ശ്രീതിലകം - സായൂജ്യദീപ്തി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സായൂജ്യദീപ്തി

നിന്നെയും കാത്തുകാത്തിപ്പുഴവക്കില്‍ ഞാന്‍
നിര്‍ന്നിമേഷനായ് നില്‍ക്കെ;
തന്നെത്താന്‍ പാടുമൊരായിരം വീണക-
ളൊന്നിച്ചുകൂടിയപോലെ;
ഓമല്‍പ്പുളകങ്ങള്‍ പൂവിട്ടൊരാരാമ-
സീമയിലെത്തിയപോലെ;
ഏതോപരമാനുഭൂതിതന്‍ മാറി,ലെന്‍
ചേതനചേര്‍ന്നുലയിപ്പൂ

നീളെത്തെളിഞ്ഞു നിരന്ന തേജോമയ-
ഗാളായുതങ്ങളില്‍നിന്നും
നിന്നംഗുലിസ്പര്‍ശമാത്രയില്‍; സംഗീത-
ബിന്ദുക്കള്‍തെറ്റിത്തെറിക്കെ;
മംഗളഗാനപ്രളയമൊന്നില്‍, താണു-
മുങ്ങുകയാണിപ്രപഞ്ചം.
ആയതിന്‍ കല്ലോലമാലകളോടൊപ്പ-
മാടിയാടി, സ്വയമെങ്ങോ
നിശ്ചയമില്ലാതൊഴുകുകയാണൊരു
പച്ചിലത്തോണിയായ് ഞാനും!

മുന്നിലുള്ളെത്രയോ ചക്രവാളങ്ങള്‍ ഞാന്‍
പിന്നിട്ടു പിന്നിട്ടു പോയി!
എന്നിട്ടു,മാദിയില്ലന്തമില്ലദ്ഭുത-
മെങ്ങു ഞാനെങ്ങു ഞാനെത്തി?
ചഞ്ചലബ്രഹ്മാണ്ഡബുദ്ബുദകോടികള്‍
സഞ്ചരിക്കുന്നൊരച്ചാലില്‍,
ആയിരംപൊട്ടിത്തകര,ലയ്യായിര-
മാവിര്‍ഭവിച്ചും ഞൊടിയില്‍
മഹേന്ദ്രജാലങ്ങള്‍ കാണിക്കുമെത്രയോ
മായോത്സവങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടു!
വാപിളര്‍ത്തുന്നോരതിന്റെ ഗര്‍ത്തങ്ങളില്‍
വാടിവീഴുന്നു ദിനങ്ങള്‍!
എന്നല്ല ജന്മാന്തരങ്ങള്‍ ചിറകടി-
ച്ചൊന്നിച്ചതില്‍ ചെന്നൊളിപ്പു.
ഒപ്പ,മിരുട്ടും വെളിച്ചവും, തങ്ങളില്‍
കെട്ടിപ്പിടിച്ചും, പിരിഞ്ഞും;
അന്തമ,റ്റോളമടിച്ചു കിടക്കുമ-
തെന്തൊരപാരതയാവോ!
നിന്നിടുകയാണിവയ്ക്കൊക്കെയപ്പുറം
വിണ്ണിന്‍വെളിച്ചമേ, നീയും!
അദ്ഭുത, മെങ്ങനെ പിന്നെ, നീ, യിക്കാട്ടു-
പുഷ്പത്തിലുംകൂടിയെത്തി?
എമ്മട്ടു നിന്മഹല്‍ചൈതന്യസിന്ധു വ-
ന്നിമ്മഞ്ഞുതുള്ളിയില്‍ തങ്ങി?
അന്തമില്ലാത്ത നിന്‍ വിസ്തൃതി,യെമ്മട്ടീ
മണ്‍തരിക്കുള്ളിലൊതുങ്ങി?
ഇച്ചെറുനീര്‍പ്പോള, യെങ്ങനെ, വറ്റാത്തൊ-
രുജ്ജ്വലവാരാശിയായി?
നിസ്സാരമായൊരിപ്പുഞ്ചിരിയെങ്ങനെ
നിത്യപ്രകാശമായ് മാറി?
സത്യമേ, കാണുമിതൊക്കെ, നിന്‍ ശക്തിതന്‍
പ്രത്യക്ഷചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം!-
അത്രയ്ക്കജയ്യമാമേതോമഹിമത-
ന്നസ്പഷ്ടചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം!-
എന്നാ, ലിവയ്ക്കേകകാരണമായ് നില്‍പ-
തെങ്ങു നീ, ദിവ്യമഹസ്സേ?

എങ്ങാ-നിടയ്ക്കിടയ്ക്കവ്യക്തമായ്, നിന്റെ
സംഗീതവീചികാലേശം
എത്തിയാലെന്നടുത്തപ്പൊഴെല്ലാം ഗാഢ-
സുപ്തിവന്നെന്നെച്ചതിക്കും.
ഞാനുണരുമ്പോഴേ,ക്കാ മനോമോഹന-
ഗാനം മുഴുവന്‍ നിലയ്ക്കും.
വാര്‍മഴവില്ലിന്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍മാത്ര, മാ-
വാനില്‍, ചിലപ്പോള്‍ വരയ്ക്കും.
പിന്നത്തെമാത്രയിലേതോ കരപുട-
മൊന്നിച്ചതൊക്കെത്തുടയ്ക്കും.
ശാരീരമൊപ്പിച്ചു പാടാനതെന്നു, മ-
ശ്ശാരികാസഞ്ചയം നോക്കും.
അക്കാഴ്ചയോരോന്നു കണ്ടിടുന്തോറു, മെ-
ന്നുള്‍ക്കാമ്പിലാകാംക്ഷയേറും!-
എന്തിനൊളിച്ചുകളിക്കുന്നു ഹാ, നിത്യ-
സൌന്ദര്യമേ നീയിനിയും?
നിന്നിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതെയായിട-
ട്ടെന്നിലെ ഞാനാത്തവേഗം!
വാടാവെളിച്ചമേ, തെല്ലിട നീ, നിന്റെ
മൂടുപടമൊന്നു മാറ്റൂ!

                               -ഏപ്രില്‍ 1937