തളിത്തൊത്തുകള്‍ - എന്തോ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


     എന്തോ

ക്ഷണികമീലോകം കപട, മിങ്ങെങ്ങും
കണികാണാനില്ല പരമാര്‍ത്ഥം.
ഇവിടെയെന്തിനാണമലസന്ധ്യക-
ളിവിടെയെന്തിനിപ്പുലരികള്‍
മറിമായം തിങ്ങിനിറയുമീ മന്നില്‍
വെറുമിരുള്‍മാത്രം മതിയല്ലോ!

അളികള്‍ മൂളുന്നു, കിളികള്‍ പാടുന്നു,
ലതികകളാടിത്തളരുന്നു
കുളിരണിത്തെന്നലിളകവേ, നവ-
കുസുമസൌരഭം വഴിയുന്നു.
ഇവയൊന്നും കാണാന്‍ മിഴിയില്ലിങ്ങാര്‍ക്കു-
മിവയൊന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ ചെവിയില്ല.
കനകനാണ്യങ്ങള്‍, കനകനാണ്യങ്ങള്‍
കഴിവു ലോകമിബ്ഭജനത്തില്‍
ഇനിയെന്നുകഷ്ട, മിവിടെനിന്നുമീ
മരുമരീചികമറയുന്നോ!-
പരമപാവനപ്രണയത്തിന്‍ ദിവ്യ-
കിരണമെന്നിനി പുലരുന്നോ!
സമരഭൂരിതം നവമേകലോക-
സഹജത്വമെന്നു വിടരുന്നോ! ...

                        -24-9-1932