രാഗപരാഗം - യാത്രപറയുമ്പോള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

   യാത്രപറയുമ്പോള്‍

നിന്നോടുയാത്ര പറയുവാന്‍വേണ്ടി ഞാന്‍
നിന്നരികത്തു വന്നെത്തിടുമ്പോള്‍
വിശ്വാസശൂന്യമാം സുസ്മിതമൊന്നു നിന്‍
വിസ്തൃതനേത്രത്തില്‍ വിസ്ഫുരിപ്പൂ!

എപ്പൊഴും നിന്നുടെ സന്നിധിയിങ്കല്വെ-
ച്ചിപ്രകാരം ചെയ്തിടുന്ന മൂലം
യാത്രപറഞ്ഞു ഞാന്‍ പോകിലുമെത്തുമാ-
മാത്രയിലെന്നു, നിനക്കറിയാം!

സത്യമാ, ണാ നിന്റെ സംശയംതന്നെ, യെ-
ന്നുള്‍ത്താരിനുള്ളിലിന്നുണ്ടെനിക്കും;
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ വസന്തം വന്നെത്താറു-
ണ്ടന്തരമേശാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും.
രാകാശശാങ്കന്‍ പിരിഞ്ഞുപോം പിന്നെയു-
മാകാശസന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തും
മാമരക്കൊമ്പുകള്‍തോറു,മിതള്‍വിടര്‍-
ന്നോമനപ്പുഷ്പങ്ങളുല്ലസിക്കും.
വാടിക്കൊഴിഞ്ഞവ പിന്നെയും പിന്നെയും
വാടിയില്‍ഞെട്ടറ്റുവീഴും.
ആകയാല്‍, ഞാനും ഹാ, പോവതു, നിന്നടു-
ത്താഗമിക്കാന്‍ മാത്രമാണ്യവീണ്ടും!