സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം - എന്നിട്ടും വന്നില്ല
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

-ന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി!

എന്മലര്‍ക്കാവില്‍നിന്നൊന്നും പറയാതെ
പിന്നെയും പൂങ്കുയില്‍ പോയി.
ഉന്നിദ്രഹര്‍ഷം ലസിച്ച ലതകളില്‍-
പ്പിന്നെയും പൂങ്കുലവാടി.
ഭീമാതപം ചൊരിഞ്ഞെത്തിയ വേനലില്‍-
ത്താമരപ്പൊയ്കകള്‍ വറ്റി.
ചേതോഹരങ്ങളാം പച്ചിലക്കാടുകള്‍
പ്രേതോപമങ്ങളായ് മാറി.
ശപ്തമെന്‍ജീവിത, മൂഴിയി, ലീവിധം
തപ്തബാഷ്പാകുലമായി!

-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി!

വാര്‍മണിമേഘങ്ങള്‍ മേളിച്ച വാനിനെ-
ക്കാര്‍മുകില്‍മാലകള്‍ മൂടി.
രാവും പകലും തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുവാ-
നാവാതെ വര്‍ഷവുമെത്തി.
കത്തിയെരിഞ്ഞ ജഗത്തു, പേമാരിയില്‍-
ത്തത്തിക്കുളിര്‍ത്തു നീരാടി.
ചന്തത്തില്‍പ്പിന്നെയും മാമരക്കൊമ്പുകള്‍
ചെന്തളിര്‍ക്കൂമ്പുകള്‍ ചൂടി.
അപ്പൊഴും, വര്‍ഷത്തിനൊപ്പ, മെന്നക്ഷിക-
ളശ്രുക്കള്‍ ധാരയായ്ത്തൂകി!

-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി!

പ്രാണൊത്സവപ്രദമാസ്മരനൃത്തങ്ങ-
ളോണനിലാവു നിന്നാടി.
പൂക്കളപ്പൊട്ടുതൊട്ടങ്കണലക്ഷ്മികള്‍
മേല്‍ക്കുമേല്‍പ്പുഞ്ചിരി തൂകി.
അഷ്ടാശകളുമൊത്താര്‍പ്പുവിളികളാല്‍-
ത്തുഷ്ടിപൂണ്ടോണത്തെവാഴ്ത്തി,
എങ്ങും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നിന്നു
മംഗളസുസ്മിതം വീശി.!


-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി!

നര്‍ത്തനലോലയായ്പ്പൂനിലാവൊന്നിച്ചു
നല്‍ത്തിരുവാതിരയെത്തി.
എന്നെപ്പോല്‍ സൌഭാഗ്യമില്ലാത്തോരല്ലാത്ത
തന്വിക, ളൊന്നിച്ചു കൂടി.
നീരാടി, നീന്തിത്തുടി, ച്ചുഷസ്സില്‍, ത്തെളി-
ഞ്ഞോരോരോ ഗാനങ്ങള്‍ പാടി.
ഉജ്ജ്വലശുഭ്രാംശുകാലം കൃതാംഗരാ-
യുദ്രസമൂഞ്ഞാലിലാടി.
വട്ടമി, ട്ടല്ലല, റ്റല്ലി, ലൊന്നിച്ചു കൈ-
കൊട്ടിക്കളിച്ചവര്‍ കൂടി.
പാവനമംഗല്യദായകമാകുമ-
പ്പാതിരാപ്പൂവവര്‍ ചൂടി.
അപ്പൊഴു, മശ്രുഗംഗയ്ക്കകത്താഞ്ഞടി-
ഞ്ഞത്തലെന്‍ മാനസം തേടി!

-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി!

എത്രനാ,ളെത്രനാളീവിധം, കണ്ണുനീ-
രര്‍പ്പിയ്ക്കണമെനി, യ്ക്കാവോ!
എപ്പൊഴും കാണ്മതുണ്ടെന്‍ മനോനേത്ര, മാ-
സ്സുപ്രസന്നോജ്ജ്വല രൂപം.
ഇല്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല, നാഥനോടിന്നോളം
തെല്ലുമേ ഞാനപരാധം.
ഭക്ത്യാ കഴുകുന്നു നിത്യമെന്നശ്രുവി-
ലത്തൃപ്പദങ്ങള്‍ ഞാനേവം.
ഈ വിയോഗാഗ്നിയില്‍ച്ചാമ്പലാകില്ലെന്റെ
പാവനരാഗാര്‍ദ്രഭാവം!

-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍, തോഴി! ....
                               12-11-1119
37

മുഗ്ദ്ധപ്രണയമേ, കണ്ണീരിലെന്നെ നീ
മുക്കി, ച്ചിരിയ്ക്കുവാനോതിടുന്നോ?
                               23-3-1120

38

പോരാ, കാലമേ, തീരാവേദന
പോരാ, നീയെനിയ്ക്കേകിയതൊട്ടും
പോരാടുന്നതു തീരാതെങ്ങനെ
പോരാ ഞാനിനി നീ വിളിച്ചാലും!
                               26-4-1120

39

പേരും പെരുമയും വിത്തസമ്പ്രാപ്തിയും
ചേരുമെന്നോര്‍ത്തല്ല പാടാന്‍ തുടങ്ങി ഞാന്‍.
പാടിഞാന്‍-ഞാന്‍തന്നെ വിസ്മയിക്കും വിധം
തേടിയിങ്ങോട്ടു വരികയാണിന്നവ.
എന്തി, നിമ്മട്ടിലധ:പതിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍
നൊന്തുനൊന്തിങ്ങനെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിയ്ക്കുവാന്‍!
പേപിടിപ്പിയ്ക്കാതടങ്ങില്ല നിങ്ങള്‍, ഞാന്‍
പേടിച്ചു പേടിച്ചൊഴിയുന്നു നിങ്ങളെ!
പാരിജാതങ്ങളെന്നോര്‍ത്തുപോയ്, ഹാ, വെറും
പാഷാണവൃക്ഷങ്ങള്‍-നശിച്ചു ഞാന്‍!!
                               27-4-1120
40

വീതാശങ്ക, മഹോ, വിനാശകരമാ-
സ്സാമ്രാജ്യദുര്‍മ്മോഹമാം
വേതാളത്തിനു രക്തര്‍പ്പണമനു-
ഷ്ഠിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളേ,
സ്വാതന്ത്യ്രം ജലരേഖ-മര്‍ത്ത്യരെ വെറും
ചെന്നായ്ക്കളാക്കാം, കുറെ
പ്രേതങ്ങള്‍ക്കുഴറാം ജഗത്തി-ലിതിനോ
നിങ്ങള്‍ക്കു യുദ്ധഭ്രമം!! ...
                               19-9-1119