ബാഷ്പാഞ്ജലി - അടുത്ത പ്രഭാതം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അടുത്ത പ്രഭാതം

കാണുന്നതെന്താണെന്‍ ചുറ്റുമയേ്യാ
പ്രേമനിശ്ശൂന്യമാമന്തരീക്ഷം!
ഈ വിഷവായുവേറ്റെത്രനേരം
ജീവചൈതന്യമേ, നീയിരിക്കും?
പുഞ്ചിരികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ വക്ത്രം
വഞ്ചനകൊണ്ടു നിറഞ്ഞചിത്തം!
ഭിന്ന'വര്‍ണ്ണ'ങ്ങളിലിപ്രകാര-
മൊന്നിനും കൊള്ളാത്ത മര്‍ത്ത്യചിത്രം
എണ്ണമില്ലാതെന്നുമേറ്റുവാങ്ങാ-
നെന്തു സന്നദ്ധമീ വിശ്വഹസ്തം!
കഷ്ടം, പുരോഗതിയെന്നിതിനെ
മിത്ഥ്യാഭിമാനമേ, നീവിളിപ്പൂ!
എത്ര വിദൂരസ്ഥമാണു പാര്‍ത്താല്‍
സത്യം!- ഇന്നയേ്യാ, നീയെന്തറിഞ്ഞു?
åå*åå*åå*
മണ്ണിലും വിണ്ണിന്‍ വിശുദ്ധിചേര്‍ക്കും
കണ്ണീരൊഴുകും കവിള്‍ത്തടങ്ങള്‍-
പട്ടുരുമാലുകളൊന്നുപോലും
തൊട്ടുനോക്കാത്ത കവിള്‍ത്തടങ്ങള്‍-
പാടത്തെച്ചൂടില്‍ വിയര്‍ത്തൊലിച്ചു
വാടിത്തളര്‍ന്ന കവിള്‍ത്തടങ്ങള്‍-
വാരിവിതറുമവയിലെന്നും
ഞാനെന്റെ സങ്കല്‍പ ചുംബനങ്ങള്‍!
ഹാ,വിത്തവല്ലരി വേരുറയ്ക്കാന്‍
പാവങ്ങള്‍തൂകുമക്കണ്ണുനീരില്‍,
ഞാനെന്റെ ശോകവിവര്‍ണ്ണമാകും
മാനസസൂനം തെളിഞ്ഞു കാണ്മൂ.
ലോകസിംഹാസനമൊത്തു താങ്ങും
സാധുഗളങ്ങള്‍തന്‍ഗദ്ഗദത്തില്‍
ഞാനിത്രനാളും തിരഞ്ഞിരുന്ന
ഗാനശകലം തെളിഞ്ഞു കേള്‍പ്പൂ.
ആയതിനോടൊത്തു പാടാനാണെ-
ന്നന്തരാത്മാവിനുള്ളഭ്യസനം!
ക്ഷുത്തിന്‍ ദയനീയദീനനാദം
വിത്തത്തിnഘോരമാമട്ടഹാസം,
ഈ രണ്ടും നീങ്ങിയിട്ടാര്‍ദ്രമാകും
ചാരുസംഗീതമുയരുമെങ്കില്‍-
അന്നതുകേള്‍ക്കുവാനീവിധംഞാന്‍
മന്നില്‍ മരിക്കാതിരിക്കുമെങ്കില്‍-
അന്നു, ഞാന്‍,ലോകമേ,നിന്നെനോക്കി
"വന്ദ്യ നീ!"യെന്നു നമിച്ചു വാഴ്ത്താം.
സുന്ദരമാ രംഗമാത്തഹര്‍ഷം
മന്ദസ്മിതം ചെയ്തണഞ്ഞിതെങ്കില്‍!