മയൂഖമാല - പ്രേമഗീതം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പ്രേമഗീതം (ഒരു ഗ്രീക്കുകവിത--യൂറിപിഡെസ്)

ചാരുനീലനേത്രങ്ങളില്‍ രണ്ടു
താരകങ്ങള്‍ തിളങ്ങവേ;
പുണ്യദീപ്തിയില്‍ മുങ്ങിവന്നിതാ
നിന്നിടുന്നുണ്ടൊരോമലാള്‍.
ദുര്‍ല്ലഭേ, നിന്നെക്കാമിക്കുമൊരു
മുല്ലസായകനാരയേ?
സുന്ദരഹിമബിന്ദുചിന്നിയ
കന്ദരങ്ങളില്‍ മിന്നിടും
ദിവ്യയാമൊരു ദേവതയെപ്പോല്‍
ഭവ്യരൂപിണിയാണു നീ!
പൊന്നിളംകതിര്‍ ചിന്തി,യിന്നിതാ
മിന്നിടുന്നു നിന്നാനനം.
സര്‍വ്വഭാഗ്യവും പിന്‍തുടരട്ടേ
സന്തതം നിന്നെ,യോമലേ!
ചാരുസൗരഭം വീശിടുമോരോ
താരണിക്കുളിര്‍മാലയാല്‍
താവകശിരത്ഭുതദീപ്തി
താവുമാറായിത്തീരട്ടെ!

--നവംബര്‍ 1932