ബാഷ്പാഞ്ജലി - നിഗൂഢദര്‍ശനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നിഗൂഢദര്‍ശനം
ആകമ്രശീതളചന്ദ്രികാധാര,യ-
ന്നാകാശദേശം കവിഞ്ഞൊഴുകി,
ഉത്തമയാകുമൊരംഗനാരത്നത്തി-
ലുള്‍ത്തങ്കം നിമ്മര്‍ലപ്രേമം പോലെ!
å പിന്നെയും പിന്നെയും വിണ്ണിലെല്ലാടവും
മിന്നിത്തിളങ്ങി വെണ്‍താരകകള്‍;
അനുരാഗവിവശരാം കിന്നര-
കന്യകമാര്‍തന്‍കിനാക്കള്‍പോലെ!
å സദ്രസമെന്‍ മലര്മെത്തപ്പുറത്തു ഞാന്‍
നിദ്രയെക്കാത്തു കാത്താവസിക്കെ,
ജാലകദ്വാരത്തിലൂടെയിടക്കിടെ-
ബ്ബാലേന്ദുരശ്മികളെത്തിനോക്കി.
åå *åå *åå *
å ആരാമലക്ഷ്മിതന്‍ നിശ്വാസസൌരഭ-
മാ രാവിലെന്മണിമച്ചിലെത്തി;
ആയിരം നിശ്ശബ്ദസന്ദേശമാലയൊ-
ത്താഗമിച്ചീടും പ്രതീക്ഷപോലെ!
പാതിരാപ്പക്ഷിയൊ,ന്നന്നേരം മുറ്റത്തെ
മാതളക്കൊമ്പിലുണര്‍ന്നു പാടി.
ഭാവം പകര്‍ന്നു നിരാശയാലക്ഷണം
നാവനക്കാതെ ഞാനോതിപ്പോയി:-
"നിത്യവും നിനക്കു വഴിപ്പെടുന്നില്ലേ, ഞാന്‍
നിദ്രേ, നിനക്കെന്തീ നിര്‍ദ്ദയത്വം?"
åå *åå *åå *
മാണിക്യമഞ്ചത്തില്‍ വീണുകിടക്കുമെന്‍-
പ്രാണാങ്കുരത്തിന്റെ പൂങ്കവിളില്‍,
പേര്‍ത്തുമിരട്ടിച്ച ശോണമധുരിമ
പാര്‍ത്തു ഞാനാ മച്ചിനുള്ളിലെത്തി.
രാഗവിവശയായ് വാഴുമവളുടന്‍
സ്വാഗതപ്പുഞ്ചിരി തൂകിത്തൂകി
മന്ദമെഴുന്നേല്‍ക്കും നൂപുരാമന്ത്രണം
മന്മാനസത്തില്‍ തുടിപ്പിയറ്റി.
മന്ദാക്ഷഭാരാവനമ്രമത്തൂമുഖം
ചന്ദ്രിക തട്ടിത്തിളങ്ങി മിന്നി.
åå *åå *åå *
മാന്തളിര്‍ച്ചെമ്പട്ടു സാരിയുലയവെ
കാന്താളകങ്ങളിടയ്ക്കിളകെ;
അല്ലണിക്കൂന്തലഴിഞ്ഞു,പുറത്തിളം-
മുല്ലമലരുകളൂര്‍ന്നുവീഴ്കെ;
ചിന്നിപ്പൊടിഞ്ഞ വിയര്‍പ്പിനാല്‍ നെറ്റിയില്‍
സിന്ദൂരപ്പൊട്ടല്‍പം മാഞ്ഞുപോകെ;
എന്തോപരിഭവമോതുവാന്‍ വന്നത-
ച്ചെന്തളിര്‍ച്ചുണ്ടില്‍ തകര്‍ന്നുകൊള്‍കെ;
മാമകസ്വപ്നമാ നിന്ന നില്‍പെന്നുടെ
മാനസം മന്ദം കവര്‍ന്നു പാടേ !
åå *åå *åå *
സുന്ദരമായൊരച്ചിത്രം ക്ഷണത്തിലെന്‍-
മന്ദസുഷുപ്തിയില്‍ മഗ്നമായി,
.....................................................
എന്നാലുമെന്നെന്നുമോമലിനായിക്കൊ-
ണ്ടെന്നാവിലിത്രയും ബാക്കിനില്‍പൂ:-
"എന്റെ മുറിക്കുള്ളില്‍ കിടന്നു ഞാന്‍ നിത്യവും
നിന്മണിപ്പൂമച്ചിലുല്ലസിക്കും.
കാലനക്കേണ്ട, കവാടം തുറക്കേണ്ട,
കാതരേ, നിന്മുന്നിലെത്തിടാന്‍ മേ...."ååå 15-7-1108

താഴുക, താഴുക, തങ്കക്കതിരവ!
പാഴിലീ ലോകം തലോടിടേണ്ട.
നിസ്വാര്‍ത്ഥസ്നേഹമില്ലിങ്ങൊരിടത്തുമേ
നിസ്തുലതേജസ്സേ, നിഷ്ക്രമിക്കൂ!
മര്‍ത്ത്യനെ മര്‍ത്ത്യന്‍ ചവിട്ടിയരയ്ക്കുന്നു
സത്യപ്രകാശമേ, കണ്ണടയ്ക്കൂ!åå 20-8-1108