തളിത്തൊത്തുകള്‍ - കാത്തിരിപ്പൂ ഞാന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കാത്തിരിപ്പു ഞാന്‍

നീവരുംവഴി പൂവിരിക്കുമെന്‍
ജീവിതത്തിന്‍ വിശുദ്ധികള്‍
രാഗലോലഞാന്‍ നേടിയ ദിവ്യ-
ഭാഗധേയമരീചികള്‍.
സ്വര്‍ണ്ണചാമരം വീശിയാദരാല്‍
വന്നെതിരേല്‍ക്കുമങ്ങയെ.
വായ്ക്കുമുല്‍ക്കണ്ഠയാല്‍പ്പെരുമ്പറ-
യാര്‍ക്കുമെന്‍ നെഞ്ഞിടിപ്പുകള്‍.
പ്രേമപൂര്‍വം കഴുകുമശ്രുവാ-
ലാ മലര്‍ച്ചേവടികള്‍ ഞാന്‍!
രാജനന്ദന നിന്‍ സമാഗമ-
പൂജകള്‍ക്കുള്ളതൊക്കെയും,
സജ്ജമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു-തേരുരു-
ളൊച്ചയും കാത്തിരിപ്പു ഞാന്‍!

                        -23-5-1936