ബാഷ്പാഞ്ജലി - വിശ്രാന്തി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 വിശ്രാന്തി
ചൂടുവെയിലിതു മനുഷ്യഹൃത്തിലെ-
ക്കഠിനതയെക്കാളതീവ ശീതളം.
ഇവിടെ,യീ മരത്തണല്‍ച്ചുവട്ടിലൊ-
ന്നിനിയൊരിത്തിരി തല ചായ്ക്കട്ടെ, ഞാന്‍!
വിവശനായൊരെന്‍വിവിധചിന്തയീ
വിജനതയില്‍ തെല്ലടങ്ങിയെങ്കിലോ!
å കളകളസ്വരമുഖരകണ്ഠരായ്
വരികരികിലെന്‍കിളിക്കിടാങ്ങളേ!
അസഹ്യമല്ലെനി,ക്കണുവു,മിപ്പൊഴീ
വരണ്ടവായുവിന്‍ പരുത്തചുംബനം.
പരിസരമെല്ലാം പരുഷമാമോരോ
പരിഭവസ്വരം തിരയടിച്ചിടും,
ഹൃദയശൂന്യമാം മണിയറയിലെ-
സ്സുമശയനത്തില്‍ കൊതിപ്പതില്ല, ഞാന്‍!
തണലുകള്‍ തിങ്ങി നിറയുമീ വെറും
മണലിലീവിധം കിടന്നിടും നേരം,
ഒരു പദത്തിനും വഴങ്ങിടാത്തതാ-
മൊരു സമാധാനമനുഭവിപ്പു, ഞാന്‍!
å വെറുമസൂയയാല്‍ കരിപിടിച്ചതാ-
മൊരു മുഖവുമില്ലടുത്തൊരേടവും.
പരിഭവമില്ല, പരാതിയുമില്ല,
വിരസതയില്ല, വിലാപവുമില്ല;
വെറും പച്ചച്ചിരിപ്പടര്‍പ്പുകളില്ല;
പരപരിഹാസലഹരികളില്ല;
കരാളശാസനാവചനങ്ങളില്ല;
കഠോരമാമോരോ കലഹങ്ങളില്ല;
നിശാന്തരീക്ഷംപോല്‍ പ്രശാന്തസുന്ദരം
നിഹതജീവി ഞാന്‍ കിടക്കുമിസ്ഥലം!!
å പരമശാന്തി,യെന്നരികിലൂടെ ,യൊ-
രരുവിയായ് മന്ദമൊഴുകിടുന്നിതാ!
പരിചൊടായതില്‍പരിസ്ഫുരിച്ചിടും
പരിമൃദുലമാം മധുരമര്‍മ്മരം,
തെരുതെരെയെടുത്തെറികയാണൊരു
പുളകത്തിലേയ്ക്കെന്‍ വ്രണിതജീവനെ!
പടര്‍ന്നപാദപപടലിയില്‍, പാറി-
പ്പറന്നു പാടിടും പതംഗപാളികള്‍,
മരിക്കുവോളവും മറക്കാനാകാത്ത
നിരഘതത്വങ്ങളെനിക്കു നല്‍കുന്നു!
ചലദലാകുലവിലാസിനികളാം
പല പല സുമസുരഭിലാംഗികള്‍,
അമിതകൌതുക,മണിയണിയായി-
ന്നമലസുസ്മിതം പൊഴിച്ചിതാ, നില്‍പൂ!
å ഇനിയെന്തുവേണം, മമ മിഴിയിണ-
യ്ക്കിതിലുപരിയൊരനഘദര്‍ശനം!
അകലെക്കാണുമ, ച്ചെറുഗിരികള്‍തന്‍
പുറകില്‍നിന്നോരോ വിജനസ്വപ്നംപോല്‍,
ലളിതനീലിമ പരന്നവാനിലേ-
യ്ക്കിഴഞ്ഞുകേറുമക്കരിമുകിലുകള്‍,
അലസമായ് നോക്കിയിരിക്കയാണെനി-
ക്കവനിയി,ലെന്തു സുഖത്തിലും സുഖം!
അരചനായിടേ ,ണ്ടരമനയും വേ-
ണ്ടൊരു കിരീടവും തലയില്‍ ചൂടേണ്ട!
മനോജ്ഞസംഗീതമസൃണ, മേകാന്ത-
മഹിതശാന്തിദം, മദീയസങ്കേതം!
ഹോമഹിമകളെഴുന്നൊരീ വിശ്വ-
മഹാകാവ്യം, മുമ്പില്‍ നിവര്‍ത്തിവെച്ചിദം,
മനസ്സിലാകാത്ത പലതു,മൊന്നിനി
മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ മുതിര്‍ന്നിടട്ടെ, ഞാന്‍!!åå8-1-1108

ഹൃദയങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പുണര്‍ന്നിടുമ്പോ-
ളിളകുന്നൊരവ്യക്തമര്‍മ്മരമേ!
വിയദതി വിസ്തൃതശാന്തമായി
വിലസുമൊരാനന്ദമല്ലയോ, നീ?åå5-12-1108