മയൂഖമാല - എന്നെ നീ ധന്യനാക്കണേ!
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എന്നെ നീ ധന്യനാക്കണേ.. (ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിത--ഡ്രൈഡന്‍)

വിജയം നിഴലിച്ചീടും
നിന്‍ നീലനയനത്തിനായ്
വിധുനേര്‍മുഖി, കൈക്കൊള്‍കി--
ന്നൊരു സമ്മാന,മോമനേ!

തല ചേവടിതന്‍മുന്നില്‍
തലതാഴ്ത്തുന്നിതൊട്ടുപേര്‍
എന്നാലവരില്‍നിന്നെന്നെ
വേര്‍തിരിച്ചറിയേണമേ!

ആയിരം കാന്തവസ്തുക്കള്‍
കാമണ്മതുണ്ടിവനെങ്കിലും
നിന്നെമാത്രം വിശേഷിച്ചു
വീക്ഷിച്ചീടുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍

വെല്‍വു നിന്‍ വദനാംഭോജം
സര്‍വ്വസൗന്ദര്യസഞ്ചിതം
തവ ചേഷ്ടകളോരോന്നു-
മാകര്‍ഷിക്കുന്നു മന്മനം.

നീ നിശ്ശബ്ദത ഭഞ്ജിച്ചു
നിലകൊള്ളുന്നവേളയില്‍
തൂമരന്ദം തുളിച്ചീടും
തവ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കുവാന്‍.

തങ്ങള്‍ പാടുന്ന സൂക്തങ്ങള്‍
സര്‍വ്വവും വിസ്മരിച്ചുടന്‍
ആകാശദേവിമാരെല്ലാ-
മാഗമിപ്പൂ തവാന്തികേ! (യുഗ്മകം)

എന്നാലവ,ര്‍ ശുഭേ, നിന്നെ-
ക്കണ്ടു, നിന്‍മൊഴി കേള്‍ക്കവേ;
പിരിയാന്‍ മടിപൂണ്ടാശി-
ച്ചിരിക്കാമൊത്തു വാഴുവാന്‍!

ഒരു സൗന്ദര്യവും നിന്നി-
ലിനിയില്ലൊത്തുചേരുവാന്‍
എന്നാലവ വെറും ശൂന്യം
സ്നേഹിച്ചീടായ്കിലെന്ന നീ.

നീയെന്ന നിരസിച്ചാകില്‍
നിലച്ചൂ നിന്റെ മാധുരി
തേന്മാവില്‍ പടരാതുള്ള
തൈമുല്ലയ്ക്കെന്തു കൗതുകം?

എന്റെ നേരെയടിച്ചീടും
ദുര്‍വിധിക്കാറ്റിനെ ക്ഷണം
തടുത്തുനിര്‍ത്തിയാലും നീ
സദയം സാരസേക്ഷണേ!

മരണം വരുമെന്നോടു
മല്ലടിച്ചു ജയിക്കുവാന്‍
അതിന്‍മുന്‍,പമലേ വൈകാ-
തെന്നെ നീ ധന്യനാക്കണേ!...

--ആഗസ്റ്റ് 1931