രാഗപരാഗം - അപേക്ഷ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

    അപേക്ഷ

വിണ്മലര്‍ത്തോപ്പിലെക്കല്‍പകപ്പൂമൊട്ടൊ-
ന്നെന്മലര്‍ത്തട്ടിലടര്‍ന്നു വീണു.
നാണിച്ചു, നാണിച്ചു ഞാനറിയാതതെന്‍
പ്രാണനില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചുനിന്നു.
സന്തതമായതിന്‍ സംഗമം മൂല,മെന്‍
സങ്കല്‍പം പോലും നിറംപിടിച്ചൂ.

അത്യന്ത ദുഖ:ത്തിന്‍ കാര്‍മുകില്‍മാലയാ-
ലത്രയ്ക്കിരുണ്ടൊരെന്നന്തരീക്ഷം.
വെള്ളിവെളിച്ചത്തില്‍ മുങ്ങിയച്ചൈതന്യ-
കല്ലോലത്തിന്റെ നവോദയത്തില്‍
പ്രാണഹര്‍ഷപ്രദമായൊരാ വേളയില്‍
ഞാനൊരു സംഗീതമായി മാറി!
എന്മനസ്പന്ദനം താരങ്ങളാഞ്ഞെടു-
ത്തുമ്മവെയ്ക്കുംപോലെനിക്കുതോന്നി.
ലോകത്തിലെങ്ങും ഞാന്‍ കണ്ടീ,ലതൃപ്തിതന്‍
കാകോളത്തിന്റെ കണികപോലും.
ഒക്കെസ്സമൃദ്ധിയും പുഷ്കലശാന്തിയും
സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രകാശവുമായിരുന്നു!
ജീവിതം തന്നെയെനിക്കൊരു മല്ലിക-
പ്പൂവിന്‍ പരിമളമായിരുന്നു!
എന്നെങ്കിലുമൊരുകാലത്തനാദ്യന്ത-
സൌന്ദര്യസത്തയില്‍ ചേര്‍ന്നലിയാം!
നിന്‍ നിഴല്‍ മാഞ്ഞാലും നിര്‍മ്മലേ, നീ തനി-
ച്ചെന്നെപ്പിരിഞ്ഞിനിപ്പോകരുതേ!