ബാഷ്പാഞ്ജലി - ചരിതാര്‍ത്ഥതന്നെ ഞാന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സുഷമ:-
നിശിതമാകുമീ വജ്രായുധത്തിനാല്‍
നിഹത ഞാന്‍,വിഭോ, നാശമടയുകില്‍,
ഒരുനിഴല്‍കൂടി മാഞ്ഞുപോ,മല്ലാതെ
വരുവാനില്ലിപ്രപഞ്ചത്തിനൊന്നുമേ!
കതിര്‍പൊഴിച്ചു പ്രഭാതപ്രഭാകരന്‍
പതിവുപോല്‍ക്കിഴക്കെത്തിടും പിന്നെയും;
അതുലഹേമന്തയാമിനി മുന്നെപ്പോല്‍
പുതുനിലാവില്‍ കളിച്ചുല്ലസിച്ചിടും;
കിളികള്‍ പാടിടും, വല്ലികളാടിടും,
കുളിരിളംതെന്നല്‍ പിന്നെയും വീശിടും;
കമനീയാകൃതേ, ഹാ, ഭവാനെക്കാണ്‍കെ-
ക്കമനിമാര്‍ വീണ്ടും കണ്‍കോണെറിഞ്ഞിടും,
വിരളസൌഭഗ ഞാന്‍ വിരമിക്കിലും
വിരസതയ്ക്കില്ല മാര്‍ഗ്ഗമൊരിക്കലും!
ഭരിതവേദനം, നിസ്സാരമാമൊരു
ചെറിയ നീര്‍പ്പോള പൊട്ടിത്തകരുകില്‍,
നിയമിതോത്സുകം മുന്നോട്ടു പായുമീ
നിയതിനിംനഗയെന്തിനു നില്‍ക്കണം?
പരിഭവപ്പാഴ്പുകയാലൊരിക്കലും
കരിപിടിക്കുകില്ലെന്മനോദര്‍പ്പണം.
അഴലടക്കുവാനാകാതെയോതുമെന്‍-
മൊഴിയിതെല്ലാം ഭവാന്‍ പൊറുക്കേണമേ!
സരളമേഘകദംബപ്രചുംബിത-
തരളമാമൊരു വാര്മഴവില്ലിനെ,
അടവിയില്‍പ്പൂത്ത നിര്‍ഗ്ഗന്ധപുഷ്പമൊ-
ന്നഭിലഷിച്ചുപോയ് മാറോടുചേര്‍ക്കുവാന്‍!
സുരഭിലസ്വപ്നമോരോന്നു കണ്ടുക-
ണ്ടരനിമിഷം മയങ്ങിയ കാരണം,
നിരുപമാംഗ, നിരാശാഭരിതയായ്
നിരസിതയായ് മടങ്ങുമാറായി മേ!
പുതുമ പൂണുമെന്നാത്മവിപഞ്ചിയില്‍-
പ്പരിലസിച്ചോരദൃശ്യമാം തന്ത്രികള്‍,
പ്രണയഗീതങ്ങള്‍ പിന്നെയും പിന്നെയും
പ്രണവനിര്‍ത്ധരിപോലെ വര്‍ഷിക്കവെ;
തവ ലിഖിതമെന്മാറോടു ചേര്‍ത്തുകൊ-
ണ്ടവനതാസ്യയായ് ഞാനിരുന്നീടവെ;
മധുരലോലവികാരവിജൃംഭിത-
വിധുരമാമെന്‍ഹൃദന്തത്തുടിപ്പുകള്‍,
ചെവിയിലേറ്റേറ്റു വിസ്മയസ്തബ്ധരായ്
ദിവി തിളങ്ങുന്ന വാടാവിളക്കുകള്‍!!-
അവരുമാത്രമാണെന്‍ ചിത്തമുഗ്ദ്ധത-
യ്ക്കവനിയിങ്കലെനിക്കുള്ള സാക്ഷികള്‍!!
കരയുവാനിടയാകരുതെങ്കിലോ
വിരിയരുതൊരു പൂമൊട്ടു പുഷ്പമായ്;
വികൃതഭൃംഗകസ്പര്‍ശമേല്‍ക്കാതതു
സുകൃതിയായ്ത്തന്നെ ഞെട്ടറ്റുവീഴണം!!
കരുണയിത്രമേല്‍ ദുര്‍ല്ലഭവസ്തുവായ്
കരുതിയില്ല ഞാനിന്നോളമേതുമേ.
കുരരിയെപ്പോല്‍ക്കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിനി-
ദ്ധരയില്‍ വാഴുവാനാശിപ്പതില്ല ഞാന്‍.
കൊടിയ വിസ്മൃതിയിങ്ക,ലെന്‍രാഗവും
ഝടിതി വീണടിഞ്ഞേയ്ക്കാം, മഹാമതേ!
മുകുളിതകരം യാത്രചോദിക്കുമീ-
സ്സുഷമയെത്തെല്ലനുഗഹിക്കേണമേ!

ഹൃദയനാഥ, മലീമസം മജ്ജഢം
ചിതയില്‍വീണു ദഹിക്കുമ്പൊളെങ്കിലും,
കരുണയാര്‍ന്നു, നിങ്കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളിയൊ-
ന്നുതിരുമങ്കില്‍, ചരിതാര്‍ത്ഥതന്നെ ഞാന്‍! 10-4-1108