ലീലാങ്കണം - അഞ്ജലി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

(പാന)

വിണ്‍മണിപ്പന്തല്‍ തന്നില്‍ മേഘങ്ങളാം
കണ്‍മയക്കിടും തോരണം തൂക്കിയും,
താരഹാരസഹസ്രങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തിയും,
ശാരദേന്ദു വിളക്കുകൊളുത്തിയും,
മിന്നിമിന്നി വിടരും പനീരലര്‍-
പ്പൊന്നളുക്കിനു മഞ്ജിമനല്കിയും,
മായയെന്തെന്നറിയാത്ത പൈതലിന്‍
വായില്‍ നല്‍സുധാപൂരമൊതുക്കിയും,
അക്കിടാവിന്റെ ചെഞ്ചോരച്ചുണ്ടിന്മേല്‍
പൊല്‍ക്കുളുര്‍പ്പൂനിലാവു നിക്ഷേപിച്ചും
സന്ധ്യതന്‍ പൂങ്കവിള്‍ത്തൊത്തില്‍ നിത്യവും
ബന്ധുരമായ സിന്ധൂരംപൂശിയും,
മന്ദഹാസം പൊഴിച്ചണഞ്ഞീടുന്ന
സുന്ദരഗാത്രിയാകും രജനിതന്‍,
പൂവല്‍മെയ്യില്‍ ഹിമകളഭമണി-
ഞ്ഞീ വസുധാവലയം വിളക്കിയും,
മാനുഷാക്ഷിക്കഗോചരനായ് വാഴു-
മാനന്ദമൂര്‍ത്തേ, ദേവ, സര്‍വ്വാത്മനേ!
അഞ്ജലികൂപ്പി,പ്രാര്‍ത്ഥനപ്പൂക്കളാ-
ലഞ്ജലിചെയ്തിടുവോരിവനെ നീ
നിന്മധുമന്ദഹാസലേശത്തിനാല്‍
നന്മയോടൊന്നനുഗ്രഹിച്ചീടാവൂ!