രാഗപരാഗം - ഹേമന്തചന്ദ്രിക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 ഹേമന്ദചന്ദ്രിക

കോമളനിര്‍മ്മാനീലനഭ:സ്ഥലം
കോടക്കാര്‍ മൂടിയിരുണ്ടുപോയി.
ഇല്ല വെളിച്ചം തരിമ്പുമൊരേടവു-
മെല്ലാം നിരാശപോലന്ധകാരം.
ഓമനസ്വപ്നാവകീര്‍ണ്ണമാം നിദ്രപോല്‍
ഗാമം മുഴുവന്‍ പ്രശാന്തമായി.
കേളിയറയിതൊഴിഞ്ഞു; വരാന്തയി-
ലാളിമാരെല്ലാമുറക്കമായി.
ആരുമറിയില്ലെന്‍ നാഥാ, ഭവാനിനി-
യാരാലിവിടിന്നു വന്നുപോയാല്‍.

തോഴിമാരാരുമറിയാതൊരുക്കി ഞാന്‍
ചേലിലിന്നന്തിക്കിപ്പുഷ്പതല്‍പം.
വെണ്ണിളമ്പട്ടുതിരിയിട്ടൊഴിച്ചേനി-
സ്വര്‍ണ്ണവിളക്കില്‍ സുഗന്ധ തൈലം-
നല്‍ച്ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചീ മച്ചക-
മച്ഛിന്നുസൌരഭസാന്ദ്രമാക്കി.
കഷ്ടമിന്നന്തിതൊട്ടെന്മുന്നിലൂടെ വ-
ന്നെത്ര യുഗങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി?
എന്തിത്ര താമസം?- നാഥാ, ഞാനേകയായ്
ചിന്തയിലെത്ര കഴിച്ചുകൂട്ടും?
തെറ്റിദ്ധരിപ്പൂ നിന്‍ കാലടിയൊച്ചയായ്
മുറ്റത്തിലയൊന്നനങ്ങിയാല്‍ ഞാന്‍!
ഉത്തരമാത്രയിലെന്നുള്ളിലെന്തിനോ
വിദ്യുല്‍പ്രവാഹമൊന്നങ്കുരിപ്പൂ.
ഞെട്ടറും പൂവുപോല്‍ ഹാ വിറച്ചക്ഷണം
പട്ടുകിടക്കയില്‍ വീഴ്വൂ ഞാനും!
സദ്രസമെന്നെസ്സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാന്‍
നിദ്രയുമെത്തുന്നീലെന്തുചെയ്യാം!
കൂരിരുട്ടത്തു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഞാന്‍
നേരം വെളുപ്പിക്കാം വല്ലപാടും!