ബാഷ്പാഞ്ജലി - സൗന്ദര്യലഹരി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സൌന്ദര്യലഹരി
å പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തിന്‍ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാണ്‍മൂ
പശ്ചിമാംബരത്തിലെപ്പനിനീര്‍പ്പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍.
ഇത്തരം സൌന്ദര്യം ഞാന്‍ നുകരാന്‍ തുടങ്ങിയി-
ട്ടെത്ര കാലമാ,യെന്നാലിനിയും തീര്‍ന്നില്ലല്ലോ!
ഓരോരോ ദിവസവുമത്യനര്‍ഗ്ഘമായീടും
ചാരുതയൊന്നീ ലോകഗാളത്തെപ്പുതുക്കുന്നു.
അല്ലെങ്കില്‍, പ്രാപഞ്ചികജീവിതത്തിനെ, നമ്മ-
ളെല്ലാരുമിതിന്‍മുന്‍പേ വെറുത്തുകഴിഞ്ഞേനെ!
പൂര്‍വ്വദിങ്ങ്മുഖത്തിങ്കല്‍ സിന്ദൂരപൂരംപൂശി-
പ്പൂവിനെച്ചിരിപ്പിച്ചുവന്നെത്തും പുലരിയും;
മുല്ലമൊട്ടുകള്‍വാരി വാനിങ്കല്‍ വിതറിക്കൊ-
ണ്ടുല്ലാസഭരിതയായണയുംസന്ധ്യാ ശ്രീയും;
വാനിലുല്ലസിച്ചിടും വാര്മതിയൊഴുക്കുന്ന
പൂനിലാവിങ്കല്‍ കുളിച്ചെത്തിടും രജനിയും;-
എന്തിനിപ്രകൃതിയില്‍ സൌന്ദര്യമയമായു-
ള്ളെന്തും,ഹാ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിച്ചീടുന്നു!
കുളിര്‍ത്തമണിത്തെന്നല്‍ സൌരഭോന്മദം പൂണ്ടു
തളിര്‍ത്ത തരുക്കളെത്തഴുകിത്തളരവെ;
അന്തരംഗാന്തരത്തിലംബരാന്തത്തെയേന്തി-
ത്തന്തിരകളാല്‍ താളംപിടിച്ചു പാടിപ്പാടി
പാറക്കെട്ടുകള്‍തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി-
യാരണ്യപ്പൂഞ്ചോലകളാമന്ദമൊഴുകവെ;
മരന്ദം തുളുമ്പുന്ന മലരില്‍ ചുറ്റും കൂടി
മുരളും തേനീച്ചകള്‍ പറന്നു കളിക്കവെ;
വല്ലികാനടികള്‍ നല്‍പല്ലവാകുലമായ
ചില്ലകൈയുകളാട്ടി നര്‍ത്തനം ചെയ്തീടവെ;
അറിയാതവരോടുകൂടി നമ്മളു,മേതോ
പരമാനന്ദപ്രവാഹത്തിങ്കല്‍ മുഴുകുന്നു.
ഈ വിധം മനോഹരവസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ-
"ജ്ജീവിക്കു, ജീവിക്കു," കെന്നുല്‍ബോധിപ്പിപ്പൂ നിത്യം.
"നുകരു,നുകരു,മത്സൌന്ദര്യം!"-നമ്മോടിളം-
മുകുളം വികസിച്ചു നെടുവീര്‍പ്പിട്ടോതുന്നു.
"മുറുകെ മുകര്‍ന്നീടുകോമനേ, പിന്നെപ്പിന്നെ
മറവിക്കകത്തേയ്ക്കു വീണടിയേണ്ടൊരെന്നെ!"
പാടലദലാധരം പേര്‍ത്തുമുച്ചലിക്കെ,ച്ചെ-
റ്റാടലാര്‍ന്നളിയോടു പനിനീര്‍പ്പൂവര്‍ത്ഥിപ്പൂ.
å ജീവിതലഘുകാവ്യത്തിന്‍ പകര്‍പ്പവകാശം
കേവലം മരണത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലാട്ടെ;
നിത്യസുന്ദരമാകും, സ്നേഹഗീതിയാലതു
നിസ്തുലമാക്കിത്തീര്‍ക്കാനാവുകി, ലതേ കാമ്യം!
സായാഹ്നരാഗംപോലെ സര്‍വ്വവും തേയാം, മായാം
പോയാലോ പോയി;-പിന്നെയൊന്നു, മില്ലെല്ലാം ശൂന്യം!
ഇന്നുനാമുള്ളോ,രില്ലാത്തവരായ്ത്തീര്‍ന്നിടേണം
പിന്നാലെവരുന്നോര്‍ക്കൊരന്ധാന്വേഷണത്തിനായ്.
ഇന്നലെ,ത്തേങ്ങിത്തേങ്ങിയെന്തിനോകരഞ്ഞു ഞാ-
നിന്നിനിച്ചിരിക്കട്ടെ;- നാളെഞാനൊഴിഞ്ഞേയ്ക്കാം!
പുതുമേ, വീണ്ടും വീണ്ടും പുല്‍കുക ലോകത്തെ നീ
'മതി!'- യെന്നവളെക്കൊണ്ടോതിക്കാതൊരിക്കലും!ååå27-8-1108