രാഗപരാഗം - സ്വപ്നസ്മൃതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സ്വപ്നസംതൃപ്തി

ഭാവനാമലോജ്ഞമെന്നോമനസ്വപ്നത്തിലെന്‍
ജീവനായകാ, ഭവാനെത്തിയെന്‍ സവിധത്തില്‍.
ജന്മവാസനപൂത്തു സൌരഭം തുളുമ്പുന്ന
നിര്‍മ്മലനികുഞ്ജത്തിലുറങ്ങിക്കിടന്നു ഞാന്‍.
ഹേമന്തനിശീഥമെന്‍ ചുറ്റുലും നിലവിനാ-
ലാനന്ദം വിരചിച്ചു നിഴലും വെളിച്ചവും.
സാവധാനത്തിലെന്നെപ്പുണര്‍ന്നിതേതോ ദിവ്യ-
സായൂജ്യപരിമളം കിളര്‍ന്ന മന്ദാനിലന്‍.
കര്‍മ്മബന്ധത്തിന്‍ തളിര്‍മെത്തയിലേവം കിട-
ന്നങ്ങയെ ധ്യാനിച്ചു ഞാനറിയാതുറങ്ങിപ്പോയ്!

ആ മയക്കത്തില്‍-സ്വര്‍ഗ്ഗസായൂജ്യസമ്പര്‍ക്കത്തില്‍
കോമളം തവ രൂപം കണ്ടു ഞാന്‍ ജാതോല്ലാസം.
മിന്നലാല്‍ ജ്വലിക്കുന്ന, തെന്നലാല്‍ ചലിക്കുന്ന
നിന്നനാദ്യന്താകാരം, നിഹ്നുതപ്രഭാപൂരം
പൂക്കളാല്‍ ചിരിക്കുന്ന നിന്മുഖം, നക്ഷത്രത്താല്‍
മേല്‍ക്കുമേല്‍ ധ്യാനിക്കുന്ന നിന്മനം ദര്‍ശിപ്പൂ ഞാന്‍!
കരകാണാതെയോളം വെട്ടിടുമഗാധമാം
കടലാല്‍ ചിന്തിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാന്‍ കണ്ടൂ നീയായ്!
കാമദേവനെപ്പോലെ കാന്തവിഗഹനായി-
ക്കാനനപുഷ്പം പോലെ ശാന്തനായ്, പ്രസന്നനായ്,
അവിടുന്നെന്‍ ചാരത്തു വന്നു നിന്നപ്പോള്‍, ഹര്‍ഷ-
വിവശം തല താഴ്ത്തിപ്പോയി ഞാന്‍ ലജ്ജാധീരം.
ഇത്രനാളാരെ ധ്യാനിച്ചാരുടെ സമാഗമ-
നിസ്തുലനിര്‍വ്വാണത്തിനെന്മനമുഴന്നുവോ,
ആ പ്രേമസ്വരൂപനാമവിടു, ന്നെന്‍ ചാരത്തൊ-
ന്നെത്തുക: ഹര്‍ഷോന്മാദമെന്മനം തുളുമ്പിപ്പോയ്!

വൃന്ദാവനത്തേക്കാളും പ്രണയോജ്ജ്വലമാമ-
സ്സുന്ദരരംഗത്തിലെ സായൂജ്ജ്യം മുഴുവനും,
ഒരു ചുംബനത്തിങ്കലൊതുക്കി, സ്സാമോദമെന്‍
വിറകൊണ്ടീടും ചുണ്ടിലര്‍പ്പിച്ചു ഭവാന്‍ പോയി.
മല്‍സ്വപ്നം തീര്‍ന്നു; ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നു മുന്നേപ്പോലെ
വിശ്വത്തിലേക്കു വീണ്ടുമെന്മിഴി തുറന്നു ഞാന്‍!
വിരഹം, ഹാ ഹാ, പൊള്ളും വിരഹം!-ഹൃദയത്തി-
ലൊരു വേദന പെട്ടെന്നുത്ഭവിച്ചാളിക്കത്തി.
എന്മിഴിനിറഞ്ഞു; മല്‍സ്വപ്നകാമുകരൂപ-
മെങ്ങുപോ, യെന്മുന്നിലെ, ന്തൊക്കെയുമേകാന്തത്വം!
എങ്കിലുമെന്തോ സ്വപ്നചുംബനമനശ്വര-
മെങ്കൊച്ചുസിരകളില്‍ക്കൂടിയും കലര്‍ന്നല്ലോ!
അതിന്റെ ചൈതന്യത്തിലതിന്റെ നൈര്‍മ്മല്യത്തി-
ലതിന്റെ കൈവല്യത്തില്‍ കാണ്മൂ ഞാനെന്‍ സര്‍വ്വസ്വം.
അസ്സുഖസ്മൃതിയുടെ വാടാത്ത വെളിച്ചത്തി-
ലപ്രേമസ്വരൂപനെ ധ്യാനിച്ചും മോഹിച്ചും ഞാന്‍
അദ്ദേവനായിക്കൊണ്ടൊരോമനമലര്‍മാല്യം
സദ്രസം രചിക്കട്ടെ പുതുപൂക്കളാല്‍ വീണ്ടും!