിയെപ്പോലേ,
ഉപഹിതഹാരമനോഹരമാകും
മുരരിപുതന്‍ മാറില്‍
ഉപരിനിവേശിത സുരതവിലാസിനി
വിലസും നീ ചേലില്‍!
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         6

തളിരുടയാടയഴിഞ്ഞുകിഴിഞ്ഞാ-
പ്പേശലമാം രശനം
തമസാ ഹൃതമായ് നഗ്നോജ്ജ്വലരുചി-
ചിന്നിടുമാ ജഘനം,
പങ്കജനയനേ, ചേര്‍ക്കുക നീയാ-
ക്കിസലയശയനത്തില്‍
തങ്കത്തിന്‍ നിധികുംഭമ്പോല്‍മുദ-
മരുളട്ടേ ഹൃത്തില്‍!
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         7

ഹരിയഭിമാനി, കരുതിടുകതു നീ,
കാലമിതോ രജനി
പിരിയും യാമിനിയുടെ, നയി മമ സഖി,
പോവുക, പോവിക, നീ!
വിധുരത കളയൂ, വിധുമുഖി, ചെയ്യൂ
ഞാനരുളുമ്പോല്‍ നീ
മധുരുപുകാമം പൂരിതമാക്കുക
മധുമയ ഭാഷിണി, നീ!
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

         8

ഭുവി ജയദേവന്‍, ഹരിപദസേവന്‍
പൊഴിയുവൊരീ ഗീതം
ഭവഭയരഹിതം, ഭാവുകഭരിതം,
ഭക്തിരസാകലിതം,
സുകൃതജനാവനലോലന്‍, ഗാകുല-
പാലന്‍, മുരമഥനന്‍,
സുഖമൊടുകേട്ടു സുമംഗളമേകുക
മദനമഹാമദനന്‍.
വരിക, ഭജിക്കുക, ഹരിപദകമലം,
കളയുക കലുഷഭരം,
വരഗുണവസതികളേ, വഴി തേടുക
പരമഗതിക്കു ചിരം.
ആരുടെ പദതലസരസിജയുഗമതി-
ലര്‍പ്പിതമിഗ്ഗീതം
നാരായണനാ നരകവിനാശന-
നേകട്ടേ മോദം!
മലരണിലതികകള്‍ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തില്‍,
മലയാനിലനലയിളകിയൊലിക്കും
ഹരിതവനാന്തരത്തില്‍;
ഗാപികമാരുടെ തടമുലതഴുകും
പാണിതലോല്ലസിതന്‍,
ഗാപാലന്‍, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതിപ്രിയദന്‍,
മദനമനോഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദയേശന്‍, കണ്ണന്‍,
മരുവീടുന്നൂ മനസിജവിവശന്‍,
മരതകമണിവര്‍ണ്ണന്‍!

മാരോദ്വേഗമിയന്നിടയ്ക്കു 'നെടുതായ്
വീര്‍ക്കും, സമുല്‍ക്കണ്ഠയോ-
ടാരോപിച്ചിടുമക്ഷി നിന്‍ സരണിയില്‍,
പൂകും ലതാമന്ദിരം;
ഓരോ പിച്ചുപുലമ്പു, മാത്തകൌതുകം
പൂമെത്തതീര്‍ക്കും, ഭ്രമി-
ചോരോന്നിങ്ങനെ പേര്‍ത്തുപേര്‍ത്തു തുടരും
മുഗ്ദ്ധാനനേ, നിന്‍ പ്രിയന്‍!

സൂരന്‍ പോയസ്തമിച്ചൂ സുദതി, സപദി നിന്‍-
ഭാഗ്യദോഷത്തൊടൊപ്പം,
പാരാകെക്കൂരിരുട്ടാ യദുവരരതിമോ-
ഹത്തൊടൊത്താഗമിച്ചു
നേരം വൈകുന്നു, കോകാവലിയുടെ നെടുതാം
ക്രന്ദനം, പോലെയായി-
ത്തീരുന്നൂ കഷ്ട, മെന്നര്‍ത്ഥന, സഖി, യഭിസാ-
രാര്‍ഹമിസ്സന്മുഹൂര്‍ത്തം!

മറ്റെന്തിന്നോ ഗമിക്കെ, ഭ്രമപഥവിരിയാല്‍-
ക്കൂട്ടിമുട്ടിത്തമസ്സില്‍-
ത്തെറ്റേല്‍ക്കാതാളുചോദിച്ചറികെയിരുവരും
തമ്മില്‍മെയ്ചേര്‍ത്തുപുല്‍കി;
പറ്റിച്ചേര്‍ന്നുമ്മവെച്ചും, നഖരുജയനുര-
ഞ്ജിച്ചു, മമ്മട്ടു കാമം
മുറ്റിക്കൈമെയ്മറക്കുന്നവരുടെ രതീധാ-
കല്യമെന്തെന്തു മുഗ്ദ്ധേ?

പേടിപ്പാടിലരണ്ട കണ്ണുകള്‍, വഴി-
ചാല്‍ മുന്നിരുട്ടില്‍ സ്വയം
തേടിത്തേടിയിരുന്നിരുന്നു തരുമൂ-
ലന്തോറുമുദ്വിഗ്നയായ്,
ചേടോരോന്നു പതുക്കെ വെച്ചൊരുവിധം
സങ്കേതസമ്പ്രാപ്തയായ്-
ക്കൂടും നിന്‍ മദനാകുലാംഗരുചി ക-
ണ്ടുള്‍പ്രീതനാകും പ്രിയന്‍!

ഹാ, മാധാമുഖപങ്കജഭ്രമരമായ്,
ത്രൈലോക്യശീര്‍ഷോല്ലസല്‍-
ഗ്ഗാരുത്മോജ്ജ്വലരത്നമായ്, ഭുവനഭാ-
രാന്ത്യത്തിനാധാരമായ്;
ആരമ്യാംഗികള്‍ ഗാപികാംഗനകള്‍ത-
ന്നാനന്ദസങ്കേതമായ്,
ക്രൂരന്‍ കംസനു കാലനായ ഭഗവാന്‍
കാത്തിടേണം നിങ്ങളെ!

ആറാം സര്‍ഗ്ഗം
സോല്‍ക്കണ്ഠവൈകുണ്ഠം

അനന്തരം, കാല്‍ച്ചുവടൊന്നുവെയ്ക്കാ-
നശക്തനായി, പ്രണയാര്‍ത്തയായി,
അമര്‍ന്നിടും രാധികയെക്കുറിച്ച-
ങ്ങണഞ്ഞു ഗാവിന്ദനോടോതി തോഴി.

    ഗീതം പന്ത്രണ്ട്

         1

വല്ലാതെ വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിരിപ്പു രാധ!
കാണുകയാണു നിന്‍ കാന്തികോലു-
മാനന, മെങ്ങവള്‍ നോക്കിയാലും.
അന്യഗാപാംഗനമാരുമായി
അന്യൂനസല്ലാപലോലനായി,
രമ്യാധരാമൃതമാസ്വദിക്കും
നിന്മുഖമിന്നവള്‍ കാണ്മിതെങ്ങും!

         2

നിന്നഭിസാരത്തിനായി വേഗം
സന്നദ്ധയാ, യവളാത്തരാഗം;
മുറ്റുമിരുട്ടിനാല്‍, സംഭ്രമത്താല്‍
തെറ്റിപ്പോയെന്നാലവള്‍ക്കു മാര്‍ഗ്ഗം.
ഞാനവളെ സ്വയം നേര്‍വഴിയി-
ലാനയിച്ചെങ്കിലും ക്ഷീണിതയായ്,
ദേഹം തളര്‍ന്നു തളര്‍ന്നു പാവം
മോഹിച്ചു താഴത്തു വീണുപോയി.
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         3

തൂവെള്ളത്താമരത്തണ്ടുകളാല്‍
തൂമതാവും തളിര്‍ച്ചെണ്ടുകളാല്‍,
നിര്‍മ്മിച്ച നാനാവിഭൂഷണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മലമാം കുളിര്‍മെയ്യില്‍ച്ചാര്‍ത്തി,
സന്തതം താവക ക്രീഡകള്‍തന്‍
ചിന്തയില്‍ ജീവിപ്പൂ സുന്ദരാംഗി.
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         4

തന്നംശുകവിഭൂഷാദികളെ-
പ്പിന്നെയും പിന്നെയും നോക്കി നോക്കി;
'ഞാനഹോ, മാധവന്തന്നെ'-യേവം
ധ്യാനത്തില്‍പ്പിന്നെയും മഗ്നയായി,
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         5

'വേഗത്തിലിങ്ങഭിസാരണാര്‍ത്ഥ-
മാഗമിക്കാത്തതെന്താത്മനാഥന്‍?'-
ഖിന്നയായേവമനുനിമേഷ-
മെന്നോടു ചോദിച്ചുകിണ്ടു, കഷ്ടം,
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         6

നീരദശ്രീയാര്‍ന്നനല്‍പമായി
നീളെ നിറഞ്ഞിരുളാഗമിക്കെ;
'എന്‍ പ്രിയനെത്തി'-യെന്നുള്‍ഭ്രമത്താല്‍
ചുംബിപ്പൂ, വെമ്പലോടാശ്ലേഷിപ്പൂ.
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         7

കാമുകന്‍, ഹാ, ഭവാന്‍ വന്നണയാന്‍
കാലവിളംബനം സംഭവിക്കെ,
വാവിട്ടുകേഴുന്നു ലജ്ജവിട്ടാ
വാസകസജ്ജിക ദീനയായി.
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, നാഥ,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

         8

ഹാ, ജഗന്നാഥപ്രസാദപൂതം
ശ്രീജയദേവരചിതഗീതം,
ഭക്തരസികര്‍ക്കിതെന്നുമെന്നും
മുക്തിപ്രദമായ് ഭവിച്ചിടാവൂ!
ഏതുദേവന്റെ തൃച്ചേവടിയില്‍
ഗീതമിതഞ്ജലിചെയ്വിതോ ഞാന്‍,
ആ മാധവനെക്കുറിച്ചു ചിന്തി-
ച്ചാമയാവിഷ്ടഹൃദന്തയായി,
വല്ലാതെ, വാടിത്തളര്‍ന്നു, കഷ്ടം,
വല്ലിക്കുടിലിലിരിപ്പു രാധ!

മാരാഗ്നിജ്വാല കെട്ടാറിയ കിതവ, ഭവല്‍-
ധ്യാനസംലഗ്നയായി-
സ്സാരസ്യംചേര്‍ന്നിയങ്ങും രസജലധിയിലാ-
നാസമാമഗ്നയായി,
ഓരോന്നുദ്വേഗമുള്‍ച്ചേര്‍ന്നരുളി, വിപുലരോ-
മാഞ്ചസീല്‍ക്കാരഘര്‍മ്മം
പൂരി, ച്ചന്തര്‍ജ്ജഡത്വത്തൊടു, തവനിനവില്‍-
ത്തന്നെയേണാക്ഷി വാഴ്വൂ!

ചേലില്‍ച്ചാര്‍ത്തുന്നു പേര്‍ത്തും വരതനു ലളിതാം-
ഗങ്ങളില്‍ കമ്രഭൂഷാ-
ജാലം, പത്രം ചലിക്കുമ്പൊഴുതു തവ പദ-
ന്യാസമെന്നായ് ഭ്രമിപ്പൂ
ലീലാതല്‍പം രചിപ്പൂ, മദപരവശയായ്-
ധ്യാനമുള്‍ച്ചേര്‍ന്നിരിപ്പൂ
ലോലാക്ഷിക്കുന്തിനീക്കാനരുതു നിശയിത-
ങ്ങന്തികത്തില്ലയെങ്കില്‍!

"പേരാല്‍ച്ചോടിതു കൃഷ്ണഭോഗിഭവനം,
വേണ്ടിങ്ങിരിക്കേ, ണ്ടതാ
നേരേ മല്‍സഖ, പാന്ഥ, നന്ദനിലയം
കാണ്‍മ്മൂ സദാനന്ദദം!"
ഹാ, രാധോക്തി, യിതെത്തി നന്ദസവിധേ
പാന്ഥന്‍ കഥിക്കെ, സ്വയം,
സാരം ഗുഹിതമാക്കുമച്യുതശുഭാ-
ശംസോക്തി വെല്‍വൂ ചിരം!

ഏഴാം സര്‍ഗ്ഗം
നാഗരികനാരായണം

കുലടകളുടെ മാര്‍ഗ്ഗം രോധനം ചെയ്തു പാപ-
പ്പൊലിമ തടവിടുമ്പോള്‍ സ്പഷ്ടമാം പങ്കമേന്തി,
വിലസിലളിതയായോരൈന്ദ്രിതന്‍ ചന്ദനശ്രീ-
തിലകരുചിയിണങ്ങിപ്പൊങ്ങിയേണാങ്കനപ്പോള്‍.

വൃന്ദാവനം ചന്ദ്രികയില്‍ കുളിക്കെ
നന്ദാത്മജാഭാവമസഹ്യമാകെ,
മന്ദേതരക്ലാന്തി മനസ്സിലേന്തി
ക്രന്ദിച്ചിതാ രാധിക ദീനദീനം.

    ഗീതം പതിമൂന്ന്

         1

സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!
സമയമൊക്കെക്കഴിഞ്ഞു, പറഞ്ഞപോല്‍
സരസിജാക്ഷനിങ്ങെത്തിയില്ലിന്നിയും.
അമലരൂപമാമീ മമ യൌവന-
മഹഹ! നിഷ്ഫലം, നിഷ്ഫലം കേവലം.

         2

ഏതുദേവനെത്തേടിയീരാത്രിയി-
ലേതുമോര്‍ക്കാതിറങ്ങിത്തിരിച്ചു ഞാന്‍.
ആ മമ പ്രിയന്‍ ഭേദിപ്പു നിര്‍ദ്ദയന്‍
കാമബാണശരങ്ങളാലെന്മനം.
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         3

മരണമാണെനിക്കുത്തമ, മെന്തിനീ
വിരഹവഹ്നിതന്‍ ജ്വാലോല്‍ക്കരങ്ങളില്‍
വിതഥകേതനയായിന്നിതുവിധം
വിഗതചേതനം വീണു ദഹിപ്പു ഞാന്‍!
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         4

മാധവവിരഹാനലജ്ജ്വാലകള്‍
മാനസത്തില്‍ വഹിച്ചു ഞാന്‍ നില്‍ക്കവേ,
ഭൂഷണങ്ങളാണോര്‍ക്കുകി, ലീ മണി-
ഭൂഷണങ്ങളഖിലവുമിന്നു മേ!
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         5

വിധുരതയെനിക്കേകുന്നിതിങ്ങിതാ
മധുരദര്‍ശനിയീ മധുയാമിനി.
സുമശരോപമനൊത്തു രമിക്കുവാന്‍
സുകൃതിനികള്‍ക്കു മാത്രമേ പറ്റിടൂ.
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         6

മാരനെന്‍നേര്‍ക്കിടവിടാതെയ്യുമീ
മാരകോഗശരാളിതന്‍ പീഡയാല്‍,
പൂതൊഴും മേനിയാകുമെന്‍ മാനസം
ഭേദനംചെയ്വിതീ മലര്‍ മാലയും!
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         7

അവഗണിച്ചഴ, ലീയാറ്റുവഞ്ഞികള്‍-
ക്കടിയില്‍, ഞാനേവമാവസിച്ചീടിലും,
മനസിയെന്നെ സ്മരിപ്പതുംകൂടിയി-
ല്ലനുപമാംഗനിന്നാമധുസൂദനന്‍.
സദയമിന്നെനിക്കാരുണ്ടൊരാശ്രയം
സഖികളാലഹോ, വഞ്ചിതയായി ഞാന്‍!

         8

കോമളകലാലോലയായുള്ളൊരീ
ശ്രീമയജയദേവജഭാരതി,
ചേണിയലും രസികചിത്തങ്ങളില്‍
വാണിടട്ടൊരു മോഹിനിയെന്നപോല്‍!
ഏതുദേവന്റെ തൃപ്പാദപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ മധുസൂദനന്‍, മാധവന്‍,
വന്നിടായ്കയാലാലംബഹീനയായ്
കണ്ണുനീര്‍പെയ്തു വാഴുന്നു രാധിക.
അന്തര്‍മ്മോദമൊടന്യഗാപികളുമായ്
ക്രീഡിപിതോ, സദ്രസം
ചിന്തും നൃത്തകലാദിയില്‍ സഖികളാ-
ലാബദ്ധനായ്ത്തീര്‍ന്നിതോ?
അന്തം വിട്ടു വനത്തിലല്ലിലുഴറീ-
ടന്നോ, മന:ക്ലാന്തിയ-
ത്യന്തം ചേര്‍ന്നു തളര്‍ന്നു വാണീടുകയോ?-
കാണ്മീലഹോ കാന്തനെ!

അന്നേരം തന്നനുകനിയലാ-
തേകയായ് ചാരെ വീണ്ടും
വന്നെത്തീടും സഖിയെ രുജയാല്‍
സ്തബ്ധയായുറ്റുനോക്കി,
അന്യസ്ത്രീയൊത്തമിതരസമോ-
ടച്യുതന്‍ ക്രീഡയാടു-
ന്നെന്നായ് ശങ്കി, ച്ചതു മിഴിയിലാ-
പ്പെട്ടപോലോമലോതി:

    ഗീതം പതിന്നാല്

         1

മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!
സ്മരസമരോചിതചിത്തരമ്യ-
വിരചിതവേഷമിയന്നിണങ്ങി,
വിലുളിതവേണിയിലങ്ങുമിങ്ങും
വിഗളിതരമ്യപുഷ്പങ്ങള്‍ തങ്ങി,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         2

ഹരികരാശ്ലേഷതരംഗമാലാ-
ഭരിതവികാരവിലാസിനിയായ്,
തടമുലതുള്ളിത്തുളുമ്പി, മേലേ
തരളിതഹാരാവലികളുമായ്,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         3

അളകങ്ങളങ്ങിങ്ങുതിര്‍ന്നു ചിന്നി
ലളിതാനനേന്ദു തെളിഞ്ഞുമിന്നി,
മധുസൂദനന്തന്‍ മധുരമാകു-
മധരാമൃതം, ഹാ, നുകര്‍ന്നു വെമ്പി;
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         4

ഇളകും മണിമയ കുണ്ഡലങ്ങ-
ളൊളികപോലങ്ങളില്‍ വീശിവീശി,
മുഖരിതസദ്രശനാകലിത-
ജഘനഗമനവിലോലയായി,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         5

ദയിതവിലോകിതലജ്ജിതയായ്,
ദരസമുന്മീലിതസുസ്മിതയായ്,
സുലളിതകൂജിതമേളിതയായ്,
സുഖദരതിരസലോലുപയായ്,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         6

വിപുലപുളകവിലാസിനിയായ്,
വികസിതവേപവിവശിതയായ്,
ശ്വസിതനിമീലിതോല്‍ഫുല്ലനായോ-
രസമാസ്ത്രനത്രയ്ക്കധീനയായി,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         7

ശ്രമജലബിന്ദുക്കള്‍ ചേര്‍ന്നിണങ്ങി-
ക്കമനീയമാം മെയ്യില്‍ കാന്തിതിങ്ങി,
രതിരണധീരപരാക്രമത്താല്‍
പതിതന്നുരസില്‍ പതിച്ചൊതുങ്ങി,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

         8

നിയതമിഗ്ഗീതം ഹരിരമിതം
ജയദേവവര്‍ണ്ണിതം രാഗപൂതം
പരിശമിപ്പിച്ചിടട്ടെന്നുമെന്നും
പരിധിയറ്റാളും കലികലുഷം.
പരിചിലിഗ്ഗീതമര്‍പ്പിപ്പതാര്‍തന്‍
പദതാരില്‍ ഞാ, നക്കൃപാലുവാകും,
മധുരിപുവൊത്തു രമിക്കയാണൊ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

മല്ലാരിതന്‍ വിരഹപാണ്ഡുമുഖാംബുജശ്രീ
തെല്ലേന്തുമീ വിധു ഹനിപ്പു മദീയതാപം
ഉല്ലോലമാന്മഥമദാര്‍ത്തിയണപ്പു പക്ഷേ,
മല്ലീശരന്റെ സചിവത്വമെഴുന്നമൂലം!

    ഗീതം പതിനഞ്ച്

         1

വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!
സമുദിതാനംഗതരളിതാധര-
രമണീയാംഗനാ വദനത്തില്‍,
വികസിതോജ്ജ്വലവിധുബിംബത്തിങ്കല്‍
വിലസുമഞ്ജനഹരിണം പോല്‍,
പുളകം മേളിക്കെ, ക്കുളിര്‍കസ്തൂരികാ-
തിലകം ചാര്‍ത്തിപ്പൂ മുകില്വര്‍ണ്ണന്‍!
പുളകം മേളിക്കെ, ക്കുളിര്‍കസ്തൂരികാ-
തിലകം ചാര്‍ത്തിപ്പൂ മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്‍!
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         2

നവജലധരനികരരമ്യമായ്
യുവജനമനോഹരമായി,
മദനസാരംഗവനമായ് മിന്നുമാ
മൃദുലനിര്‍ഭരകബരിയിന്‍
കുളിര്‍മിന്നല്‍പ്പിണരൊളിയിളകുന്ന
കുരവകോജ്ജ്വലകുസുമങ്ങള്‍,
അണിയണിയായിട്ടഴകൊഴുകുമാ-
റണിയിച്ചീടുന്നൂ മണിവര്‍ണ്ണന്‍!
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         3

സുഘനമായ് മൃഗമദരുചി തിങ്ങി
നഖപദശശികല തങ്ങി,
ലളിതദീപ്തിയില്‍ വിലസിടുന്നൊരാ-
ക്കുളിര്‍കുചയുഗഗനത്തില്‍,
സ്ഫുടമണിസരവിമലതാരക-
പടലം കേശവനണിയിപ്പൂ!
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         4

കരതലപത്മദളവിലസിത-
കമലകോമളവലയമ്പോല്‍,
ഹിമശിശിരമായ് പരിലസിക്കുമ-
ക്കമനീയഭുജയുഗളത്തില്‍,
മധുകരോല്‍ക്കരം വിതരണം ചെയ്വൂ
മരതകമണിവളകളാല്‍!
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         5

മദനമോഹനകനകപീഠമായ്
മൃദുലസൌരഭമസൃണമായ്,
അതിവിപുലമാമപഘനമാകും,
രതിനികേതനജഘനത്തില്‍,
മണിമയസരരശനാതോരണ-
മണിയിച്ചീടുന്നു മധുവൈരി
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         6

മലര്‍മാതിന്‍ മഞ്ജുനിലയമായ് നഖ-
മണിഗണാര്‍ച്ചനാമഹിതമായ്,
പരിലസിച്ചീടും പരമസുന്ദര-
ചരണപല്ലവയുഗളത്തെ,
ഉരസി ചേര്‍ത്തുവെച്ചമലയാവക
ഭരണാച്ഛാദനം വിരചിപ്പൂ.
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         7

ഖലഹലധരസഹജനേവ, മൊ-
രലസാപാംഗിതന്‍ സവിധത്തില്‍,
നിജസപര്യയില്‍ പ്രണയപൂര്‍വ്വകം
ഭജനലോലനായമരുമ്പോള്‍,
അവശചിത്തയായിതുവരേത്തഉമീ-
യലരണിവല്ലിക്കുടിലിതില്‍,
പറയൂ, തോഴി, നീ പറയു, കെന്തിനായ്
പഴുതേ കാത്തയ്യോ മരുവി ഞാന്‍?
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

         8

രസഭരിതമായ് ഹരിപദപത്മ-
പ്രസഭചൈതന്യമിളിതമായ്,
വിലസുമീഗീതം വിഗതഭൂഷിതം
വിരചിച്ചീടുന്ന കവിരാജന്‍
കലിയുഗകൃതദുരിതമേല്‍ക്കാതെ
കഴിയാറാകാവൂ ജയദേവന്‍.
മഹിയിലിന്നാര്‍തന്‍ ചരണപൂജയി
മഹിതഗീത, മാ ജഗദീശന്‍-
വിജയിയാം മുരമഥനന്‍ ക്രീഡിപ്പൂ
വിജനയാമുനപുളിനത്തില്‍!

നീയെന്തിന്നയി ദൂതി, മത്സഖി, വൃഥാ
ദു:ഖിപ്പു, വന്നീലയ-
മ്മായാഗാപകനെങ്കി, ലന്യകളുമൊ-
ത്തേവം രമിച്ചീടുകില്‍?
നീയെന്തിനു പിഴച്ചു?-തദ്ഗുണഗണ-
ത്താലേറ്റമാകൃഷ്ടമായ്
പ്രേയാനോടു രമിക്കുവാനുഴറിടു-
ന്നെന്നെപ്പിരിഞ്ഞെന്‍മനം!

    ഗീതം പതിനാറ്

         1

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി:
കുളിര്‍തെന്നലിലിളകുന്നൊരു കുവലയമെന്നപോ-
ലോളിചിന്നും മിഴികളൊത്തഴകില്‍ മുങ്ങി,
വിലസീടും സുമശരസദൃശനുമൊന്നിച്ചു
വിഹരിക്കും മോഹിനിയേതൊരുത്തി;
അനുപമശിശിരിതകിസലശയനത്താ-
ലനുഭവിപ്പീലവള്‍ താപലേശം!

         2

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
വികസിതസരസിജലളിതാനനനൊന്നിച്ചു
വിഹരിക്കും സുന്ദരിയേതൊരുത്തി;
അസമശരശരനികരവിദലിതഹൃദയയാ-
യനുഭവിപ്പീലവള്‍ താപലേശം!

         3

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
അമൃതമയമധുരമൃദുവചനഓടൊന്നിച്ചി-
ന്നമിതരസം ക്രീഡിപതേതൊരുത്തി;
എരിപൊരിക്കൊള്‍വതില്ലവളണുവെങ്കിലും
സുരഭിലമലയജരചനമൂലം!

         4

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
സ്ഥലജലജരുചിരകരചരണനോടൊന്നിച്ചു
നലമൊടലം ക്രീഡിപ്പതേതൊരുത്തി;
തറയില്‍ക്കിടന്നവളുരുളുന്നീലണുപോലും
തരളഹിമകരകിരണം തനുവിലേല്‍ക്കേ!

         5

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
സജലജലധരനി കരരുചിരാംഗനൊന്നിച്ചു
സരസം രമിപ്പവളേതൊരുത്തി;
വിദലിതമായ്ത്തീരുന്നതില്ലവള്‍ക്കല്‍പവും
വിരഹരുജകാരണം മുഗ്ദ്ധചിത്തം!

         6

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
കനകമയകമനീയവസനനോടൊന്നിച്ചു
കലിതരസം ക്രീഡിപ്പതേതൊരുത്തി;
പരിതപ്തനിശ്വാസമിയലുന്നീലവളൊട്ടും
പരിജനപരിഹാസപരവശയായ്!

         7

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
അഖിലധരണീജനവരതരുണനൊന്നിച്ച-
ങ്ങഴകിലലം ക്രീഡിപ്പതേതൊരുത്തി;
കരുണാകരപരിലാളിതയാമവള്‍ക്കേല്‍പീലാ
കരളിലൊരിക്കലും കദനലേശം!

         8

ജലജാക്ഷികള്‍തന്‍ ചിത്തകുതൂകപ്രകീര്‍ത്തിതം
ജയദേവഭണീതമീ മധുരഗീതം,
ശ്രവണംചെയ്തീടുവോര്‍തന്‍ ഹൃദയങ്ങളില്‍
സവിലാസം വാണാവൂ വാസുദേവന്‍,
സരസമിതിന്നാരുടെ ചരണകമലങ്ങളില്‍
പരിചില്‍ ഞാനര്‍പ്പിപ്പൂ ഭക്തിപൂര്‍വം;
ഭുവനതലനാഥനാ ഗാപാലനൊന്നിച്ചു
സവിഹാരം ക്രീഡിപ്പതേതൊരുത്തി;
വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവില്‍മേളിപ്പവളേതൊരുത്തി;
അസമശരശരനികരവിദലിതഹൃദയയാ-
യനുഭവിപ്പീലവള്‍ വിരഹതാപം!

കാമോദ്ദീപക, ചന്ദനാനില, ഭവാ-
നെന്നില്‍ പ്രസാദിക്കണേ,
വാമത്വം ഹൃദി ദക്ഷിണോത്തമ, ഭവാന്‍
ദൂരെ ത്യജിക്കേണമേ!
പ്രേമത്തോടൊരുനോക്കു മാധവമുഖം
കാണ്മാന്‍ കൊതിക്കുന്നു ഞാന്‍
ഹാ! മല്‍പ്രാണനെടുത്തിടായ്കതിനുമുന്‍-
പയ്യോ, ജഗല്‍പ്രാണ, നീ!

ആര്‍തന്‍ വേര്‍പാടിലാളീപരിചരണമഹോ,
ദുസ്സഹം, ശീതവാതം
ചേതസ്സിന്നഗ്നിതുല്യം, വരശിശിരകരന്‍
കാളകാകോളകല്‍പന്‍;
ഏതും കാരുണ്യമില്ലാതമരുമവനിലെന്‍-
ഹൃത്തുതാനേ ചരിപ്പൂ
ചേതോദുര്‍വൃത്തിനോക്കൂ, സഖി, തരുണികള്‍തന്‍
വാമകാമം സ്വതന്ത്രം!

മലയാനില, മടിയെന്തലമഴലേകിടുകയി, മേ
മലര്‍നായക, മരണം മമ തരസാ തരികിനി നീ
നിലയമ്പ്രതി കുതുകം പ്രതിഗമനത്തിനു നഹി മേ
നിലയറ്റെഴുമഴലുറ്റവളടിയട്ടിവള്‍ മൃതിയില്‍!

യമസോദരി, കഷ്ടം, നിന്‍-
ക്ഷമയാലെന്തയേ ഫലം?
മമ മേനി, യതിന്‍ ദാഹ-
ശമനാര്‍ത്ഥം നനയ്ക്കു നീ!

നീലപ്പട്ടു ശിരസ്സിലും, ലളിതമാം
പീതാംബരം മാറിലും,
ചേലില്‍ച്ചേര്‍ന്നുലസിപ്പതാത്മസഖിമാര്‍
നോക്കി സ്മിതംതൂകവേ;
കാലത്തന്‍പൊടു രാധയെ ത്രപവഴി-
ഞ്ഞീടുന്ന കണ്‍കോണിനാല്‍-
ത്താലോലിച്ചകലെച്ചിരിച്ചു വിലസും
നന്ദാത്മജന്‍ കാക്കണം!
എട്ടാം സര്‍ഗ്ഗം
സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം

പൂവമ്പനെയ്ത ശരമേറ്റതിദീനയായി
രാവുന്തിനീക്കിയൊരുമട്ടുകഴി, പ്പുഷസ്സില്‍,
ആവിര്‍ഭവിച്ചു നയമൊടു നമിച്ചുനില്‍ക്കും
ജീവേശനോടിദമസൂയയോടോതി രാധ:

    ഗീതം പതിനേഴ്

         1

രാവിലശേഷമുറങ്ങാത്തകാരണം
ഭാവമാന്ദ്യത്താലടഞ്ഞും, കലങ്ങിയും,
കാമോത്സവാസക്തി തിങ്ങിത്തുളുമ്പിയും
കാണുന്നൊരിത്തവ ലോലനേത്രദ്വയം,
വ്യക്താനുരാഗമെന്നോണം ലസിപ്പിതാ-
രക്തമായ്-കൊള്ളാമറിഞ്ഞു ഞാന്‍ സര്‍വ്വവും!
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         2

അഞ്ജനലേപനരഞ്ജിതചഞ്ചല-
മഞ്ജുളലോപനചുംബനം കാരണം,
താവിയ നീലിമ മായാതെ മിന്നുമി-
ത്താവകശോണോജ്ജ്വലാധരപല്ലവം,
നൂനം ഹരേ, കൃഷ്ണ, സുന്ദരമാം തവ
മേനിക്കനുരൂപമായിരിപ്പൂ തുലോം!
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         3

മാരാഹവത്തില്‍ ഖരനഖാഗങ്ങളാ-
ലാരക്തമായ് മെയ്യിലേറ്റൊരീ രേഖകള്‍;
ചാരുമരതകരത്നഫലകത്തി-
ലാരചിക്കപ്പെട്ട ഹേമലിപികളില്‍,
എന്‍നേര്‍ക്കയച്ച രതിജയലേഖന-
മെന്നപോലിങ്ങിതാ കാണ്മിതെന്‍ മുന്നില്‍ ഞാന്‍!
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         4

പാടലപാദാബ്ജലാക്ഷാരസത്തിന്റെ
പാടുകള്‍ മാറില്‍ത്തെളിഞ്ഞിയന്നങ്ങനെ,
അന്തസ്ഥമാകും മദനദ്രുമത്തിന്റെ
ചെന്തളിര്‍ച്ചാര്‍ത്തുപോല്‍ കാണ്മൂ വെളിക്കു ഞാന്‍.
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         5

നൊന്തിടുന്നല്ലോ തവാധരത്തിങ്കലീ
ദന്തക്ഷതങ്ങളെക്കാണുമ്പൊളെന്മനം!
ഇന്നുവരേക്കുമഭേദ്യമായ് വര്‍ത്തിച്ചി-
തെന്നോടുകൂടിയിപ്പൂവല്‍ക്കളേബരം.
അമ്മട്ടിലല്ലിപ്പൊ, ഴാണെന്നു ചൊല്ലുന്ന-
തെമ്മട്ടിലയ്യോ, ഹതഭാഗ്യതന്നെ ഞാന്‍!
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         6

ചിദ്രൂപ, ഹേ കൃഷ്ണ, മെയ്യിനെപ്പോല്‍ത്തവ
ചിത്തവും ശ്യാമമായ്ത്തീര്‍ന്നിരിക്കും ദൃഢം.
മല്ലീശരാര്‍ത്തയാം വല്ലഭയെപ്പോലു-
മല്ലെങ്കിലെമ്മട്ടു വഞ്ചിപ്പു ഹാ, ഭവാന്‍?
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         7

കില്ലില്ലെനി, ക്കഹോ, മല്ലാക്ഷിമാര്‍കളെ-
ക്കൊല്ലുവാനാണീ വനത്തില്‍ ചരിപ്പു നീ.
അല്‍പമൊന്നോര്‍ത്താലതിങ്കലശേഷമി-
ന്നദ്ഭുതമില്ല, വധൂവധനിര്‍ദ്ദയ!
ഈലോകമൊട്ടുക്കു പൂതനോദന്തമ-
ബ്ബാലചരിത്രം പ്രകീര്‍ത്തിപ്പതില്ലയോ!
പോവുക മാധവ, പോവുക കേശവ,
പോരു, മെന്നോടിനിച്ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോമലാള്‍
താമസിക്കേ, ണ്ടങ്ങുതന്നെ ചെല്ലു ഭവാന്‍!

         8

ഹാ, രതിവഞ്ചിതഖണ്ഡിതതന്വിതന്‍
ദാരുണരോദനധാരാഭരിതമായ്,
ശ്രീജയദേവഭണിതമായ്, ദുഷ്പ്രാപ-
തേജോമയമായ്, സുധാമധുരാഢ്യമായ്,
ദിവ്യമായുള്‍ലൊരിഗ്ഗീതം ശ്രവിക്കുവിന്‍
ഭവ്യമുള്‍ച്ചേരും, വദിപ്പിന്വിബുധരേ!
ഏതുദേവന്റെ തൃപ്പാദാബ്ജപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ നന്ദാത്മജന്‍, മധുസൂദനന്‍,
വിദ്വജ്ജനങ്ങളേ, നിങ്ങള്‍ക്കു സൌഭാഗ്യ-
വിസ്ഫൂര്‍ത്തിയേകട്ടെ, വിശ്വാധിനായകന്‍!

അന്യസ്ത്രീപാദലാക്ഷാരുണരുചി വെളിവാം
ചിജ്രാഗത്തിനൊപ്പം
മിന്നും വക്ഷസ്സിതേവം മമ മിഴിയിണതന്‍
മുന്നിലാലക്ഷ്യമാകെ,
എന്നാത്മപ്രേമഭംഗസ്മൃതിയിലുണരുമി-
ക്ഷുബ്ധലജ്ജാഭരത്താ-
ലിന്നയ്യോ, നിന്‍ വിയോഗവ്യഥയിലധികമി-
ദ്ദര്‍ശനം ദുസ്സഹം മേ!

വിണ്ണില്‍ദ്ദേവര്‍ഷിവൃന്ദം ലയമൊടു തലയാ-
ട്ടീടവേ, കല്‍പപുഷ്പം
ചിന്നി, സ്വര്‍വ്വാരനാരീകുലമലസതയ-
റ്റാഗമിച്ചാസ്വദിക്കേ;
വിണ്ണോര്‍ക്കദ്ദൈത്യപീഡാതപമകതളിരില്‍-
പ്പൂര്‍ണ്ണമായ് ക്കെട്ടടങ്ങും
വണ്ണം കംസാരി തൂകും മധുരമുരളികാ-
ഗീതി ഭാഗ്യം തരട്ടേ!

ഒന്‍പതാം സര്‍ഗ്ഗം
അമന്ദഗാവിന്ദം

മല്ലീശരോന്മഥിതയായ്, രതിഭഞ്ജനത്താ-
ലുല്ലാസമറ്റു കലഹാന്തരിതാര്‍ദ്രയായി,
കല്യാണകൃഷ്ണപരിതങ്ങള്‍ നിനച്ചവാഴും
മല്ലാക്ഷിയോടു സഖിയോതി രഹസ്സിലേവം:

    ഗീതം പതിനെട്ട്

         1

മഞ്ജുവാസന്തികാഭയില്‍ മുങ്ങി
മന്ദമാരുതന്‍ വീശുമീ രാവില്‍,
അച്യുതനൊത്തു മേളിപ്പതേക്കാ-
ളിജ്ജഗത്തിലെന്തുണ്ടൊരു ഭാഗ്യം!
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         2

നല്‍ക്കരിമ്പനതന്നിളന്നീരി-
ന്നോക്കുമോമല്‍സ്തനകലശങ്ങള്‍,
സുന്ദരങ്ങള്‍, സരസങ്ങള്‍, നീയി-
ന്നെന്തിനയ്യോ, വിഫലീകരിപ്പൂ?
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         3

അദ്ഭുതോജ്ജ്വലവിഗഹനാകു-
മച്യുതനെത്യജിച്ചിടായ്കെന്നായ്,
അത്രമേല്‍ക്കേണു ഞാനെത്രവട്ടം
അര്‍ത്ഥനചെയ്തു നിന്നോടു, കഷ്ടം!
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         4

എന്തിനീദു:ഖ, മെന്തിനീ ബാഷ്പ,-
മെന്തിനീദൃശവിഹ്വലഭാവം?
അക്കലാലോലഗാപികാസംഘ-
മൊക്കെ നിന്നെപ്പരിഹസിക്കില്ലേ?
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         5

ശീതളമായ്, പരിമൃദുവാമ-
ശ്വേതപത്മദളാസ്തരംതന്നില്‍,
അമ്മഴമുകില്വര്‍ണ്ണനെ നോക്കൂ!
നിന്മിഴികള്‍ സഫലീകരിക്കൂ!
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         6

അന്തരംഗത്തിലുള്‍ക്കടശോക-
മെന്തിനായ് നീ ജനിപ്പിപ്പതേവം?
കുത്സിതോദിതമാണീ വിയോഗം
മത്സഖി, കേള്‍ക്കുകെന്‍ മൊഴി വേഗം!
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         7

വന്നിടും മധുസൂദനന്‍ വീണ്ടും
ചൊന്നിടും മധുരോക്തികള്‍ വീണ്ടും
എന്തിനുപിന്നെയീവിധം, കഷ്ടം!
സന്തപിപ്പൂ നിന്‍ മൃദുചിത്തം?
മാധവന്‍, മലര്‍മങ്കതന്‍ കാന്തന്‍,
മാനിനീ, തവാത്മാര്‍പ്പിതസ്വാന്തന്‍,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംനേരം
ഹന്ത, യെന്തിനീ, നീരസഭാരം?

         8

ശ്രീയുതം, ജയദേവഭണിതം,
മായാഗാപമഹിതചരിതം;
ഹാ, ലളിതമിതേകാവു മോദം
ശ്രീലചിത്തര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സതതം!
ഏതുദേവന്റെ തൃപ്പദം, പൂതം,
ജാതമോദം സ്തുതിപ്പതിഗ്ഗീതം,
ഹന്ത, യദ്ദേവനെത്തിടും നേരം
എന്തിനെന്തിനീ നീരസഭാരം?

പ്രേയാനോടു ചൊടിച്ചു കാലിണ പിടി-
ച്ചിട്ടും കുലുങ്ങീ, ലഹോ,
നീയീര്‍ഷ്യാകുലയായിനിന്നു, നിതരാം
വൈമുഖ്യവും കാട്ടി നീ;
ഹാ, യുക്തം തവ ചന്ദനം കടുവിഷം
നീഹാരപൂരം കൊടും-
തീ, യോമല്‍ശ്ശിശിരാംശു ചണ്ഡതപനന്‍
ക്രീഡോത്സവം പീഡയും!

സാനന്ദേന്ദ്രാദിവൃന്ദാരകഗണമകുട-
സ്ഥേന്ദ്രനീലോപലത്താ,-
ലാനമ്രാപീഡരാകെ, ക്കുവലയകലികാ-
വീഥി മേളിച്ചു മിന്നി,
തേനേറ്റം വാര്‍ന്നു നീരം പെരുകിയൊഴുകിടും
ഗംഗപോലുല്ലസിക്കും
ശ്രീനാഥന്തന്‍ പാദാബ്ജം, കലുഷമകലുവാന്‍
സാദരം കൂപ്പിടുന്നേന്‍!

പത്താം സര്‍ഗ്ഗം
ചതുരചതുര്‍ഭുജം

മാലുള്‍ത്തിങ്ങി, ക്കൊടിയ നെടുവീ-
ര്‍പ്പാല്‍ മുഖംവാടി, മന്ദാ-
ക്ഷാലസ്യത്താല്‍ കടമിഴികളാ-
ലാളിതന്‍ നേരെ നോക്കി,
ചേലില്‍, ക്കോപപ്രചുരിമ ശമി,-
ച്ചാര്‍ദ്രയായുല്ലസിക്കും
നീലാപാംഗിക്കരികി, ലലിവാ-
ര്‍ന്നച്യുതന്‍ ചെന്നിതോതി:

    ഗീതം പത്തൊന്‍പത്

         1

വല്ലതും കനിഞ്ഞല്‍പം ചൊല്ലുക നീയിന്നൊന്നു
വല്ലഭേ, നിന്‍ ദന്തത്തിന്‍ ചില്ലൊളിനിലാവിനാല്‍;
ചേതസ്സിലെനിക്കതിഘോരമായ് മുറ്റിച്ചേരും
ഭീതിയാമിരുട്ടിനിയല്‍പമൊന്നകലട്ടെ!
നിന്മുഖവിധുബിംബം കമ്രാധരത്തില്‍ത്തഞ്ചും
രമ്യമാ, മാ മൈരേയമദിരാപാനത്തിന്നായ്;
മദ്വിലോചനങ്ങളാമുദ്വിഗ്നചകോരങ്ങള്‍-
ക്കുദ്രസമിടയാക്കാനത്രമേല്‍ക്കൊതിപ്പൂ ഞാന്‍!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         2

അത്യന്തം സുദതി നീ കോപിപ്പിതെന്നി, ലതു
സത്യമാണെങ്കി, ലെന്നെശ്ശിക്ഷിക്കൂ യഥേച്ഛം നീ!
ചടുലാപാംഗാസ്ത്രങ്ങള്‍ മേല്‍ക്കുമേലെയ്തെയ്തിന്നെ-
ന്നുടലും മനസ്സും നീ നിര്‍ദ്ദയം ഭേദിച്ചോളൂ!
ബന്ധനം ചെയ്യൂ ഭുജദ്വന്ദ്വത്താല്‍, ദന്തങ്ങളാല്‍
സന്ധിബന്ധങ്ങള്‍ മമ ഖണ്ഡനം ചെയ്യൂ, നാഥേ!
എന്തെല്ലാമെന്നെച്ചെയ്താല്‍ സന്തോഷം ലഭിക്കും നി-
ന്നന്തരംഗത്തി, നവ സര്‍വ്വവുമെന്നെച്ചെയ്യൂ!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         3

നീ മമ മനോഹരഭൂഷണം, മജ്ജീവനം,
മാമകഭവോദധിരത്നം നീ, മമ നാഥേ!
മന്നില്‍ നീയെനിക്കനുകൂലയായ് വര്‍ത്തിക്കുവാന്‍
മന്മനമാത്മാര്‍ത്ഥമായ് സതതം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         4

തന്വി, നിന്‍ നേത്രം കരിങ്കൂവളപ്പൂപോലെയാ-
ണെന്നാലും രക്തോല്‍പലശോഭയിന്നുള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.
രഞ്ജിപ്പിക്കുവാനാണിക്കൃഷ്ണനെയെന്നാ, ലത-
ക്കഞ്ജബാണാസ്ത്രങ്ങളാലാരക്തമാക്കൂ, കൊള്ളാം!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         5

മഞ്ജുളമാം നിന്‍ കുചകുംഭത്തിന്‍മേലേ, മണി-
മഞ്ജരി മിന്നിച്ചേര്‍ന്നാ മാറിടം ശോഭിക്കട്ടേ!
മന്മഥനിദേശം, ഹാ, ഘോഷിച്ചാ ജഘനശ്രീ-
മണ്ഡലം രശനയാലങ്കിതമായീടട്ടേ!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         6

ഉജ്ജ്വലസ്ഥലപത്മകാന്തിഭഞ്ജകമായി-
ട്ടുത്തമേ, മമ മനോരംഗരഞ്ജകമായി;
ഉല്‍പ്പന്നരതിരംഗപരഭാഗശ്രീയോലും
ത്വല്‍പദങ്ങളില്‍ച്ചേലാര്‍ന്നീയലക്തകദ്രവം;
സരസം സമ്മോഹനമായ്, സ്വയമണിയിക്കാന്‍
സദയമെനിക്കു നീ സമ്മതം തരൂ, ദേവി!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         7

കാമകാകോളം നശിപ്പിച്ചിച്ചിടുമുദാരമാം
കാലടിത്തളിരുകള്മന്ദമെന്‍ ശിരസ്സിങ്കല്‍;
വിന്യസിച്ചലങ്കരിച്ചീടുക, മാരവ്യഥാ-
വഹ്നി മേന്മേലിന്നെന്നിലെരിയുന്നല്ലോ, നാഥേ!
ഉഗമായ്പ്പേര്‍ത്തും പേര്‍ത്തുമുയരും തജ്ജ്വാലക-
ളുദ്രസം തവ പാദപല്ലവം കെടുത്തട്ടേ!
മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

         8

രാധയോ, ടതിപ്രിയകരമായ്, സരസമായ്,
മാധവന്‍ മൊഴിഞ്ഞൊരാച്ചാരുവാം ചാടൂക്തികള്‍;
ജയിപ്പൂ, പത്മാവതീകാന്തനായ് ലസിക്കുന്ന
ജയദേവനില്‍നിന്നു ഗീതികാരൂപം നേടി!
ഏതുദേവന്തന്‍ പാദപത്മപൂജയിദ്ദേവ-
ഗീത, യാ മുരവൈരി രാധയോടര്‍ത്ഥിക്കുന്നു:
"മല്‍പ്രിയേ, ശുഭശീലേ, മൃദുമാനസനാകും
ത്വല്‍പ്രിയനെന്നോടേവമരുതേ വൃഥാ കോപം!
മദനാനലന്‍ മമ മാനസം ദഹിപ്പിപ്പൂ
സദയം നല്‍കൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!"

പീനശ്രീജഘനസ്തനാകലിത നീ-
യെന്‍ തപ്തഹൃത്തില്‍, സദാ
സാനന്ദം കുടികൊള്‍കയാലതനുവ-
ല്ലാതന്യരിന്നാരുമേ,
നൂനം, വന്നണവീ, ലതിങ്കലിടമി-
ല്ലാര്‍ക്കും, വൃഥാ ശങ്കിയായ്-
കൂനം വിട്ടനുവാദമേകുകയി, നിന്‍
വാര്‍കൊങ്ക പുല്‍കീടുവാന്‍!

കളമൊഴി, വൃഥാ മൌനമ്മൂലം
തപിപ്പിതു മന്മനം
മിളിതമധുരാലാപം താപം
ഹരിക്കൂ മിഴികളാല്‍;
കളക വിധുരീഭാവം, കോപാല്‍
ത്യജിക്കരുതെന്നെ നീ
തെളിവൊടനുരക്തന്‍ ഞാന്‍ മുഗ്ദ്ധേ,
നമിപ്പൂ തവ പദം!

ദന്തോഗക്ഷതമേകി, ദോര്‍ലതകളാല്‍
ബന്ധി, ച്ചയേ, കോപനേ,
പന്തോടേറ്റിടതൂര്‍ന്ന പോര്‍മുലകളാല്‍
മര്‍ദ്ദിച്ചുകൊള്‍കെന്നെ നീ;

സന്തോഷിച്ചീടുകേവ, മില്ലതിലെനി-
ക്കപ്രീതി;-ചണ്ഡാളന-
ച്ചെന്താരമ്പനു, ചെമ്പകാംഗി, യിരയായ്-
ത്തീരാതിരിക്കട്ടെ ഞാന്‍!
ചേലഞ്ചും ചെമ്പരത്തിക്കുളിര്‍മലരൊളിയാ-
ളുന്ന ചുണ്ടു, ല്‍പലശ്രീ-
കോലും കണ്ണാ, മധൂകച്ഛവി കലിതരസം
കാന്തിചിന്തും കപോലം;
ലോലത്വം ചേര്‍ന്നൊരോമല്‍ത്തിലസുമസരമാം
നാസ, നിന്നാസ്യദാസ്യ-
ത്താലേവം വെല്‍വു, കന്ദോജ്ജ്വലസുദതിമണേ,
വിശ്വമപ്പുഷ്പബാണന്‍!

മദാലസവിലോചനം, വദനമിന്ദുമത്യന്വിതം,
മനോരമഗതിക്രമം, വിജിതരംഭമൂരുദ്വയം;
മനോരതികലാവതീ, ഭ്രുകുടിചിത്രലേഖാ, ശുഭേ,
മഹദ്വീബുധയൌവനം ഭവതി പൂണ്മു, പൃത്ഥീഗതേ!
തവ കടുചടുലഭ്രൂ, താരകേശോജ്ജ്വലാസ്യേ,
തരുണഹൃദി വിമോഹം ചേര്‍ത്തിടും കാളസര്‍പ്പം;
തദുദിതഗരളത്തിന്നൌഷധം, ചുണ്ടിലേവം
തടവുമമൃതമൊന്നേ മന്നിതില്‍ ഭാഗ്യഭോഗ്യം!

ആ രാധാകുചചിന്തയാലുടന്‍ വിയ-
ര്‍ത്തേകക്ഷണം കണ്ണട-
ച്ചാരാല്‍ത്തെല്ലിട മേവുമാറിയലുമ-
ത്യുത്തുംഗകുംഭത്തൊടേ,
നേരിട്ടീടിനൊരാ മഹാ 'കുവലയാ-
പീഡ'ത്തെ, മര്‍ദ്ദിച്ചുകൊ-
ന്നോരക്കംസബലാന്തകന്‍, ഹരി, സദാ
നിങ്ങള്‍ക്കു ലല്‍കും ശുഭം!

പതിനൊന്നാം സര്‍ഗ്ഗം
സാനന്ദഗാവിന്ദം

ഏണാക്ഷീമണിയെച്ചിരം മധുരമയ-
പ്രേമാര്‍ദ്രസാമോക്തിയാല്‍
പ്രീണിപ്പിച്ചു, വിലാസി, കേളിശയനം
പ്രാപിക്കവേ കേശവന്‍;
കാണാനേറെ ഞെരുങ്ങുമാറിരുള്‍ചൊരി-
ഞ്ഞെത്തീടവേ സന്ധ്യ, തന്‍
പ്രാണസ്വാമിനി രാധയോടു സഖി ചെ-
ന്നേവം കഥിച്ചീടിനാള്‍:

    ഗീതം ഇരുപത്

         1

മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!
ചകിതനായിച്ചാരെയെത്തിച്ചാടുവാക്കുകള്‍ തൂകി-
ച്ചരണയുഗം, ശരണമെന്നായ് പ്രണമനവുമേകി;
വഞ്ജുളലതാകുഞ്ജകത്തില്‍ മഞ്ജുകേളീതല്‍പം
സഞ്ചയിച്ചു, നഞ്ചിടിപ്പു തഞ്ചുമാറനല്‍പം;
അനുഗതനായ് തവ രമണന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ കാലേ
അനുചിതമാണിനി വിളംബമിതറിയുക നീ, ബാലേ!
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         2

ഘനജഘനസ്തനകലശഭാരഭരേ, ബാലേ,
കനകകോമളമണിമയോജ്ജ്വലനൂപുരങ്ങളാലേ;
ഒലിയലകളിളകി, ബന്ധുരമന്ഥരഗതിയാലേ
കലിതകൌതുകം പ്രിയനികുഞ്ജകം പൂകുക നീ ചാലേ!
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         3

ശൃണു സഖീ, നീ, കുതുക മധുകരകലാപം
മനസി മോഹം, തരുണിമാര്‍ക്കേകിപ്പെയ്തിടുമാലാപം!
കുസുമസായകചരണസേവകുമുദിതകോകിലജാലം
കുതുകദായകമധുരകാകളി ചൊരിയുവൊരിക്കാലം;
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         4

അനിലചഞ്ചലമൃദുലപല്ലവലളിതപാണികളാലേ
അരുതു, താമസമരുതെന്നായ് സ്വയമരുളിടുന്നതുപോലേ;
വനലതാവലി വെമ്പിനില്‍പൂ വടിവൊടീ രണമേകി
വനജലോചനേ, വരിക, നേരം വളരെയയ്യോ, വൈകി!
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         5

വിമലജലധാരപോലീവിചലമണിഹാരം
വിലസിടുമിക്കുചകലശമിളകിടുന്നൂ പാരം;
ഹരിമൃദുകരപരിരംഭാമൃതപുളകസൂചനചാര്‍ത്തി-
പ്പരിലസിപ്പൂ കാമവീചീവീഥികളില്‍ത്തത്തി!
ശകുനമിതു പിശുനം വാമസ്തനചലനം, നൂനം.
ശരി, യതിനോടറിക ചോദിച്ചരുതിനിയഭിമാനം.
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         6

തവസഖികള്‍ സകലരുമിക്കാര്യമിന്നറിഞ്ഞു
തവ തനുവും രതിസമരസജ്ജമായ്ക്കഴിഞ്ഞു.
അതിരസിതരശനരവഡിണ്ഡിമസമേതം
മതി, കുപിതേ, ലജ്ജ, വേഗം പൂകുക സങ്കേതം!
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         7

സ്മരശരസമനഖരുചിരമാം
കരമൊരാളിതന്‍ തോളില്‍
അരിചില്‍ച്ചേര്‍ത്തു, നിന്‍ കനകകങ്കണ-
സ്വനമിളകവേ, ചേലില്‍;
ഗമനംചെയ്ക നീ സസുഖമങ്ങനെ-
തവസുഖഗതിശീലം
കമനി, നിന്‍ പ്രിയനറിവു നല്‍കട്ടെ
ശിഥിലശിഞ്ജിതജാലം!
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

         8

മുഗ്ദ്ധമോഹനമായി മിന്നിടും മുത്തുമാലകള്‍പോലും
മുക്തമായിത്തീര്‍ന്നിടുമാറത്ര കാന്തികോലും;
വസ്ത്രഭൂഷാദ്യുജ്ജ്വലശ്രീഭഞ്ജനസമാനം
സദ്രസമനര്‍ഗ്ഗളമായ് നിര്‍ഗ്ഗളിക്കുമിഗ്ഗാനം;
ഹരിപദയുഗനളിനസേവനനിരതതന്‍ ഗളംതന്നില്‍
പരിലസിക്കട്ടേ പരമനിര്‍വൃതിപകര്‍ന്നു നിത്യവും മന്നില്‍!
ശ്രീജയദേവന്‍ ഭജിപ്പതേതു ദേവപാദം
ഹാ, ജവ, മക്കേശവനോടങ്കുരിതമോദം;
മധുരമൊഴി, മടിയരുതേ, മമ സഖി, നീ, രാധേ,
മധുമഥനനോടനുഭജനമാചരിക്കൂ, മുഗ്ദ്ധേ!

കാണും വന്നെന്നെ, യോതും സ്മരകഥയവള്‍, പ്ര-
ത്യംഗമാശ്ലേഷമേകി-
പ്രീണിപ്പിക്കും, രമിക്കും, മനസിയിതുവിധം
ചിന്തയാലാര്‍ത്തനായി;
പ്രാണേശന്‍ നോക്കിനിന്നെപ്പുളകിതതനുവായ്
വേപമാളുന്നു, ഹര്‍ഷം
പൂണുന്നൂ മെയ് വിയര്‍ത്താ സ്ഥിരതിമീരനികു-
ഞ്ജത്തില്‍ മൂര്‍ച്ചിച്ചിടുന്നു!
കണ്ണിന്നഞ്ജനരേഖ, കാതില്‍ നവമാം
താപിഞ്ഛകം, ശ്യാമമാ-
മര്‍ണ്ണോജാളി ശിരസ്സി, ലാ മുലകളില്‍
കസ്തൂരികാകര്‍ദ്ദമം;
എന്നീമട്ടണിയിച്ചു, നീലവസന-
ശ്രീചേര്‍ന്നു, കുഞ്ജം നിറ-
ഞ്ഞൊന്നായ് സ്വൈരിണിമാര്‍ക്കു, മത്സഖി, തമ-
സ്സേകുന്നിതാലിംഗനം!

പോവുന്നോരഭിസാരലോലുപകളാം
കാഷ്മീരഗൌരാംഗിമാര്‍
താവും കാഞ്ചനകാന്തികന്ദളികളാ-
ലാബദ്ധരേഖാളിയായ്
മേവും തിഗ്മതമാലപത്രനിരപോ-
ലാനീലമാമിത്തമ-
സ്സേവം തല്‍പ്രിയരാഗഹേമനികഷ-
സ്ഥാനം വഹിപ്പൂ, സഖി!

ഹാരങ്ങള്‍, കാഞ്ചി, മണിനൂപുരകങ്കണങ്ങ-
ളാരമ്യദീപ്തരുചിചേര്‍ത്ത ലതാഗൃഹത്തില്‍
ആരാലണഞ്ഞ, ഹരിദര്‍ശനജാതലജ്ജാ-
ഭാരാവനമ്രമുഖി രാധയോ, ടോതി തോഴി:

    ഗീതം ഇരുപത്തൊന്ന്

         1

രതിരസരഭസജഹസിതേ, രാധേ,
രമിക്കുക ചെന്നു നീ ഹരിസവിധേ!
മലര്‍വല്ലിക്കുടിലില്‍ നീ കടന്നു ചെല്ലൂ,
മദനോത്സവങ്ങളില്‍പ്പങ്കുകൊള്ളൂ!

         2

കുചഹേമമയകുംഭതരളഹാരേ!
കുളിര്‍നവാശോകദളശയനസാമേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         3

മനസിജഖരശരരഭസഭാവേ1
മധുമത്തമധുകരകലിതരാവേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         4

സുമസമസുലളിതമൃദുലദേഹേ!
സുരഭിലസുമദളര ചിതഗഹേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         5

മദകരരസഭരഗാനലോലേ!
മലയനവാനിലശീതകാലേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         6

വിലസിതപീനസ്തനഘനജഘനേ!
വിതതലതാശതപത്രഘനേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         7

സിതരദസ്മിതരുചിജിതശിഖരേ!
ശതശതപരഭൃതസ്വരമുഖരേ,
രമിക്കുവാന്‍ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

         8

വിഹിതപത്മാവതിസുഖവിഭവന്‍,
വിബുധനാം ജയദേവന്‍, കവിതിലകന്‍,
അടിയറവെപ്പിതിദ്ദിവ്യഗീതം,
അരുളുക മുരഹര, മമ സുകൃതം!
മഹിയിലേതീശന്‍തന്‍ ചരണപത്മം
മഹിതമിഗ്ഗീതത്തിന്‍ ശയനസത്മം,
രമിക്കുവാനാ ദിവ്യഹരിസവിധേ
രതിരസഭരിതേ, നീ ചെല്ലു രാധേ!

നിന്നെത്തന്നെ വഹിച്ചു ഹൃത്തി, ലതിയായ്
ക്ഷീണിച്ചു, കന്ദര്‍പ്പനാ-
ലുന്നിദ്രവ്യഥയാര്‍ന്നു നിന്നധരപീ-
യൂഷം കൊതിക്കുന്നിവന്‍;
ചെന്നൊന്നല്‍പമിരിക്കുകാ മടിറ്റില്‍, നിന്‍
കണ്ണേറിലാകൃഷ്ടനായ്
നിന്നീടുന്നു നമിച്ചിതാ, സഖി, നിന-
ക്കെന്തിന്നിനിസ്സംഭ്രമം?
ഉടനവളതിമോദമാര്‍ന്നു, ചഞ്ചല്‍-
ക്കടമിഴിയാല്‍ക്കടല്‍വര്‍ണ്ണനെത്തലോടി,
സ്ഫുടതരമണിനൂപുരാരവശ്രീ
തടവി നടന്നു ലതാഗൃഹത്തിലെത്തി.

    ഗീതം ഇരുപത്തിരണ്ട്

         1

രാധാനനശുഭദര്‍ശനതരളവികാരവിഭംഗിതനായ്
രാകേശോദയദീപ്തതരംഗജലാശയകല്‍പകനായ്
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         2

അമലതരോജ്ജ്വലഹാരമുരസ്സതിലൊളിചേര്‍ത്തതിനാലേ
സമുദിതബുദ്ബുദനിബിഡിതയമുനാജലപൂരമ്പോലേ;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         3

അതിമൃദുഗൌരദുകൂലം ശ്യാമളതനുവിലണിഞ്ഞനിശം
വിതതപരാഗസമൂഹസമുജ്ജ്വലനീലാംബുജസദൃശം;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         4

തരളദൃഗഞ്ചലചലനമനോഹരമാകിന നിജവദനം
തരുണീമണിതന്‍ഹൃത്തിലനങ്കുശരതിചോദനനടനം;
രഞ്ജിപ്പിച്ചക്കഞ്ജോദരഭുവിസന്ദീപിതകാമം
ഖഞ്ജനമിഥുനമിണങ്ങും ശാരദശാന്തതടാകസമം;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         5

വദനാംബുജപരിസേവിതരവിസമകുണ്ഡലമണ്ഡിതനെ
മൃദുഹസിതോജ്ജ്വലിതാധരപല്ലവകൃതരതിചോദനനെ;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         6

ശിശിരകരാമലകരനികരാകുലജലധരപടലസമം
ശിരസിജഭാരം വിധൃതവാമോഹനവികസിതവിശദസുമം.
തിമിരോദരമതില്‍നിന്നുയരുന്നൊരു വിധുബിംബമ്പോലേ
തിരളൊളി കിളരും മലയജതിലകം ചേര്‍ന്നിഹ നിജഫാലേ;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         7

പുളകിതനായ്, രതിലീലാകലകളിലതിധീരതയേന്തി-
ക്കുളിര്‍മെയ് മലരണിമണിഭൂഷണഗണകിരണശ്രീ ചിന്തി;
സുചിരാര്‍ത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശനെ
സുന്ദരികണ്ടാളമിതോന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

         8

ശ്രീജയദേവകവീശ്വരഭണിതദ്വിഗുണീകൃതഭൂഷന്‍
രാജിക്കുന്നൂ രാധാകാമുകനങ്കിതപരിവേഷന്‍.
ധ്യാനിച്ചീടുക ഹൃത്തില്‍ സുചിരം ഹരിഭക്തന്മാരേ,
ഹാ, നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും സുകൃതം പ്രണമിക്കുക നേരേ!
ഏതൊരു ദേവപദാര്‍ച്ചനയിതു മമ ഭൂവി, യബ്ഭഗവാനെ
ശാതോദരി കണ്ടാളുന്മദമൊടു വിലസും കേശവനെ!

കാതോളം ഗമനംനടത്തിയതിനാല്‍-
ത്താന്തങ്ങളായ്ത്തീര്‍ന്നപോല്‍
കാതര്യം കലരുന്നൊരക്കമനിതന്‍
കാന്താര്‍ദ്രനേത്രങ്ങളില്‍,
ജാതാനന്ദമയാശ്രുബിന്ദുനിവഹം
പ്രാണേശനെക്കാണ്‍കവേ
വീതാലസ്യമുദിക്കുമാ ശ്രമജലം-
പോലുല്‍പതിച്ചു തദാ!

അല്‍പം പുഞ്ചിരി ചുണ്ടില്‍ വന്നതു മാ-
ച്ചീടാന്‍ നയത്തില്‍ത്തിരി-
ഞ്ഞപ്പോള്‍ത്തന്നെ മുഖം ചൊറിഞ്ഞു വെളിയില്‍-
പ്പോയീടിനാമാളിമാര്‍,
തല്‍പാന്തത്തിലണ, ഞ്ഞനംഗരതിസാ-
കൂതപ്രിയാസ്യേന്ദു ക-
ണ്ടപ്പോളുള്‍ത്രപയും ത്രപാഭരിതപോല്‍-
ക്കൈവിട്ടിതേണാക്ഷിയെ!

വാരാളും ജയലക്ഷ്മിതന്‍ ശ്ലഥിതമാം
മന്ദാരപുഷ്പങ്ങള്‍പോല്‍-
ച്ചോരത്തുള്ളികള്‍ തത്തി, യുഗസമരോ-
ല്ലാസം വെളിപ്പെട്ടപോല്‍,
പാരം കുങ്കുമമാര്‍ന്നു, ഹാ, കുവലയാ-
പീഡത്തിനെക്കേവലം
നേരമ്പോക്കിനു, കൊന്നൊരാ ഹരിഭുജ-
ദ്വന്ദ്വം ജയിപ്പൂ ചിരം!

പന്ത്രണ്ടാം സര്‍ഗ്ഗം
സാമോദദാമോദരം

ആളീവൃന്ദമൊഴിഞ്ഞവാ, റലര്‍ശര-
വ്യാധൂതയായ്, മന്ദിത-
വ്രീതാകോമളയായ്, രതിപ്രിയമയ-
സ്മേരാധരാര്‍ദ്രാസ്യയായ്,
നീളെപ്പല്ലവപുഷ്പതല്‍പമഴകില്‍-
പ്പേര്‍ത്തും സമീക്ഷിച്ചെഴും
നാളികാക്ഷിയെ നോക്കിനോക്കിയലസം
മല്ലാരി ചൊല്ലീടിനാന്‍:

    ഗീതം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

         1

തളിര്‍നിരകള്‍ചിന്നിയ കമനീയശയനീയ-
തലമതില്‍ കാല്വെയ്ക്കുക-കാമിനി, നീ!
തവ പദപല്ലവവൈരിയായ് മിന്നുമി-
ത്തളിര്‍മെത്തയിതിയലട്ടേ പാപഭാരം.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         2

വഴിയേറെ നടന്നയ്യോ, വന്നവളല്ലേ! നിന്‍
കഴല്‍ ഞാന്‍ കരകമലത്താല്‍ തടവാമല്ലോ.
എന്നെപ്പോലനുഗമനശൂരമാം നൂപുരം
മിന്നുമതീ മെത്തതന്‍മീതെ വെയ്ക്കൂ.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         3

അയി, നിന്‍ കുളുര്‍വദനേന്ദുവില്‍നിന്നും കനിഞ്ഞിട-
ട്ടനുകൂലവചനങ്ങളമൃതുപോലെ.
കളയുവന്‍ വിരഹമ്പോല്‍ ദൂരത്തു നിന്‍ കുച-
കലശങ്ങള്‍ മൂടുമീയംശുകം ഞാന്‍.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         4

അളവറുമാമാശ്ലേഷമാനന്ദം തന്നപോല്‍-
പ്പുളകങ്ങള്‍പൊടിച്ചൊരിപ്പോര്‍മുലകള്‍;
മടിവിട്ടെന്‍ മാറോടു ചേര്‍ക്കൂ നീയോമനേ.
മദനാതപമേവം പരിഹരിക്കൂ!
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         5

തവ രൂപംധ്യാനിച്ചു വിരഹാനലസന്ദഗ്ദ്ധ-
തനുവാ, യവിലാസനായ്, മൃതസമനായ്;
അമരുമിദ്ദാസനെ, ജ്ജീവിപ്പിച്ചാലും, ത-
ന്നധരസുധാമധുരരസം ഭാമിനി, നീ!
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         6

മദഭരിതമധുമധുരമണിതരുതമൊപ്പിച്ചു
മതിമുഖി, നീ മണിമേഖല മുഖരമാക്കൂ!
പികനാദപീഡിതമെന്‍ ശ്രൂതിയാളുമവസാദ-
മകലുവാനിടയാക്കിടുകാവിധം നീ,
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         7

വിഫലമാം കോപത്താല്‍ വികലീകൃതനാമെന്നെ
വിരവില്‍ നോക്കീടുവാന്‍ ലജ്ജ നീങ്ങി,
കലിതരസം വിടരട്ടേ തവ ലോചനമുകുളങ്ങള്‍
കളയുകയേ, രതികദനം കളമൊഴി നീ!
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

         8

നിരുപമമായനുപദം മധുരിപുത്രന്നാമോദം
നിഗദിതമായുള്ളൊരീ നിരഘഗീതം;
ജയദേവഭണിതമിദം രസികരിലനവരതം
സ്വയമുളവാക്കീടട്ടേ രതിവിനോദം.
ഏതു മഹാദേവന്‍തന്‍ മാനസോല്ലാസമീ-
ഗ്ഗീതത്തില്‍ത്തിങ്ങിത്തുളുമ്പി നില്‍പ്പൂ.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണനെത്തെളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, മെന്‍ രാധികേ, നീ!

രോമാഞ്ചമ്പുണരുന്നവേളയി, ലപാം-
ഗാമീലനം തീവ്രമാം
കാമോദ്ദീപകവീക്ഷണത്തി, ലധരം
ചുംബിക്കെ നര്‍മ്മോക്തിയും;
ആ മാരാഹവവേളയില്‍ പ്രതിപദം
പ്രത്യൂഹമായ്-ഭാവുക-
ശ്രീമത്താമവര്‍തന്‍ നിസ്സര്‍ഗ്ഗലളിത-
ക്രീഡയ്ക്കു കൂടീ രസം!

ഓമല്‍ക്കൈയിണ ബന്ധനം, കുചയുഗം
സമ്മര്‍ദ്ദനം, പാണിജ-
സ്തോമം ദാരുണദാരണം, രദനമ-
ത്താമ്രാധരത്തില്‍ ക്ഷതം.
വ്യാമര്‍ദ്ദം ജഘനം; കുചഗഹണമാ
ഹസ്തം, സുധാര്‍ദ്രാധരം
വ്യാമോഹം, പ്രിയനേകി;-കാമഗതി, ഹാ,
വാമം-സുഖിച്ചൂ ഹരി!

കാമന്തന്‍ കൊടി പാറിടും രതിരണ-
ത്തിങ്കല്‍, സ്വയം കാന്തനെ-
സ്സാമര്‍ത്ഥ്യത്തൊടു കീഴിലാക്കി, വിജയം
നേടാന്‍ പണിപ്പെട്ടഹോ,
ഓമല്‍ശ്രോണിയനങ്ങിടാ, തയവില-
ക്കൈയൂര്‍ന്നു മാര്‍ത്തട്ടുല-
ഞ്ഞാ മൈക്കണ്‍കളടഞ്ഞുപോയി!-കമനിമാര്‍-
ക്കൊക്കുന്നതോ വിക്രമം?

മാറില്‍ച്ചേര്‍ന്ന നഖക്ഷതം, കലുഷമാം
നേത്രാന്തരം, ചെന്നിറം
വേറിട്ടോരധരം, വികര്‍ഷിതസുമ-
വ്യാകീര്‍ണ്ണവേണീഭരം;

വേറാം മട്ടയവാര്‍ന്ന കാഞ്ചിയിവയാല്‍-
ക്കാമാസ്ത്രമേറെത്തറ-
ഞ്ഞേറിക്കണ്ണിലുഷസ്സി, ലദ്ഭുതമഹോ,
കാമാര്‍ത്തനായച്യുതന്‍!

അല്‍പാമീലിതലോചനാകലിതയായ്,
ശീല്‍ക്കാര്യശല്യത്തിനാ-
ലസ്പഷ്ടോദിതകാകുവായ്, രദമയൂ-
ഖാര്‍ദ്രാധരസ്മേരയായ്;
ഉല്‍പന്നോന്മദവേപതാന്തതനുവായ്
മേവിടുമേണാക്ഷിത-
ന്നുല്‍ഫുല്ലത്രസിതസ്തനോപരി ശയി-
ച്ചാസ്യം സ്വദിപ്പൂ വരന്‍.

അലങ്കാരേച്ഛയാല്‍, പിന്നീ-
ടേവം, സ്വാധീനഭര്‍ത്തൃക
മതിശ്രാന്തന്‍ കാന്തനോടു
മുഗ്ദ്ധ ചൊന്നിതു രാധിക:

    ഗീതം ഇരുപത്തിനാല്

         1

ചന്ദനശിശിരമാം സുന്ദരകരങ്ങളാല്‍
നന്ദനന്ദന, നീയെന്‍ മാറിടത്തില്‍,
അംഗജമണിമയമംഗളകലശംപോല്‍
ഭംഗിതുളുമ്പിടുമിക്കുളിര്‍മുലകള്‍,
ചിത്രമായ്, സുരഭിലകസ്തൂരീകര്‍ദ്ദമത്താല്‍
പത്രകമാരചിച്ചൊന്നണിഞ്ഞൊരുക്കൂ!
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         2

അംഗജശരശതദാരിതരതിരണ-
രംഗത്തില്‍, ത്തവാധരചുംബനങ്ങള്‍,
കുഞ്ജളമയമാക്കിത്തീര്‍ത്തൊരീയളികുല-
ഭഞ്ജനമഞ്ജുളങ്ങളെന്മിഴികളില്‍ വീണ്ടു-
മുജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകൊന്നെന്‍ ജീവനാഥ!
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         3

മല്ലികാമലര്‍ശരപാശനീകാശതയാ-
ലുല്ലസദ്ദ്യുതിസാരപ്രസരം വീശി;
ലോചനശാബലീലാബന്ധകമായ് ലസിക്കും
ലോലമാകുമീശ്രുതിമണ്ഡലത്തില്‍,
പ്രാണനായക, ഭവാനൊന്നെടുത്തണിയിക്കൂ
ചേണഞ്ചും മണിമയകുണ്ഡലങ്ങള്‍.
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         4

താമസരേഖയൊരു ലേശവും താവിടാത്ത
താമരത്താരെതിരാമെന്‍ മുഖത്തില്‍,
നര്‍മ്മകരമാം മട്ടില്‍ ഭൃംഗജാലോജ്ജ്വലമി-
ക്കമ്രാളകങ്ങള്‍ മാടിയൊതുക്കിവെയ്ക്കൂ!
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         5

മാനദ, നവനീലനീരദരുചിരമായ്
മാന്മഥജയദ്ധ്വജചാമരമായ്;
മായൂരമനോഹരപിഞ്ഛികാവിസ്തൃതമായ്
മാരമാസ്മരലീലാവിശ്ലഥമായ്;
ലാലസിക്കുമെന്‍ കുളുര്‍കൂന്തല്‍ നീ ചീകിക്കെട്ടി-
ച്ചേലെഴും പൂക്കള്‍ ചൂടിച്ചലങ്കരിക്കൂ!
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         6

അംഗജഗജവരസുന്ദരകന്ദരമായ്
സംഗതമാമെന്‍ ഘനജഘനരംഗം;
കോമളമണിമയഭൂഷണമേഖലകള്‍,
പൂമൃദുവസനങ്ങളെന്നിവയാല്‍,
ഹാ, രതിരസിക, മജ്ജീവനായക, ശുഭ-
സാരദായക, നീയൊന്നലങ്കരിക്കൂ!
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         7

സജ്ജനമണ്ഡനമായ്, സ്സര്‍വ്വേശപാദസ്മൃതി-
സജ്ജമായ്, ക്കലിജ്ജ്വരഖണ്ഡനമായ്;
ആരചിച്ചിയലുമിശ്രീജയദേവഗീതം
സാരജ്ഞര്‍ നുകര്‍ന്നിടട്ടാത്തമോദം!
ഏതു ദേവേശപാദപങ്കജപൂജയായി-
പ്പൂതഗീതകസാരം, പരിലസിപ്പൂ?
സുന്ദരി, രതിരസതുന്ദുലനാകും യദു-
നന്ദനന്‍ നന്ദദനോടോതിയേവം!

         8

പത്തിക്കീറ്റെഴുതീടുകെന്‍ മുലകളില്‍,
ചിത്രം കവിള്‍ത്തട്ടിലും,
പുത്തന്‍ കാഞ്ചനകാഞ്ചിയെന്നരയിലും,
പൂമാലകേശത്തിലും,
മുത്താളും കടകങ്ങള്‍ കൈകളിലു, മാ
മഞ്ജീരകം കാലിലും,
മുത്താര്‍ന്നൊന്നണിയിക്കു!-സര്‍വ്വവുമുടന്‍
സാധിച്ചു പീതാംബരന്‍!

പാലാഴിക്കരയില്‍, സ്വയംവരരസം
പൂണ്ടന്നു നീ നില്‍ക്കവേ
ബാലേ, നിന്നെ ലഭിച്ചിടാഞ്ഞു ഗിരിജാ-
നാഥന്‍ കുടിച്ചു വിഷം
ചേലില്‍പ്പൂര്‍വ്വകഥാപ്രസംഗമിതിനാ-
ലന്യാപ്തഹൃത്തായ്, ക്കര-
ത്താലേ രാധികതന്‍ കുചങ്ങള്‍ തഴുകും
ദേവന്‍ തുണച്ചീടണം!

പാദത്തില്‍പ്പരിചര്യചെയ്തു വിലസും
പൂമങ്കതന്‍ സൌഭഗം
മോദത്തോടു നുകര്‍ന്നിടാന്‍ ശതശതം
നേത്രങ്ങളാര്‍ജ്ജിച്ചപോല്‍,
ഭേദംവിട്ടണിശയ്യയാമഹിവരന്‍
തന്‍ ശീര്‍ഷരത്നങ്ങളാ-
ലാദത്തപ്രതിബിംബകോടിയുതനാം
ദേവന്‍ തരട്ടേ ശുഭം!
യാതാണുത്തമകൌശലം കലകളില്‍,
ശ്രീവൈഷ്ണവം ചിന്തനം
യാതോ, ന്നേതു രതിപ്രധാനരസത-
ത്ത്വാംശം സകാവ്യങ്ങളില്‍
യാതൊന്നാത്മവിലാസ, മായവ സമ-
സ്താംശങ്ങളും ദിവ്യമി
ശ്രീതാവും ജയദേവഗീതയില്‍ മുദാ-
കാണാവു വിദ്വജ്ജനം!

നാനാതത്ത്വപ്രകാണ്ഡപ്രകൃതനിപുണരാം
ബ്രഹ്മരുദ്രാദികള്‍ക്കും
നൂനം, തിട്ടപ്പെടുത്താനൊരു കഴിവിയലാ-
തിപ്പൊഴും നില്‍പതേതോ;
ആ നിത്യബ്രഹ്മ, മെല്ലാറ്റിനുമൊരു ചരടാ-
മാദിമൂലം, തെളിഞ്ഞി-
ഗ്ഗാനത്തില്‍ക്കണ്ടിതാവൂ വിബുധ, രതു രസ-
ജ്ഞര്‍ക്കു നല്‍കാവു മോദം!

തേനേ, നിന്‍ ചിന്ത തെറ്റാണറിക, പടുശിലാ-
ഖണ്ഡമെന്‍ ശര്‍ക്കരേ നീ,
ഹാ, നിന്നെത്തിന്നുവാനായ് മുതിരുവതിനിയാ-
രാണയേ, മുന്തിരിങ്ങേ?
നൂനം നിര്‍ജ്ജീവമായ് നീയറിയുകമൃതമേ,
നീരമെന്‍ക്ഷീരമേ നീ,
മാനമ്പോയീ മരിക്കൂ മധുമയഫലമേ,
മോചമേ, സത്വരം നീ!

പ്രാണപ്രേയസികള്‍ക്കെഴും ചൊടികളേ,
പോരും, മദം, ചെന്നിനി-
ത്താണാലും കുഹരത്തി, ലാരുമിനിമേല്‍
മാനിച്ചിടാ നിങ്ങളെ!
ചേണാളും ജയദേവഭാരതി ലസി-
ച്ചീടുന്നിതാകല്‍പമ-
ക്ഷീണം, ഭക്തജനത്തിനേകി വിജയം,
ചിത്തപ്രസാദം, ശുഭം!

1945 ജനുവരി

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%97%E0%B5%80%E0%B4%A4" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്