നിര്‍വ്വാണമണ്ഡലം - മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

(ഹരീന്ദ്രനാഥചതോപാദ്ധ്യായ)

പ്രതിരോധവിമുഖരായ് വില്‍ക്കപ്പെടുമെന്നൊരോമല്‍
പ്രതിമായ്ഹ്രപ്രതീക്ഷയില്‍ നിമഗ്നരായി
മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ വഴിവക്കില്‍ നിരന്നിക്കുലാല-
മന്ദിരത്തിന്‍ വെളിയിലൊതുങ്ങിനില്‍പ്പൂ.
ചെമ്പൊല്‍ക്കനല്‍ക്കതിരണിത്തുടുമേഘനിബിഡിത-
സമ്പന്നശ്രീ കളിയാടും സദസ്സിങ്കീഴില്‍.

ഭാഷയൊന്നുമില്ലാ നമുക്കെങ്കിലും, നമുക്കൊരുഗ-
ദ്വേഷപൂര്‍ണ്ണമാം വെറുപ്പുതോന്നുന്നു മേന്മേല്‍.
അത്രമാത്രമറ്റകുറ്റമില്ലെങ്കിലെ, ന്തീ നമ്മള്‍ ത-
ന്നാസ്തിക്യനിയമത്തിന്നു വിരുദ്ധമായി
ആത്തകൌതുകം നമുക്കിന്നോരോരൂപം തന്നു നമ്മെ
വാര്‍ത്തെടുത്തോരക്കുലാലചക്രത്തോടേറ്റം!

സുന്ദരങ്ങള്‍തന്നെയാണിപ്പാത്രമെല്ലാം പക്ഷേയിന്ന-
സ്സൌന്ദര്യത്തിന്‍ നിന്നുപോലും വിമുക്തരായി
ആകാരത്തില്‍ ക്ഷുദ്രമായ മര്‍ദ്ദനശക്തിതന്രൂക്ഷ-
മാകും മുഷ്ടിയിങ്കല്‍നിന്നും വഴുതി വീണ്ടും
മണ്ണില്‍ വീണടിഞ്ഞലഞ്ഞു രക്ഷനേടാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
നിര്‍ണ്ണയമതെത്രമാത്രം കൊതിപ്പൂ നമ്മള്‍!

മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ ചില, രാസ്തിക്യത്തില്‍ മുഷിപ്പാര്‍ന്നു
വെമ്പി വെമ്പി നിലത്തടിഞ്ഞുടഞ്ഞിടുന്നു.
ദയനീയപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പാത്രകാരന്‍ മണ്‍പാത്രത്തിന്‍
വിളറിയ മുഷിവുണ്ടോ പരിഗണിപ്പൂ?